Uniek project: natuureilanden in het Markermeer

Marker Wadden

nieuws

Eerste broedvogels op Marker Wadden

De kokmeeuw, kluut en visdief zijn de eerste nestelende vogels op Marker Wadden. Vogelkenners verwachten dit jaar nog meer soorten.

De eerste nesten van bovengenoemde soorten zijn 16 mei geteld door vogelkenners in het kader van het Broedvogel Monitoring Project van Sovon. Een project dat al sinds 1984 loopt en tot doel heeft om jaarlijkse veranderingen vast te leggen van de aantallen broedvogels in Nederland.

Meer broedvogels op komst

"Geweldig nieuws", vindt Ruben Kluit van Natuurmonumenten die heeft meegeteld. "We hebben in totaal al bijna vijftig vogelsoorten geteld op Marker Wadden, maar van echte broedgevallen was nog geen sprake. Nu hebben we daadwerkelijk de eerste nesten gezien. En er volgen ongetwijfeld meer soorten. Op basis van waarnemingen verwachten we dit jaar dat naast de kokmeeuw, kluut en visdief ook de zwartkopmeeuw, kleine plevier, bontbekplevier, witte kwikstaart en strandplevier dit jaar op Marker Wadden gaan broeden."

Fotograaf: Cees van Kempen - Visdief en kluut (rechtsonder) nestelen al op Marker Wadden.

Bijna vijftig soorten

In april en mei zijn in totaal bijna vijftig vogelsoorten geteld. De jongste nieuwkomers zijn de dwergmeeuw, scholekster en steenloper. Andere waargenomen soorten zijn onder andere aalscholver, bergeend, blauwe reiger, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandloper, brandgans, fuut, grauwe gans, groenpootruiter, grote mantelmeeuw, grote zilverreiger, grutto, kemphaan, kleine mantelmeeuw, kleine plevier, kleine strandloper, knobbelzwaan, krakeend, kuifeend. middelste zaagbek, nijlgans, oeverloper, pijstaart, Pontische meeuw, regenwulp, rosse grutto, slobeend, stormmeeuw, strandplevier, tafeleend, tapuit, tureluur, wintertaling, wulp, zilvermeeuw, zilverplevier, zwarte kraai, zwarte ruiter en zwarte stern.

Fotograaf: Cees van Kempen - Kleine plevier op Marker Wadden.

word nu lid