Word lid

Privacy Statement Natuurmonumenten

De Vereniging Natuurmonumenten, hierna te noemen Natuurmonumenten, verwerkt de door u aan Natuurmonumenten verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Doeleinden van gegevensverwerking


Uw persoonsgegevens worden door Natuurmonumenten verwerkt ten behoeve van:
1.    het aangaan van een lidmaatschap of
2.    het aangaan van een donateurschap en/of voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen of
3.    het aangaan en uitvoeren van een vrijwilligersovereenkomst of
4.    het uitvoeren van diverse overeenkomsten, zoals huur- en pacht-overeenkomsten
5.    het uitvoeren van marketingactiviteiten, onder andere met onze partners,
6.    u te informeren over en te benaderen voor activiteiten van Natuurmonumenten
7.    het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking

Natuurmonumenten informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een lidmaatschap of overeenkomst of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. Op dat moment vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Natuurmonumenten zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers (inclusief vrijwilligers en externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens

Natuurmonumenten maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens:
•    De kantoorautomatisering is grotendeels uitbesteed aan CeGeKa (België);
•    De ledenadministratie wordt gedaan in SalesForce;
•    Het vrijwilligersplatform is gebaseerd op Microsoft Office 365 (Ireland);
•    Voor communicatie en marketingactiviteiten wordt gebruik gemaakt van verschillende leveranciers;
•    Daarnaast zijn er nog diverse, kleinere (IT-)leveranciers.
Met alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken, sluit Natuurmonumenten een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan alle AVG-bepalingen.

Uitsluitend indien Natuurmonumenten hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Uw rechten als betrokkene


Leden, donateurs en andere begunstigers
U kunt bij de ledenservice laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren. Wij zullen u vragen zich te legitimeren.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan onze ledenservice en u zult dan niet meer door Natuurmonumenten benaderd worden voor marketingdoeleinden.
Indien u uw lidmaatschap, schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat kenbaar maken bij de ledenservice.
Uw verzoeken aan de ledenservice zullen meestal direct maar altijd uiterlijk binnen 4 weken worden behandeld.

Minderjarigen
Voor het aangaan van een lidmaatschap van OERR is de expliciete toestemming van een ouder of voogd vereist. Minderjarige leden van OERR worden niet benaderd voor marketingactiviteiten. 
De OERR-website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Natuurmonumenten. Deze site kan gebruikt worden zonder persoonsgegevens te verstrekken.

Vrijwilligers
Bij het aangaan van de vrijwilligersovereenkomst geeft u toestemming aan Natuurmonumenten om uw persoonsgegevens in een vrijwilligersdatabase op te nemen en te verwerken. Dit staat los van het lidmaatschap van Natuurmonumenten. De persoonsgegevens gebruiken we om u van informatie te voorzien en om landelijke trends en ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk bij te houden.
Enkele basisgegevens worden doorgegeven aan de verzekeringmaatschappij ten behoeve de collectieve Ongevallen en WA verzekering voor vrijwilligers. Vanwege deze verzekeringen moeten we uw persoonsgegevens 1 kalenderjaar bewaren na beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst; daarna worden uw gegevens verwijderd.
U kunt bij uw contactpersoon laten controleren of de geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zal uw contactpersoon dit op uw verzoek corrigeren. Vrijwilligers met een Natuurmonumenten account hebben zelf toegang tot hun persoonsgegevens en kunnen deze zelf wijzigen.

Deelnemers aan acties en campagnes
Wanneer u deelneemt aan een actie of campagne, en wanneer u een gratis publicatie of download bestelt, verstrekt u persoonsgegevens aan Natuurmonumenten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over onze activiteiten en om u te vragen ons verder te ondersteunen.
Indien U geen andere relatie met Natuurmonumenten heeft (bijvoorbeeld een lidmaatschap), zullen uw gegevens na 6 maanden worden verwijderd.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan onze ledenservice en u zult dan niet meer door Natuurmonumenten benaderd worden voor marketingdoeleinden.
Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Natuurmonumenten verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.
Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Gebruikersstatistieken & Privacy m.b.t. de Natuur Routes app van Natuurmonumenten

De Natuur Routes App, die beschikbaar is voor iOS, Android & Windows Phone, gaat als volgt om met uw persoonsgegevens:
De app houdt ten behoeve van kwaliteitsmetingen en ter verbetering van de app een aantal anonieme gebruiksstatistieken bij:
•    Het downloaden van een route. (Om de populariteit van routes te meten)
•    Tijdens het lopen van de route wordt ook gekeken welke punten uit de betreffende route worden afgespeeld of bekeken en wat de afstand van de gebruiker tot het afspeelpunt is. (Om de populariteit van individuele route items te meten en te verbeteren). 
Deze anonieme statistieken worden over een beveiligde internetverbinding verstuurd.

Custom audiences


Op deze website kan onder omstandigheden ook gebruik worden gemaakt van Social Media communicatietools van „Facebook“, in het bijzonder van het product „Website Custom Audiences”. Dit product creëert uit uw gebruiksgegevens een niet-reversibele, niet op persoonsgegevens gebaseerde hash-waarde, die aan Facebook ter analyse voor marketingdoeleinden doorgegeven kan worden. Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens, evenals het verwerken en het gebruik van de gegevens door Facebook, met instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy is te vinden bij het privacybeleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Wijziging van privacy statement


De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Natuurmonumenten te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Contact


Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens met betrekking tot een lidmaatschap, donatie etc. kunt u contact opnemen met de Ledenservice.
Vrijwilligers kunnen hiervoor contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator.
Voor overige vragen en klachten kunt U zich richten tot het algemene contactadres van Natuurmonumenten of e-mailen naar privacy@natuurmonumenten.nl.