natuurgebied

Skrok

Over dit natuurgebied

Skrok is een weidevogelgebied in Friesland, waar veel vogels rust en voedsel vinden. In het voorjaar zijn de bloemrijke graslanden een perfecte broedplek.

Vogelkijkhut

Aan de rand van het weidevogelreservaat Skrok staat een vogelkijkhut bij de plas Swyns. Hier kunt u grote hoeveelheden beschermde weide- en trekvogels van dichtbij bekijken. Het hele jaar door verzamelen zich soms duizenden vogels in dit natte perceel. In het voorjaar slapen in de plas honderden grutto's en in het najaar wordt Swyns bezet door grote aantallen smienten, wintertalingen en slobeenden.

Voedsel- en rustgebied

Natuurmonumenten houdt het laaggelegen weiland nat. Daardoor vinden veel vogelsoorten een ideaal voedsel- en rustgebied. Van half maart tot eind juni worden de bloemrijke weilanden bezet door weidevogels. Tientallen paartjes grutto, tureluur en kievit vinden in het reservaat een ideale plek om eieren te leggen en er zijn voldoende insecten om hun kuikens groot te brengen.

Help de grutto beschermen

Negentig procent van alle grutto’s ter wereld broedt in Nederland. Helaas verdwijnt er voor deze weidevogel steeds meer geschikt broedgebied in ons land. Mede daardoor nam tussen midden jaren tachtig en 2010 het aantal grutto's met meer dan 60% af. In Friese natuurgebieden zoals Skrok, Skrins  en de Lionserpolder voelt deze bedreigde weidevogels zich nog thuis. Dit soort gebieden zijn onmisbaar voor het behoud van deze soort.

Steun Natuurmonumenten

Natuurmonumenten doet er alles aan om deze bijzondere verschijning te behouden. Met uw steun slagen we er beter in de natte weidegebieden gezond en vitaal te houden.

 

word nu lid