Ga direct naar inhoud

Privacy Statement Natuurmonumenten

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (KvK-nummer 4051.6730), gevestigd te Stationsplein, 3818 LE Amersfoort, hierna te noemen Natuurmonumenten, verwerkt de *door u aan Natuurmonumenten verstrekte persoonsgegevens* in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

baardmannetje

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Natuurmonumenten verwerkt ten behoeve van:

 1. het aangaan van een lidmaatschap;
   
 2. het aangaan van een donateurschap en/of voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen;
   
 3. het aangaan en uitvoeren van een vrijwilligersovereenkomst;
   
 4. het uitvoeren van diverse overeenkomsten, zoals huur- en pachtovereenkomsten;
   
 5. het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en het doen van SMS-acties en (markt)onderzoek, onder andere met onze partners;
   
 6. het informeren over en benaderen voor activiteiten van Natuurmonumenten;
   
 7. het beschermen van onze bezoekers en medewerkers en op gepaste wijze waken over onze eigendommen;
   
 8. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking

Natuurmonumenten informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een lidmaatschap of overeenkomst of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. Op dat moment vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking, indien we dat wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Natuurmonumenten zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers (inclusief vrijwilligers en externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens

Natuurmonumenten maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onze kantoorautomatisering, de administratie van onze achterban, ons online medewerkers- vrijwilligers- en ledenplatform, voor communicatie en marketingactiviteiten wordt gebruik gemaakt van verschillende leveranciers en daarnaast zijn er nog diverse, kleinere (IT-)leveranciers. Politiegegevens worden door onze BOA’s verwerkt in BRS, zie voor nadere informatie hierover www.privacyvragenbrs.nl.

Als deze leveranciers bij het uitvoeren van hun diensten toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dan heeft Natuurmonumenten met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten, die voldoet aan de AVG-bepalingen. Ook als Natuurmonumenten met een partij werkt van buiten de Europese Economische Ruimte, maken we duidelijke afspraken om te zorgen voor de veiligheid van uw gegevens. In zulke gevallen zijn er zogenaamde standaardbepalingen afgesloten die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.
Uitsluitend indien Natuurmonumenten hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Uw rechten als betrokkene

Leden, donateurs en andere begunstigers

U kunt bij de Ledenservice laten controleren welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan onze Ledenservice en u zult dan niet meer door Natuurmonumenten benaderd worden voor marketingdoeleinden.
Indien u uw lidmaatschap, schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog 2 jaar na datum beëindiging, behalve die gegevens waarop een langere fiscale bewaarplicht van toepassing is. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat kenbaar maken bij de Ledenservice.
Al uw verzoeken aan de Ledenservice zullen meestal direct, maar altijd uiterlijk binnen 4 weken worden behandeld. Wij zullen u vragen zich te legitimeren.

Minderjarigen

Voor het aangaan van een lidmaatschap van OERRR is de expliciete toestemming van een ouder of voogd vereist. Minderjarige leden van OERRR worden niet benaderd voor marketingactiviteiten. 
De OERRR-website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Natuurmonumenten. Deze site kan gebruikt worden zonder persoonsgegevens te verstrekken.

Vrijwilligers

Bij het aangaan van de vrijwilligersovereenkomst geeft u toestemming aan Natuurmonumenten om uw persoonsgegevens in een vrijwilligersdatabase op te nemen en te verwerken. Dit staat los van het lidmaatschap van Natuurmonumenten. De persoonsgegevens gebruiken we om u van informatie te voorzien en om landelijke trends en ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk bij te houden. Enkele basisgegevens worden doorgegeven aan de verzekeringmaatschappij ten behoeve de collectieve Ongevallen en WA verzekering voor vrijwilligers.

U kunt bij uw contactpersoon laten controleren welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en of de geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zal uw contactpersoon dit op uw verzoek corrigeren.
Na beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst zullen uw persoonsgegevens maximaal 15 maanden worden bewaard vanwege statistische en verzekeringsdoeleinden. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd, behalve die gegevens waarop een langere fiscale bewaarplicht van toepassing is.

Deelnemers aan acties en campagnes

Wanneer u deelneemt aan een actie of campagne, wanneer u een gratis publicatie of download bestelt en/of wanneer u informatie aanvraagt over één van de producten, diensten of activiteiten van Natuurmonumenten, verstrekt u persoonsgegevens aan Natuurmonumenten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te nader te informeren de producten, diensten of activiteiten, om u uit te nodigen voor deelname aan onderzoek of om u te vragen ons verder te ondersteunen. Indien u geen andere relatie met Natuurmonumenten heeft (bijvoorbeeld een lidmaatschap), zullen uw gegevens na 1 jaar worden verwijderd.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan onze Ledenservice en u zult dan niet meer door Natuurmonumenten benaderd worden voor marketingdoeleinden. Wordt u na deze afmelding toch nog gebeld namens Natuurmonumenten? Dan waren uw gegevens al doorgegeven aan ons callcenter op het moment van uitschrijving.

Cookies en Pixels

Wij willen dat u met plezier onze e-mail Nieuwsbrieven leest. Daarom streven wij ernaar u alleen die informatie te sturen die relevant voor u is. In de Nieuwsbrieven is een pixel opgenomen die het mogelijk maakt dat wij meten of en wanneer u onze Nieuwsbrieven opent en op welke inhoud in de e-mails u klikt (en wanneer). Wij gebruiken deze gegevens om het versturen van niet relevante e-mail Nieuwsbrieven te verminderen of te vermijden; we kunnen u per e-mail benaderen of u de Nieuwsbrief nog wilt ontvangen. We gebruiken deze gegevens ook voor statistische doeleinden.U leest alles over onze cookies op www.natuurmonumenten.nl/cookies

Cameratoezicht

Wij vinden de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers van groot belang en willen op gepaste wijze waken over onze eigendommen. Het bezoeken van onze terreinen en gebouwen is veilig, maar soms ontstaan er onveilige situaties of kan een situatie als onveilig ervaren worden; daarom maken wij gebruik van camerabewaking op onze terreinen en in onze gebouwen. Het cameratoezicht is openlijk en wordt door middel van afbeeldingen op stickers aangegeven.
Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het beeldmateriaal. De beelden worden, als er geen incident geweest is, 28 dagen bewaard en vervolgens gewist. Indien er sprake is van een incident, worden de beelden bewaard totdat het incident volledig is afgehandeld. Wij kunnen de beelden in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties zoals de politie.

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Natuurmonumenten te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Contact

Voor vragen over verwerking, inzage, correctie, dataportabiliteit en verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Ledenservice. Vrijwilligers kunnen hiervoor contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator. Voor overige vragen en klachten kunt u zich richten tot het algemene contactadres van Natuurmonumenten of e-mailen naar onze Privacy Officer via [email protected].

Wanneer u niet tevreden bent over hoe Natuurmonumenten omgaat met uw privacy, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de website van de AP.