natuurgebied

Tiengemeten

Geschiedenis

Een gemet

Aan het begin van de 17de eeuw slibt in het Haringvliet een zandplaat op van vijf hectaren. Een halve hectare heet in die tijd een gemet en zo krijgt dit stukje land de naam Tiengemeten. 

Landbouw

In de loop van de tijd groeit het eiland tot zevenhonderd hectare landbouwgrond. Eerst door aanwas, later door inpoldering. Boeren komen naar het eiland en verbouwen meekrap, tarwe en vlas en later ook aardappelen en bieten. Een ander belangrijk product van het eiland is riet.

Vliegveld of baggerdepot?

Na de Tweede wereldoorlog komen er verschillende plannen voor een nieuwe bestemming:

  • depot voor verontreinigd slib
  • vrachtvliegveld
  • bungalowpark

Middenin de delta

In de jaren ‘80 en ‘90 moet er vanuit de overheid gewerkt worden aan meer natuur in Nederland. De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt aangelegd. Tiengemeten ligt middenin de delta van Zuidwest-Nederland. Deze Hollandse waternatuur is altijd in beweging. De wind waait, en gaat liggen. Eb en vloed wisselen elkaar af. Water wordt land en land wordt water. 
Deltanatuur is helaas uiterst zeldzaam geworden. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. En juist het Haringvliet is bij uitstek geschikt om die zoetwatergetijde-natuur weer terug te brengen. Het gebied is nog relatief onaangetast.

Plan voor deltanatuur

Na ecologisch en cultuurhistorisch onderzoek ontstaat een plan: bijzondere zoetwatergetijdennatuur (deltanatuur) en een stukje cultuurhistorisch herstel. Beide toegankelijk voor recreanten. Zo wordt het eiland definitief een natuurontwikkelingsgebied. En de boeren dan? Die zijn op vrijwillige basis aan vaste wal voorzien van een nieuwe plek.

Drie sferen

In 2004 schept Deltanatuur (afdeling binnen Provincie ZH) samen met Natuurmonumenten voorwaarden voor nieuwe deltanatuur. Op Tiengemeten ontstaan er drie verschillende sferen: Weemoed, Weelde en Wildernis. Weemoed voert u terug naar het platteland van omstreeks 1850, vol akkervogels en wilde bloemen. Weelde en Wildernis lijken op het Hollandse oerlandschap van vóór de Middeleeuwse inpolderingen. Hier regeert het water.

Belangrijkste maatregelen

De belangrijkste maatregelen op het eiland zijn:

  • aanleg van een grote kreek, verbonden met het Haringvliet
  • verhoging van de ringdijk rond de Oude Polder (kommoeras van Weelde)
  • oude wegen opruimen en wandelpaden aanleggen
  • historische gebouwen worden gerestaureerd
  • kenmerkende landschappen worden hersteld, zoals de Vliedberg (uitkijkpunt)

Nu is het aan de natuur om te groeien en zich te ontwikkelen!

 

word nu lid