Ga direct naar inhoud

Algemene voorwaarden toestemming

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden voor het aanvragen van terreintoestemming bij Natuurmonumenten.

Routes bij Natuurmonumenten

Artikel 1. Definities

 1. Toestemmingsverlener: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende aan het Stationsplein 1 te Amersfoort. Hierna te noemen ‘Natuurmonumenten’.
 2. Aanvrager: de partij die de activiteit organiseert en aanvraagt.
 3. Activiteit: het evenement of de activiteit waarvoor de toestemming wordt aangevraagd.
 4. Deelnemers: de mensen die daadwerkelijk deelnemen aan de activiteit en indien van toepassing voor deelname betalen.
 5. Gebied: het natuurgebied / de natuurgebieden in eigendom van Natuurmonumenten waarvoor de toestemming wordt aangevraagd.

Artikel 2. Algemeen

 1. De toestemming geldt uitsluitend voor de aangevraagde activiteit zoals is aangegeven op het aanvraagformulier.
 2. De exacte locatie en/of route c.q. het exact te gebruiken terrein, inclusief bijzonderheden, zoals parkeergelegenheid, is aangeduid op een kaart (met eventuele nadere omschrijving), die bij de aanvraag als bijlage is bijgevoegd. Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze aanvraag.
 3. Het aantal verwachte deelnemers van de activiteit zal van tevoren door de aanvrager aan Natuurmonumenten bekend worden gemaakt. In dien van toepassing wordt op basis van dit aantal de afdracht inschrijfgeld bepaald.
 4. Aanwijzingen van ons toezichthoudend personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De toestemming dient op verzoek van ons toezichthoudend personeel te worden getoond.
 5. Je dient rekening te houden met eventuele andere evenementen die mogelijk op dezelfde dag plaatsvinden en andere bezoekers in het gebied.
 6. Aanvrager heeft geen alleenrecht op het gebruik van het gebied.
 7. Deze toestemming heeft alleen betrekking op gronden van Natuurmonumenten.

Artikel 3. Toegangsregels

 1. Aanvrager houdt zicht aan de geldende toegangsvoorwaarden van het gebied. Deze staan vermeld op de terreinborden.
 2. Activiteiten mogen plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang.
 3. Tenten, kabels, bouwwerken, geluidsinstallaties zijn niet toegestaan.
 4. Vermijd wapenattributen. Handbogen, houten zwaarden en dergelijke zijn niet toegestaan.
 5. Auto’s en andere voertuigen met een motor blijven op de parkeerplaats.
 6. Laat vuur achterwege. Geen enkel gebruik van vuur is toegestaan, evenals elke vorm van verhitting waarbij brand of brandschade kan ontstaan.
 7. Gebruik alleen bestaande paden en paden die bedoeld zijn voor jouw gebruikersgroep.
 8. Houd de paden en het gebied toegankelijk voor andere bezoekers. Zet dus niks af.
 9. Houd rekening met andere bezoekers.
 10. Neem afval mee terug naar huis.
 11. Is het een activiteit voor ruiters of mountainbikers? Zorg dat deelnemers een MTB-vignet of ruiterpas hebben.
 12. Voor sommige activiteiten heb je een evenementenvergunning van de gemeente en/of provincie nodig. Zorg dat je deze vergunning geregeld hebt.
 13. Natuurmonumenten werkt met een volumebeleid. Een activiteit kan dus afgewezen worden, omdat er in die week al meerdere activiteiten in het gebied plaatsvinden.

Artikel 4. Voorzieningen

 1. Het plaatsen van informatieborden, markeringen en andere voorzieningen ten behoeve van de activiteit geschiedt in afstemming met Natuurmonumenten. Het plaatsen van de voorziening mag in geen geval schade veroorzaken aan de natuur, eigendommen van Natuurmonumenten of overlast veroorzaken voor andere bezoekers van het gebied. Zet op de bewegwijzering een contactpersoon en de datum van de activiteit.
 2. De informatieborden, markeringen en andere voorzieningen die in het gebied zijn geplaatst ten behoeve van de activiteit, moeten onmiddellijk na afloop van de activiteit worden opgeruimd door de Aanvrager. Indien Aanvrager niet terstond zorg draagt voor het opruimen, kunnen de opruimkosten door Natuurmonumenten in rekening gebracht worden.
 3. De informatieborden, markeringen en andere voorzieningen bevestig je met duurzaam materiaal dat geen schade veroorzaakt of achterblijft in het gebied.

Artikel 5. Promotie

 1. Aanvrager dient bij iedere vorm van publiciteit rond de activiteit duidelijk te laten blijken dat het initiatief en de organisatie van de activiteit uitsluitend bij de Aanvrager ligt. Natuurmonumenten wordt daarbij vermeld als eigenaar van het gebied met inachtneming van de juiste huisstijl.
 2. Alle voorzieningen die zijn aangebracht ter promotie, attentie, vermelding of op enige andere wijze zijn gerelateerd aan de activiteit dienen direct na het einde van de activiteit, vóór zonsondergang, te worden verwijderd.

Artikel 6. Vergunningen van derden

 1. Aanvrager dient zich altijd aan de plaatselijke APV te houden (Algemene Plaatselijke Verordening).
 2. Aanvrager dient ervoor zorg te dragen dat voorafgaand aan de activiteit alle van overheidswege of anderszins noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen onherroepelijk zijn verleend.

Artikel 7. Betaling

 1. Aanvrager betaalt voor de verleende toestemming in voorkomende gevallen een vergoeding aan Natuurmonumenten, bestaande uit toestemmingskosten en een bijdrage voor de natuur.
 2. De bovengenoemde vergoeding wordt door Aanvrager voorafgaand aan de activiteit voldaan aan Natuurmonumenten.
 3. De betaling van de bovengenoemde vergoeding door Aanvrager vindt plaats door gebruikmaking van de door Natuurmonumenten toe te zenden factuur. Natuurmonumenten brengt de voor die activiteit geldende btw in rekening.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Aanvrager zorgt ervoor dat er geen afval in het gebied achterblijft als gevolg van de activiteit door aanvrager zelf of door zijn deelnemers en/of toeschouwers. Indien na afloop van de activiteit toch afval blijkt te zijn achtergelaten, worden de opruimkosten door Natuurmonumenten in rekening gebracht bij de Aanvrager.
 2. Aanvrager is aansprakelijk voor het herstel van eventuele schade aan eigendommen van Natuurmonumenten die als gevolg van de activiteit door aanvrager zelf of zijn deelnemers en/of toeschouwers is veroorzaakt. Indien aanvrager niet terstond zorg draagt voor het herstel of afdoende vergoeding van de geleden schade, kunnen de herstelkosten door Natuurmonumenten in rekening gebracht worden bij de Aanvrager.
 3. De Aanvrager is integraal verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers aan de activiteit. De aanvrager huurt EHBO in volgens de voorschriften van de veiligheidsregio.
 4. De organisatie van de activiteit ligt in handen van de Aanvrager of door hem ingehuurde partijen. Aanvrager vrijwaart Natuurmonumenten tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met het plaatsvinden van de activiteit.
 5. Natuurmonumenten is gevrijwaard van schadeclaims van derden, voor schade welke is ontstaan door de activiteit waarvoor deze toestemming is aangevraagd en afgegeven.
 6. Aanvrager draagt zorg voor alle noodzakelijke verzekeringen.
 7. De aanvrager van de activiteit heeft ervaring met het organiseren van evenementen. Goederen, materialen en werknemers of medewerkers zijn zo professioneel dat inzet tijdens de activiteit veilig kan plaatsvinden.
 8. De aanvrager dient ervoor zorg te dragen dat alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving strikt worden nageleefd.

Artikel 9. Annuleringsvoorwaarden

 1. Indien 14 dagen of eerder vóór de geplande datum van de activiteit een annulering/afzegging plaatsvindt, worden alleen de toestemmingskosten in rekening gebracht. Daarna zal 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

Artikel 10. Intrekken gebiedstoestemming

 1. Bij handelen in strijd met deze voorwaarden door de Aanvrager heeft Natuurmonumenten het recht de activiteit per direct te staken en de toestemming met onmiddellijke ingang in te trekken. De aanvrager heeft alsdan geen recht op terugbetaling van de vooraf bepaalde vergoeding. De overeengekomen vergoeding dient volledig te worden voldaan.
 2. In geval van onvoorziene omstandigheden is Natuurmonumenten gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen dan wel de activiteit per direct te staken en deze toestemming op dat moment met onmiddellijke ingang in te trekken. De organisatie heeft alsdan geen recht op terugbetaling van de eventueel reeds betaalde vergoeding.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Natuurmonumenten en Aanvrager is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van een geschil zullen Natuurmonumenten en Aanvrager zich inspannen om het geschil in onderling overleg te beslechten alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden.
 3. Eventuele geschillen tussen Natuurmonumenten en Aanvrager worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort.
 4. De Aanvrager houdt zich aan de Wet natuurbescherming. Dat wil zeggen: er mag niets meegenomen worden uit het terrein; er mag niks uitgezet worden in het terrein; er mag niets worden opgegraven in het terrein; de begroeiing mag niet worden beschadigd; bodem en/of grond- en oppervlaktewater mogen niet worden beschadigd en flora en fauna mogen niet worden verstoord.