Ga direct naar inhoud

Algemene voorwaarden Parkeerbijdrage

Natuurmonumenten vraagt een parkeerbijdrage in enkele gebieden. Hierop zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Parkeerbijdrage algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Parkeren   

     
De toegang tot en het gebruik van de parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten met eigenaar en ook van toepassing blijven na beëindiging van de parkeerovereenkomst

28 mei 2023

 
Inhoudsopgave


1    BEGRIPSOMSCHRIJVING    3
1.1    Eigenaar:    3
1.2    Parkeerbewijs:    3
1.3    Parkeerder:    3
1.4    Parkeergeld:    3
1.5    Parkeervoorziening:    3
1.6    Reserveren    3
1.7    Voertuig:    3
2    PARKEEROVEREENKOMST    3
3    PARKEERBEWIJS    3
4    PARKEERGELD    3
5    BETALING    3
6    TOEGANG    4
7    GEBRUIK PARKEERVOORZIENING    4
8    HINDER/BEPERKINGEN GEBRUIK    4
9    NIET-NAKOMING TOEREKENBARE TEKORTKOMING    5
10    AANSPRAKELIJKHEID    6
11    PERSOONSGEGEVENS    7
12    OVERIGE BEPALINGEN    7
Colofon    8 
1    BEGRIPSOMSCHRIJVING

 

1.1    Eigenaar:
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, statutair gevestigd te Amersfoort en/of door haar ingeschakelde derden.

1.2    Parkeerbewijs:
Het door Parkeerder gekozen en door Eigenaar aangewezen middel zoals, maar niet beperkt tot een ledenpas Natuurmonumenten, abonnement, inrij-ticket, bankpas, creditcard, dat toegang geeft tot de parkeervoorziening.

1.3    Parkeerder:
Eigenaar/gebruiker van een voertuig, dat in of op de parkeervoorziening is gebracht/aanwezig is.

1.4    Parkeergeld:
Vergoeding die Parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeervoorziening.

1.5    Parkeervoorziening:
Het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten.

1.6    Reserveren
Het vooraf via een door eigenaar beschikbaar gesteld systeem boeken en betalen van een parkeerplaats in de parkeervoorziening.

1.7    Voertuig:
Onder een voertuig wordt verstaan een personen- auto, personenbusjes, campers of motorfiets.

 

2    PARKEEROVEREENKOMST


2.1    Een parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het gebruik van de parkeervoorziening. Daarvoor is bepalend, dat de Parkeerder zich op de tot de parkeervoorziening behorend terrein bevindt of heeft bevonden.


2.2    Aan de Parkeerder wordt tegen betaling van parkeergeld een parkeerplaats in de parkeervoorziening ter beschikking gesteld, mits er voldoende parkeerplekken zijn. Tot de verplichting van de eigenaar behoort niet de bewaking van het voertuig.

3    PARKEERBEWIJS


3.1    Een voertuig wordt slechts toegelaten tot de parkeervoorziening met een geldig kenteken, c.q. na het verrichten van een door de eigenaar aangegeven handeling die het deze mogelijk maakt bij het verlaten van de parkeervoorziening de Parkeerder het verschuldigde parkeergeld in rekening te brengen.


4    PARKEERGELD


4.1     Het parkeergeld wordt berekend volgens door eigenaar vastgestelde tarieven, zoals deze bij de ingang of in de parkeervoorziening staan vermeld. 

4.2     Leden van Natuurmonumenten, met een geldig lidmaatschap, parkeren gratis middels hun ledenpas.

4.3    De door eigenaar vastgestelde tarieven kunnen zonder nadere aankondiging of kennisgeving worden aangepast.

 

5    BETALING


5.1    Het verschuldigde parkeergeld dient, voordat Parkeerder met zijn/haar voertuig de parkeervoorziening verlaat, te worden voldaan, tenzij een andere regeling met eigenaar getroffen is. Betaling geschiedt bij de betaalterminal, bij de uitrij terminal, via de App of QR-code.

5.2     Betaling van het verschuldigde parkeergeld dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin het tarief is uitgedrukt.

5.3     Leden van Natuurmonumenten kunnen gratis uitrijden door het scannen van de QR-code op hun ledenpas bij de betaalterminal of bij de uitrij terminal. Mocht door omstandigheden de ledenpas niet gescand (kunnen) worden dan nemen leden van Natuurmonumenten contact op met de meldkamer door op de intercom-knop te drukken of te bellen met het ter plaatse vermelde nummer om alsnog gratis uit te kunnen rijden.

 

6    TOEGANG


6.1    Het in- en uitrijden van voertuigen in en uit de parkeervoorziening kan uitsluitend geschieden tijdens de door eigenaar vastgestelde openings- tijden.

6.2    Eigenaar is gerechtigd een voertuig de toegang tot de parkeervoorziening te weigeren indien eigenaar dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. 

6.3    De in de parkeervoorziening geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare  weg  geparkeerde voertuigen. In of op de parkeervoorziening is ook de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van toepassing. In de parkeervoorziening geldt een maximum snelheid van 5 km/uur, tenzij ter plaatse een andere snelheid is aangegeven. Voetgangers hebben te allen tijde voorrang boven voertuigen.

6.4    Het betreden van de parkeervoorziening is toegestaan voor voertuigen met een maximale breedte van 2.50 meter. De hoogte van de voertuigen mag niet meer bedragen dan welke bij de ingang van de parkeervoorziening staat aangegeven.

6.5 Parkeren is uitsluitend toegestaan de onder 1.7 gedefinieerde voertuigen. Het is niet toegestaan met vrachtwagen en bussen of met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, te parkeren op de parkeervoorziening. 

 
7    GEBRUIK PARKEERVOORZIENING


7.1    Parkeerder zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving te houden. Bij niet-nakoming daarvan is Parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

7.2    Parkeerder is voorts verplicht eventuele aanwijzingen van medewerkers van eigenaar op te volgen, het voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeervoorziening niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

7.3    De voertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten dienen te zijn gedoofd. Kostbare bezittingen dienen niet in het voertuig achter gelaten te worden, maar te worden mee genomen.

 

8    HINDER/BEPERKINGEN GEBRUIK


8.1    Voertuigen mogen uitsluitend geparkeerd worden op de daartoe bestemde parkeervakken in de parkeervoorziening. Parkeerplaatsen voor specifieke doelgroepen (zoals minder validen, motorfietsen, (elektrisch) oplaadpunt of een kenteken gebonden parkeerplaats) zijn uitsluitend te gebruiken door de specifieke doelgroep.

8.2    Het is verboden om buiten de aangegeven parkeervakken te parkeren. Indien een voertuig dusdanig geparkeerd wordt dat het gebruik van een naastgelegen parkeerplaats wordt geblokkeerd is eigenaar gerechtigd om Parkeerder een boete op te leggen.

8.3    Het is verboden om:
a.    ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in of op de parkeervoorziening te brengen dan wel te hebben, motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd; de parkeervoorziening te verontreinigen door vuilnis of afval te deponeren of achter te laten of door vloeistoffen waaronder olie te laten wegvloeien;
b.    in of op de parkeervoorziening te roken, vuur te ontsteken of een open vuur aan te leggen;
c.    in of op de parkeervoorziening alcohol te nuttigen, verdovende middelen te gebruiken of te verhandelen;
d.    in of op de parkeervoorziening reclame uitingen dan wel andersoortige aanduidingen aan te brengen; 
e.    in of op de parkeervoorziening reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens de eigenaar is verleend;
f.    direct achter een ander voertuig onder de slagboom door te rijden zonder dat de slagboom tussentijds gesloten is geweest (“treintje rijden”);
g.     in het voertuig te overnachten;
h.     op de parkeervoorziening (andere) strafrechtelijke overtredingen en/of misdrijven te begaan.

8.4    Het geparkeerde voertuig kan alleen tijdens de openingstijden van de parkeervoorziening geparkeerd en afgehaald worden.

8.5    Buiten de openingstijden is het niet toegestaan om het voertuig te laten staan op de parkeervoorziening.

 

9    MISBRUIK


9.1     Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van eigenaar mogen de openingstijden als vermeldt in artikel 8.5 niet worden overschreden. Na afloop van deze termijn is de Parkeerder naast het Parkeergeld tevens een boete verschuldigd van €35,- per dag (prijspeil 2023) voor elke dag na afloop van genoemde termijn dat het Voertuig van de Parkeerder in/op de Parkeervoorziening aanwezig is, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst vereist is. Eigenaar heeft het recht daarnaast vergoeding van kosten, schaden en de wettelijke rente te vorderen.

9.2     Het met een Voertuig verlaten van de Parkeervoorziening zonder gebruikmaking van een geldig, door Eigenaar geaccepteerd Parkeerbewijs is niet toegestaan.

9.3     In geval van verlies of het ontbreken van het Parkeerbewijs, is de Parkeerder het door Eigenaar voor de betreffende Parkeervoorziening vastgestelde tarief “verloren kaart” zoals vermeld bij de inrit van de Parkeervoorziening verschuldigd. Indien  de betreffende Parkeervoorziening geen specifiek “verloren kaart” tarief hanteert, geldt het ter plaatse geldende maximale dagtarief als het tarief voor een “verloren kaart”. De Parkeerder dient dit bedrag vóór het verlaten van de Parkeervoorziening te voldoen. Het genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Eigenaar om de Parkeerder het werkelijke Parkeergeld in rekening te brengen mocht dat hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”. 

Indien de Klant aan kan tonen wat de diens daadwerkelijke parkeertijd was, zal restitutie plaatsvinden, indien is komen vast te staan dat de daadwerkelijke parkeertijd minder was dan de in rekening gebrachte parkeertijd. De klant dient hiertoe contact op te nemen met de meldkamer of, ingeval van een parkeerbeheerder, bij de parkeerbeheerder

9.4     Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde Parkeergeld met het Voertuig verlaten van de Parkeervoorziening, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” zoals vermeld onder artikel 8.3.f, is niet toegestaan.

9.5     Indien Eigenaar een gebruik van de Parkeervoorziening in strijd met het bepaalde in artikel 9.2 of 9.4 van deze Algemene Voorwaarden constateert, is de Parkeerder het door Eigenaar voor de betreffende Parkeervoorziening vastgestelde tarief “verloren kaart” zoals bedoelt in artikel 9.3 verschuldigd. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Eigenaar om het werkelijke parkeergeld in rekening te brengen mocht dat hoger zijn dan het tarief “verloren kaart” onverminderd om daarnaast een vergoeding voor daadwerkelijk door eigenaar geleden schade overeenkomstig artikel 10 te vorderen.

 

10    NIET-NAKOMING TOEREKENBARE TEKORTKOMING


10.1    Indien Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem/haar gesloten parkeerovereenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem/haar rust, is Parkeerder gehouden aan eigenaar alle schade te vergoeden, door deze geleden dan wel te lijden als gevolg van bovengenoemde nalatigheid.

10.2    Indien eigenaar genoodzaakt is een sommatie,  ingebrekestelling  of  ander  exploot  aan Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen Parkeerder, is Parkeerder verplicht al de daarvoor gemaakte kosten waaronder de kosten van rechtsdeskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan eigenaar te vergoeden.

10.3    Eigenaar is te allen tijde gerechtigd het voertuig binnen te houden, zolang niet al hetgeen hij hetzij op grond van de parkeerovereenkomst, hetzij uit andere hoofde van Parkeerder te vorderen heeft, is voldaan.

10.4    Indien Parkeerder een voertuig in de parkeervoorziening heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek c.q. sommatie van eigenaar (om welke reden dan ook) weigert dan wel niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen, zal eigenaar het achtergelaten voertuig uit of van de parkeervoorziening kunnen (laten) verwijderen vanaf 14 dagen na het verzenden van verzoek dan wel de sommatie (ingeval het adres van de Parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt te
achterhalen kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het motorvoertuig), en elders op te slaan. Indien Parkeerder binnen 3 jaar na de verzenddatum van het verzoek dan wel sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is eigenaar gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. Eigenaar is alsdan slechts gehouden te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigde parkeergeld, eventuele boete en de kosten van eigenaar in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig aan Parkeerder. Indien het verschuldigde parkeergeld, de kosten van eigenaar en de eventuele boete hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient Parkeerder al deze kosten te voldoen aan eigenaar. 

10.5    Indien Parkeerder binnen 3 maanden na de verzenddatum van het verzoek dan wel sommatie het voertuig wel op komt halen, is Parkeerder gehouden het verschuldigde parkeergeld, de eventuele boete en de kosten van eigenaar in verband met verwijdering en tijdelijke opslag van het voertuig aan eigenaar te vergoeden.

 

11    AANSPRAKELIJKHEID


11.1    De tussen partijen tot stand gekomen parkeerovereenkomst omvat geen bewaking. Eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van Parkeerder. Eigenaar aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van Parkeerder alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeervoorziening, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege eigenaar en/of het personeel van de parkeervoorziening en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden wordt uitgesloten waarbij de aansprakelijkheid van eigenaar in ieder geval beperkt is tot het bedrag waarop eigenaar onder diens (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering aanspraak kan maken. Onder ‘Parkeerder’ worden hier mede verstaan andere inzittenden van zijn voertuig.

11.2    Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade, hinder en overlast die door hem is veroorzaakt. Schade door Parkeerder veroorzaakt aan de parkeervoorziening of daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed dan wel dient door Parkeerder te worden vergoed nadat door eigenaar een expertise van de schade is opgemaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 

12    PERSOONSGEGEVENS


12.1    Voor de uitvoering van de parkeerovereenkomst kan het nodig zijn dat er persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een kenteken, de Natuurmonumenten lidmaatschapscode, of financiële gegevens verwerkt worden. Indien dat het geval is, dan zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden verwerkt. 

12.2    Er zullen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

12.3    Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en je rechten vind je in het Privacy Statement van Natuurmonumenten.

 

13    OVERIGE BEPALINGEN


13.1    Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 28 mei 2023 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden behorende bij kort parkeren met betrekking tot de parkeervoorziening. Eigenaar is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden wordt steeds gepubliceerd onder vermelding van versienummer/datum op parkeervoorwaarden (pdf). Eerder versies zijn, desgewenst, op te vragen via parkeerbeheer(der).

13.2    De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden die door Parkeerder worden gebruikt of waarnaar door Parkeerder mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

13.3    Afspraken dan wel overeenkomsten met medewerkers van eigenaar binden deze laatste niet, voor zover deze door eigenaar niet schriftelijk zijn bevestigd.

13.4    Op deze parkeerovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter te Utrecht.
 
13.5    Indien en voor zover geoordeeld wordt dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigbaar is of geoordeeld wordt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, als gevolg waarvan eigenaar hier geen beroep op kan doen, komt aan deze bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

13.6    Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar: Ledenservice: Postbus 2182, 3800 CD Amersfoort.Colofon

Vereniging Natuurmonumenten
Team Exploitaties
T.a.v. Productmanager Parkeerbijdrage
Stationsplein 1 
Postbus 2166
3800 CD Amersfoort
T 033 479 71 11
www.natuurmonumenten.nl