natuurgebied

Empese en Tondense Heide

Empese en Tondense Heide

De Empese en Tondense Heide is een natuurgebied in de buurt van de dorpjes Empe en Tonden in de IJsselvallei, ten westen van Zutphen. Er loopt een mooie wandelroute doorheen, zodat je optimaal kan genieten van dit waterrijke heide- en blauwgraslandgebied waar in voorjaar en zomer bijzondere bloemen bloeien.

Bron: Omroep Gelderland

Omstreeks 1930 kocht Natuurmonumenten twee heidegebieden die bij de marken Empe en Tonden behoorden. Door daling van de grondwaterstand dreigden de bijzondere planten van deze natte heide en blauwgrasland te verdwijnen. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw verwierf Natuurmonumenten meer gronden, zodat het nu een min of meer aaneengesloten gebied is.

Kwetsbare natuur

In 2012 en 2013 zijn maatregelen genomen om verdere verdroging van de kwetsbare natuur tegen te gaan. Zo zijn de de twee heidegebieden ontdaan van bomen, zijn de beken ondieper gemaakt en veel sloten gedempt. Ook is een groot deel van de bovenste, humusrijke laag verwijderd. Voor de bijzondere soorten in het blauwgrasland is dit van vitaal belang; er is in heel Nederland is nog maar 30 hectare blauwgrasland. Tien procent hiervan ligt in de IJsselvallei. Na de herstelmaatregelen is er ook een wandelroute uitgezet.

IJsvogelvlinder

Op de Empese en Tondense Heide is veel te zien. In de graslanden groeien bijzondere planten als Spaanse ruiter en gevlekte orchis. In het gebied is de grauwe klauwier waargenomen, een zeldzame vogel. Op en rond de heide komen kamsalamander en meer dan tien zeldzame insectensoorten voor, waaronder de gouden sprinkhaan, zompsprinkhaan, tengere pantserjuffer en heideblauwtje. 

word nu lid