provincie

Zuid-Holland

nieuws

“Gemeenteraad Rotterdam, bekijk eerst plan Bonnenpolder voor besluitvorming"

Fotograaf: Paul van GaalenBron: Natuurmonumenten

Natuurmonumenten roept de gemeenteraad van Rotterdam op om besluitvorming over de Bonnenpolder uit te stellen. Dit naar aanleiding van een motie van het CDA die oproept om af te zien van natuurbegraven in deze polder. Binnenkort ligt er een ontwerp voor de realisatie van 128 ha natuur in de Bonnen, waar natuurbegraven een onderdeel van is. Dit plan is opgesteld met actieve betrokkenheid van een grote groep bewoners en betrokkenen in het gebied. We vragen de raad eerst kennis te nemen van dit plan en zich op basis daarvan pas een mening te vormen. Zeker in het licht van het Rekenkamerrapport ‘gemodder in de polder’ van precies drie jaar geleden, waarin werd opgeroepen tot zorgvuldiger besluitvorming rond de Bonnen. De raad buigt zich vandaag over de motie.

Groen onder druk

Natuurmonumenten, Stichting het Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland werken samen met de omgeving aan een plan om de Bonnenpolder duurzaam, open en groen te houden. De hoeveelheid groen en open gebied in de gemeente Rotterdam staat onder druk. Open groengebieden zijn van levensbelang voor de vitaliteit van de stad maar ook voor een leefbaar vestigingsklimaat. De Bonnenpolder, naast het Staelduinse bos in Hoek van Holland, is zo’n gebied. Een klein gedeelte van het plan voor het natuurgebied is het realiseren van een natuurbegraafplaats op 30 van de totale 128 hectare. Zonder deze investering is realisatie van de hele gebiedsontwikkeling niet mogelijk.


Bonnenpolder met op de achtergrond Staelduinse bos

Ruimte voor natuur

In een serie van ontwerpateliers en inloopavonden is samen met bewoners en andere betrokkenen uit de omgeving de afgelopen maanden gewerkt aan een passend ontwerp. Dit heeft geleid tot een ontwerp met meer ruimte voor natuur, waarbij de karakteristieke openheid van het gebied behouden blijft. Een groeiend aantal mensen in Nederland kiest voor een laatste rustplaats in de natuur. Dat hebben we ook gemerkt in Hoek van Holland waar steeds meer mensen het initiatief zijn gaan waarderen en aangeven ook het natuurbegraven een mooi idee te vinden. 

Met het steunen van deze motie wordt een belangrijke kans misgelopen om de beleidsdoelen die al jaren gelden voor de Bonnenpolder te kunnen realiseren. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet heeft dit proces in het kader van burgerparticipatie plaatsgevonden. We hopen dan ook dat de Rotterdamse gemeenteraad de tijd neemt de plannen te bekijken alvorens zich een mening te vormen.​

Meer weten over het gezamenlijke ontwerpproces?

Meer weten over het gezamenlijke ontwerpproces? Of bekijk onderstaand filmpje!

word nu lid