Overzicht

Standpunten

 • Te veel stikstof in Kampina
  Standpunt

  Stikstof

  De enorme overmaat aan stikstof is de grootste bedreiging voor de natuur in Nederland. Natuurmonumenten vindt dat overheid, sectoren verkeer, industrie en landbouw en natuurbeheerders zich samen moeten inspannen om de uitstoot van stikstof terug te dringen en de gevolgen van het overschot in de natuur te bestrijden.

 • Droogte
  Standpunt

  Droogte

  Natuurmonumenten pleit voor meer robuuste, verbonden natuur met een gezonde, klimaatbestendige waterhuishouding. Want die natuur is beter bestand tegen weersextremen zoals droogte.

 • zagen in het bos
  Standpunt

  Bomen, bos en bomenkap

  Waarom zaagt Natuurmonumenten bomen, terwijl de strijd tegen de klimaatverandering juist vraagt om meer bomen? Dat is een terechte vraag en een moeilijke afweging.

 • Windmolens
  Standpunt

  Windenergie

  Om klimaatverandering te beperken is een duurzame energietransitie noodzakelijk. Naast de kansen voor duurzame energie uit biomassa, warmte en de zon, liggen er kansen in Nederland voor windenergie. Natuurmonumenten is voorstander van duurzame energie zoals windenergie, maar vraagt nadrukkelijk aandacht voor natuur en landschap bij de locatiebepaling van windmolens.

 • Beek
  Standpunt

  Geborgde zetels in waterschapsbesturen

  Het algemeen bestuur van een waterschap wordt eens in de vier jaar gekozen via waterschapsverkiezingen. Daarnaast worden er een aantal zetels uitgegeven aan vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels. Deze speciale status van geborgde zetels is in opspraak omdat deze niet mee zou passen binnen een democratisch gekozen bestuur.

 • Natuurgebied in Drenthe
  Standpunt

  Drijvende Zonnepanelen

  Natuurmonumenten pleit voor meer duurzame energie en een juiste volgorde in de klimaataanpak - in de eerste plaats maximaal energie besparen en duurzame energie, zoals zonne-energie, op de juiste locaties. Start eerst op de daken en zet in op slimme ruimtelijke combinaties. Grootschalige realisatie van zonnepanelen op water daar zijn wij kritisch op.

 • Zonne-energie
  Standpunt

  Zonne-energie

  Natuurmonumenten is voorstander van zonne-energie, maar pleit wel voor zorgvuldige inpassing in natuur en landschap.

 • Ganzen
  Standpunt

  Ganzen

  Nederland is een echt ganzenland, jaarlijks broeden en overwinteren hier twee miljoen ganzen en dat aantal groeit de laatste jaren gestaag. Die massale aanwezigheid brengt ook schade met zich mee.

 • Wilde zwijnen
  Standpunt

  Wilde zwijnen

  Door instroom uit onze buurlanden (Duitsland, België) en goede natuurverbindingen, komen wilde zwijnen in steeds meer gebieden in ons land voor.

 • vossen
  Standpunt

  Vossen

  De vos hoort thuis in de Nederlandse natuur, maar stelt ons soms voor een dilemma: Wat doe je met een vos in de buurt van broedende weidevogels?

 • logo