natuurgebied

Slot Haamstede

Duinherstel in de Zeepeduinen

De Nederlandse duinen zijn zeer belangrijk in het Europese landschap. Ze vormen een bijna aaneengesloten strook langs onze kust. In veel gevallen vormen ze een ongerept natuurlijk landschap. Door de dynamiek tussen zout en zoet, nat en droog leven er van nature veel verschillende dier- en plantensoorten.

Fotograaf: Rene KosterOpen plekken verloren

Veel leefgebieden in de duinen worden tegenwoordig bedreigd. De belangrijkste reden is de verminderde dynamiek in de duinen. Doordat de natuurlijke successie veel sneller gaat, groeien duingebieden in hoog tempo dicht. Dit komt o.a. door stikstof die uit de lucht neerdaalt en mest is voor planten en bomen. Ook het verdwijnen van het konijn is een belangrijke factor. Konijnen zorgen voor de natuurlijke begrazing. De oorspronkelijke landschappelijke afwisseling neemt af. Typische soorten van open duin gaan hierdoor verloren, zoals bijvoorbeeld de levendbarende hagedis en het duinviooltje.

Kustnatuur terugbrengen

Natuurmonumenten geeft de komende jaren het herstel van de typische kustnatuur een impuls. Door een provinciale subsidie worden delen van het duingebied van Schouwen weer opengemaakt. Vanaf de zomer 2014 is gestart met de werkzaamheden in het Zeepe. Het werk wordt verdeeld over drie jaar en duurt tot en met winter 2017. In het broedseizoen ligt het werk steeds stil.

Fotograaf: Laurence DelderfieldWat gaat er gebeuren?

Plaatselijk struikgewas en bomen worden verwijderd. Het gaat vooral om de invasieve soort Amerikaanse vogelkers. Ook wordt er op plekken gemaaid en geplagd; hierbij wordt de bovenlaag afgeschraapt. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van bloemrijke graslanden en vochtige valleien. Natuurmonumenten heeft in het Deltagebied al 10 jaar ervaring met dit werk; het is succesvol toegepast in Voornes Duin en de Duinen van Goeree.

Benieuwd hoe de Zeepeduinen er meer dan 100 jaar geleden uitzagen? Bekijk hier de foto uit 1910.

Wat is het resultaat?

De herstelde delen zullen overwegend open zijn met karakteristieke bomen en groepjes struiken. Plaatselijk wordt het zand weer zichtbaar. De kenmerkende dier- en plantensoorten van dit landschap keren vanzelf terug. Ook kunnen er weer natuurlijke duinverstuivingen plaatsvinden. Zo keert de dynamiek deels terug in het duingebied.

Fotograaf: Ferry SiemensmaContinuering

Na voltooiing van de herstelwerkzaamheden zal de openheid van het duinlandschap in stand worden gehouden door te maaien en begrazing van de kudde Shetlandpony’s die nu al in het natuurgebied rondlopen.

word nu lid