natuurgebied

Wormer- en Jisperveld

nieuws

Nieuw leven in het veen van het Wormer- en Jisperveld

Fotograaf: Ferry Siemensma

In het najaar van 2014 start Natuurmonumenten met het noodzakelijke herstel van de veenmosrietlanden van het Wormer- en Jisperveld. Verzuurde delen worden geplagd, op sommige plekken worden weer open plekken gegraven, teveel boomopslag en cranberry wordt verwijderd. Dit is nodig om de veenvorming weer op gang te helpen.

In het Wormer- en Jisperveld en zes andere laagveengebieden door heel Nederland gaan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de komende jaren soortenrijk veenmosrietland herstellen en nieuwe rietlanden creëren. Ook wordt de moerasheide opgeknapt. Als we niets doen groeit alles dicht en veel kwetsbare soorten hebben dit gevarieerde veengebied, met alle stadia van de vervening, nodig om te overleven. Karakteristieke planten en dieren in het Wormer- en Jisperveld zijn bijvoorbeeld kraaiheide, zonnedauw, veenmosorchis en Noordse woelmuis. Verder lezen

Fotograaf: Rene Koster

Aan het werk in het veen

Ecologisch Advies- en Onderzoeksbureau Van 't Veer & De Boer gaat de plannen voor het Wormer- en Jisperveld verder uitwerken om te komen tot concrete maatregelen waarmee in najaar 2014 gestart kan worden. Tevens verzorgt Van ’t Veer & De Boer de vereiste vergunningen die voor de maatregelen in het kwetsbare gebied nodig zijn. Het herstelwerk gebeurt op de percelen die in beheer zijn van Natuurmonumenten. Het onderhoud van de herstelde percelen zal de komende jaren met veel zorg gebeuren.

Landschap

Laagveengebieden horen bij het oer-Hollandse landschap. Dit cultuurhistorisch landschap bestaat uit plassen, afgewisseld met bloemrijke veenweides, wuivende rietkragen en moerasbosjes. De grote afwisseling zorgt ervoor dat het belangrijke overlevingsplekken zijn voor bedreigde vogels en bijzondere planten. Omdat er in de veengebieden al lang geen turf meer wordt gewonnen groeien ze langzaam maar zeker dicht. Door de verdroging en vermesting rondom de veengebieden gaat dit proces nog sneller.

Nieuw leven in het veen

De werkzaamheden in het Wormer- en Jisperveld maken onderdeel uit van het landelijke herstelprogramma 'Nieuw leven in het veen' (New LIFE for Dutch Fens). Dit programma wordt financieel gesteund via een LIFE-subsidie van de Europese Unie en bijdragen van rijk, provincies en waterschappen. 

LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en dierensoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de soortenrijkdom. LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Het Wormer- en Jisperveld is zo'n gebied.

word nu lid