nieuws

Water en natuur: een mooi koppel

Bron: Natuurmonumenten

Vandaag presenteerde de Wageningse onderzoeksinstelling Alterra het rapport ‘Water en natuur: een mooi koppel!'. In opdracht van het ministerie van EZ interviewden de onderzoekers tientallen experts in wereld van het water- en natuurbeleid, waaronder ook van natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten. Uit die gesprekken concluderen zij dat er grote potenties zijn voor het combineren van de miljardenopgave voor water met ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, waaronder natuur. Dit ‘meekoppelen’ leidt tot meer maatschappelijk rendement. Ervaringen met de pilots van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, zoals in De Onlanden bij Groningen en de Oesterdam bij de Oosterschelde hebben mede tot deze conclusies geleid.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat de komende jaren hèt moment zijn om flink werk te maken van meekoppelen. Via het Deltaprogramma en de nieuwe uitvoeringsplannen voor de Kaderrichtlijn Water, maar ook in de uitvoering van het natuurbeleid staan provinicies, Rijkswaterstaat en de waterschappen voor grote inversteringen de komende jaren. Die beter op elkaar af stemmen en combineren levert dus winst op voor landschap, natuur en ook de watersector zelf. De onderzoekers zien al veel voorbeelden van die benadering.

Stimuleringmaatregelen nodig

Maar ze zien ook dat veel kansen nog niet worden benut. In de praktijk blijken het water- en natuurbeleid nog teveel verschillende werelden (‘verkokering’). Dit geldt binnen het rijksbeleid maar vaak ook voor het beleid van provincies en waterschappen. Als aandachtspunten noemen de onderzoekers verder nog de gescheiden financiering, het belang van samenwerking in een vroeg stadium en het belang van een goed onderbouwde afweging tussen een integrale of innovatieve aanpak en traditionele oplossingen. Hiervoor doen zij een serie aanbevelingen, zoals een standaard ‘meekoppeltoets’ in de verkenningsfase van projecten, een stimuleringsfonds en een meerjarig kennis- en innovatieprogramma en een landelijke Taskforce van overheid, natuurorganisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Meekoppeltoets

Natuurmonumenten attendeerde de Tweede Kamer al eerder op de economische meerwaarde van meekoppelen. Op grond daarvan pleitte de Kamer op 19 juni voor een nadere uitwerking van een verplichte meekoppelverkenning, waartoe de Waterwet nu al de mogelijkheid biedt. Minister Schultz beloofde de Kamer daarover in gesprek te gaan met de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Dat gesprek zal uiterlijk medio september plaatsvinden.

word nu lid