Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wens voor natuur zonder barrières in Heidenatuurpark

22 oktober 2015 | Sander Verwoerd

Bezoekers zouden graag meer van de verschillende natuurgebieden willen zien, nu ontbreekt de verbinding tussen de gebieden van het Heidenatuurpark.

Wens voor natuur zonder barrières in Heidenatuurpark

De vragenlijst is door 622 mensen ingevuld, waaronder 464 leden en donateurs van Natuurmonumenten. Om de verschillende natuur- en recreatiegebieden met elkaar te verbinden moeten een aantal belemmeringen worden opgeheven.

Download de resultaten van het onderzoek

Enkele cijfers

  • 622 mensen vulden de enquête in
  • De meeste bezoekers verblijven 1 tot 3 uur in het Heidenatuurpark
  • 37% bezoekt in 1x meerdere natuurgebieden
  • Van hen komt 90% 'barrières' tegen tussen de gebieden
  • 90% ziet graag meer natuur en recreatie in groevegebied Abdissenbosch

Visie Heidenatuurpark

Enkele jaren geleden hebben wij, samen met de zes omliggende Duitse en Nederlandse gemeenten en Kreis Heinsberg, een visie voor het Heidenatuurpark opgesteld om te komen tot één natuur- en recreatiegebied van formaat. Om verdere invulling te kunnen geven aan deze visie hebben we een enquête gehouden over welke barrières bezoekers tegenkomen bij het recreatieve gebruik van het Heidenatuurpark. En onderzocht of men onze wens ondersteunt om in het groevegebied in Abdissenbosch natuur te ontwikkelen met daarbij passende recreatiemogelijkheden. Dit gebied is de belangrijkste ontbrekende natuur- en recreatieve verbinding tussen de Brunssummerheide en Teverenerheide.

Barrieres tussen de verschillende natuurgebieden

Het merendeel van de bezoekers van het Heidenatuurpark komt vooral om te wandelen en te ontspannen in de natuur. Slechts 37% doet gedurende één bezoek meerdere natuurgebieden van het Heidenatuurpark aan, waarbij ze in ieder geval de Brunssummerheide bezoeken.

Van de mensen die wel meerdere natuurgebieden tijdens één bezoek aandoen, geeft 9 van de 10 aan dat ze hierbij barrières tegenkomen, vooral tussen de Brunssummerheide en de Teverenerheide en tussen de Brunssummerheide en het Schutterspark. Het ontbreken van doorlopende recreatieve routes, het moeten oversteken van veel wegen, druk verkeer en het moeten omlopen of rijden worden het meest genoemd.

Grote steun voor verbinden natuurgebieden

Het plan om de natuurgebieden tot één aaneengesloten natuurgebied te verbinden waardoor ook recreatieve routes verbonden kunnen worden, valt dan ook in goede aarde. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het verbinden van de gebieden tot meer bezoekers zal leiden wat nadelig kan zijn voor de natuur.

Onze wens om in het groevegebied in Abdissenbosch natuur met daarbij passende recreatieve mogelijkheden te ontwikkelen, wordt door 90% van de deelnemers ondersteund. Bijna iedereen vindt wandelen een passende recreatiemogelijkheid voor dit specifieke gebied. Ongeveer de helft vindt fietsen en hardlopen passend.

Gebied in ontwikkeling

Er wordt op dit moment al hard gewerkt aan de realisatie van het Heidenatuurpark. De door de deelnemers van de achterbanraadpleging aangegeven belemmeringen ten zuiden en ten noorden van het Schutterspark worden op korte termijn opgeheven. Door ontkluizing van de Roode beek tussen de Brunssummerheide en het Schutterspark, wordt de Roode Beek die nu onder een mijnsteenberg door loopt, weer zichtbaar. Hier wordt zowel een ecologische als een recreatieve verbinding gerealiseerd waardoor dieren maar ook mensen zich beter kunnen verplaatsen tussen de gebieden.

Daarnaast wordt tussen het Schutterspark en natuurpark Roode beek / Rodebach een verbinding aangelegd die zowel de natuur als de recreant ten goede komt. Beide verbindingen komen mede tot stand door onze inbreng in het proces rondom de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. De provincie Limburg heeft de oorspronkelijke plannen aangepast en neemt extra maatregelen die ten goede komen aan natuur en landschap.

Wat gaan we doen met de uitkomsten

We zijn bezig met het maken van een nieuwe natuurvisie voor de Brunssummerheide voor de komende 18 jaar. Deze visie wordt opgesteld samen met de contactcommissie van de Brunssummerheide, waarin afgevaardigden van alle gebruikersgroepen en de gemeentes vertegenwoordigd zijn en zal begin 2016 gereed zijn. In deze natuurvisie komt onder andere de recreatieve zonering van het gebied aan de orde waarbij de uitkomsten van de achterbanraadpleging worden meegenomen.

De grootste uitdaging voor het realiseren van een aaneengesloten Heidenatuurpark, is de verbinding tussen de Brunssummerheide en de Teverenerheide. De gemeente Landgraaf en provincie Limburg spelen hierbij een cruciale rol. We gaan op korte termijn met hen in gesprek waarbij we namens de achterban het belang van deze verbinding zal onderstrepen.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd