Activiteiten en bijeenkomsten lc Amsterdam

Om de leden binnen Amsterdam te informeren en hun meningen te peilen organiseert de ledencommissie Amsterdam verschillende bijeenkomsten en activiteiten.

Ledenbijeenkomsten in 2018:

  • Woensdag 14 maart: Ledenavond – Het Lake District (Naardermeer, Vechtplassen) of de nieuwe Hollandse Waterlinie?
  • Zaterdag 16 juni: Excursie voor Amsterdamse leden (informatie volgt)
  • Woensdag 26 september: Ledenavond – Visie groenbeheerders op regionaal groen
  • Woensdag 14 november: Algemene Ledenvergadering LC Amsterdam

Ledenraad

De ledencommissie (LC) Amsterdam vertegenwoordigt de Amsterdamse leden binnen de vereniging Natuurmonumenten. Ze brengt tijdens de vergaderingen van de Ledenraad de mening van de Amsterdamse leden in bij het bepalen van standpunten en het nemen van besluiten door de Ledenraad.

  • Zaterdag 26 mei: Ledenraad Natuurmonumenten
  • Zaterdag 10 november: Ledenraad Natuurmonumenten

Impressie ledenavond stadsecologie (15 november 2017)

Tijdens onze algemene ledenvergadering in november stond het thema stadsecologie in Amsterdam centraal. Geert Timmermans vertelde over zijn werk als stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam en liet daarbij een hele reeks interessante ontwikkelingen zien. De tellingen van de stadsecologen laten bijvoorbeeld zien dat het langzaam weer beter gaat met de huismus in Amsterdam. Ook leiden kunstmatige nestgelegenheden op hoge gebouwen of schoorstenen ertoe dat de slechtvalk te vinden is in de stad. Meer over de verspreiding van verschillende soorten en nog veel meer informatie over bijvoorbeeld ecologische verbindingen of de natuurwaardenkaart van Amsterdam vind je hier

Groen Platform Amsterdam

In Amsterdam zijn veel organisaties betrokken bij het behoud van het groen. Om vooral ook over strategische vraagstukken te kunnen praten en een goede gesprekspartner voor de gemeente te bieden, is een Groen Platform Amsterdam opgericht. Ook Natuurmonumenten is gevraagd mee te doen, naast organisaties als het Parkenoverleg, het platform van volkstuinparken, IVN, ANMEC, de gezonde stad, Rainproof en nog een paar anderen. Wij willen graag meedoen en hebben gevraagd om aandacht te besteden aan het verbinden van het groen in de stad met de grote groene gebieden buiten de stad en het belang van de groene scheggen als verbinding. Ook zien wij graag dat andere groenbeheerders meedoen als lid of waarnemer. De gemeente juicht het bestaan van zo’n platform ook toe, als gesprekspartner voor groene vraagstukken.

De dijkverzwaring bij Durgerdam

Het waterschap heeft de plannen voor dijkverzwaring in twee delen geknipt: wel beginnen met dijkverzwaring tussen Hoorn en het Kinselmeer, maar nog eens opnieuw kijken naar het stuk bij IJdoorn en bij Durgerdam. De gebiedsmanager van NM heeft bij de provincie Noord-Holland een zienswijze ingediend, waarbij hij onder andere wijst op de noodzaak van een betere waterstaatkundige onderbouwing in het licht van de regulering van het water van de grote rivieren. Het probleem dat de knip in het project precies in ons gebied IJdoorn ligt, hetgeen wat van invloed zal zijn op het vervolgtraject, de natuurwaarden van het gebied, waaronder ook de visstand (en het voedsel voor vogels), de ringslang, alsmede het behoud van het cultuurhistorisch landschap. De natuurcompensatie voor het noordelijk stuk wordt letterlijk ver gezocht in de plannen en zou dicht bij de dijk moeten plaatsvinden. Wij houden jullie op de hoogte van de voortgang. Meer informatie over het participatietraject kun je ook hier vinden.