Organisatie

Natuurmonumenten is een vereniging, daarom hebben leden een stem. In de twaalf provincies en Amsterdam vormen door leden gekozen afgevaardigden dertien districtscommissies. Die commissies onderhouden het contact met de leden. De 84 districtsafgevaardigen vormen samen de verenigingsraad. De raad zorgt ervoor dat de stem van leden doorklinkt in de koers van de vereniging. De verenigingsraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden.

Bestuur

Het bestuur van Natuurmonumenten is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. De verenigingsraad benoemt elk van de negen bestuursleden voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid kan zich eenmalig herkiesbaar stellen. Het bestuur komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken op het gebied van natuurbeheer en natuurbeleid, het zijn van een beweging, financiën, verenigingszaken, communicatie en marketing en public affairs.

Het bestuur houdt toezicht op de directie en benoemt de directie.

De bestuursleden van Natuurmonumenten verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Ook verstrekt Natuurmonumenten geen leningen, voorschotten of garanties aan de bestuursleden. Wel kunnen zij gemaakte reiskosten declareren.

Hieronder vindt u meer informatie over de samenstelling van het bestuur van Natuurmonumenten.

Directie

De directie is belast met het voorbereiden van de hoofdlijnen van beleid en de overige bestuursbesluiten. De directie geeft leiding aan de werkorganisatie en voert het vastgestelde beleid uit. Zij legt verantwoording af aan het bestuur en zorgt dat het bestuur goed geïnformeerd blijft over de actuele gang van zaken.

De dagelijkse bedrijfsvoering is in handen van:

Meer lezen? 

De reglementen van een vereniging

Een vereniging legt bij de oprichting haar statuten officieel vast bij een notaris. In de statuten staan alle voorschriften en verordeningen van de vereniging Natuurmonumenten. Het is het kader waarbinnen de werkzaamheden van Natuurmonumenten vallen en waarbinnen districtscommissies, bestuur en verenigingsraad horen te werken. In dit document vindt u ook de visie en missie van Natuurmonumenten.
Lees de statuten en huishoudelijk reglement (pdf).

Keurmerk voor goede doelen

Natuurmonumenten is als goed doel betrouwbaar en transparant. Daarom mogen we het CBF-keurmerk voor goede doelen voeren. Alleen organisaties met een duidelijke, leesbare en door een accountantsverklaring goedgekeurde jaarrekening ontvangen dit keurmerk voor goede doelen. Natuurmonumenten heeft ook de ANBI-status, dit betekent dat u uw donaties of giften kan aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Directiereglement

Bij een open organisatie hoort ook een heldere werkwijze van de directie. In het directiereglement staan zaken als benoeming, functioneren en verantwoordelijkheden van de directie beschreven. Het is een aanvulling op alles wat in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is geregeld ten aanzien van de directie. Lees het Reglement voor directie en managementteam (pdf).

Code Goed Bestuur

Natuurmonumenten hecht aan de openheid van goede doelen. Daarom is de organisatie actief betrokken geweest bij het formuleren van de Code Goed Bestuur van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). In de code staan de spelregels voor de manier waarop goededoelenorganisaties bestuurd moeten worden en voor de manier waarop zij hun leden of donateurs hierover moeten informeren: helder en transparant.
Lees Natuurmonumenten en de Code Goed Bestuur (pdf) 

 

KvK-nummer van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland: 4051.6730
RISN-nummer dan wel fiscaal-nummer: 25.65.237

word nu lid