nieuws

Waterplannen moeten beter

Fotograaf: Wiepko LubbersBron: Natuurmonumenten

Nederland moet snel aan de slag met het ecologisch herstel van onze wateren. Dat stelt de Europese Commissie, die op 14 november haar oordeel over het Nederlandse waterkwaliteitsbeleid publiceerde. Herstelmaatregelen worden nu op veel te lange baan geschoven.

Natuurmonumenten onderschrijft deze bevindingen en roept het Rijk, provincies en waterschappen op om de financiering van maatregelen snel op orde te maken. Zo kan de weg vrijgemaakt worden voor een spoedige uitvoer van robuuste inrichtingsprojecten waarbij natuurherstel, waterkwaliteit en waterveiligheid samengaan.

Blauwdruk

De Europese Commissie publiceerde 14 november de 'Blueprint to Safeguard Europe’s Water'. Onderdeel van deze blauwdruk om Europese wateren te beschermen, is de visie van de Commissie waarop de EU-landen het Europese waterkwaliteitsbeleid invullen, de Kaderrichtlijn Water. In een apart document analyseert de Commissie de door Nederland ingediende waterplannen voor de periode 2010-2015 en vergelijkt deze met die van de andere EU-landen. De Commissie geeft daarin geen integraal oordeel, maar geeft wel nadrukkelijk aan wat ze verbeterd wil zien.

Zorgen over massaal uitstel

De Commissie maakt zich vooral zorgen over het massale uitstel van verbetermaatregelen voor de slechte chemische en ecologische conditie van de oppervlaktewateren. Hetzelfde geldt voor de forse bezuinigingen die Nederland in 2010 doorvoerde in het al vastgestelde maatregelenpakket voor de rijkswateren. De Commissie vraagt Nederland alsnog te zorgen voor adequate financiering van de maatregelenprogramma’s.

Daarnaast doet de Commissie nog tien andere aanbevelingen voor verbetering. Het gaat daarbij onder meer om het terugdringen van vervuiling en verdroging door de landbouw, een intensief herstelbeleid voor de vele kleine wateren in ons land en het beter rekening houden met de effecten van klimaatverandering op de kwaliteit van onze wateren.

Van dialoog naar ingebrekestelling

Binnen drie maanden start de Commissie een dialoog met Nederland over de aanbevelingen. Dan bepaalt de Commissie of nadere stappen noodzakelijk zijn om verbeteringen af te dwingen. Het gaat dan om het starten van ‘pilots’ met eventueel een ingebrekestellingprocedure als vervolg. Er loopt al een pilot tegen de onvolledige financiële bijdragen aan het waterbeheer door de scheepvaartsector en watergebruikers rond verdroogde natuurgebieden.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is het eens met de kritiek van de Europese Commissie. De vereniging roept Rijk, provincies en waterschappen op om snel te beginnen met een verbeterprogramma waarbij waterkwaliteit, biodiversiteit en waterveiligheid gezamenlijk worden aangepakt. Zo’n een integrale gebiedsbenadering leidt tot betere en kostenbesparende maatregelen.

Herstel van natuurlijke processen kunnen daarbij een hoofdrol vervullen. In de vorm van  klimaatbuffers hebben natuurorganisaties daar al veel ervaring mee. Voorwaarde is dat alle vervuilers en gebruikers van waterdiensten meebetalen. Dat is tevens richting waar de Europese Commissie in de rest van haar blauwdruk over het water in Europa op aandringt. Het is hoopvol dat het recente regeerakkoord zo’n integrale benadering van water- en natuurbeleid op de agenda zet.

Samenwerking in Europa

Natuurmonumenten werkt samen met andere natuur- en milieuorganisaties in Europa. Juist om te zorgen dat niet alleen bij ons, maar overal in Europa  de waternatuur goed wordt beschermd.

Natuurmonumenten is ook aangesloten bij het European Environmental Bureau, dat alle EU-landen oproept om de komende jaren voortvarend aan het herstel van de Europese wateren te werken. Dat is hard nodig omdat klimaatverandering de beschikbaarheid van voldoende schoon water verder onder druk zal zetten.
 

 
word nu lid