Ga direct naar inhoud

Salaris directie

Natuurmonumenten is een middelgrote organisatie met inkomsten van 120 miljoen euro op jaarbasis; het salaris van de directie is hierop afgestemd.

Hooglander

We zijn met ruim 740 medewerkers, 5200 vrijwilligers, 922.000 leden en donateurs een omvangrijke organisatie die zich op een groot aantal vlakken inzet voor de natuur in Nederland. Er is kennis, inzet en professionele aansturing nodig voor deze taak.

Natuurbescherming

We hebben ruim 100.000 hectare natuur in beheer, verspreid over 355 natuurgebieden van zeer uiteenlopende aard. Handhaving en verhoging van de ecologische en cultuurhistorische kwaliteit van deze gebieden is een kerntaak van Natuurmonumenten. Daarnaast komen we op voor de belangen van natuur in Nederland en betrekken we jong en oud bij onze werkzaamheden om te laten zien hoe belangrijk het is om natuur voor de toekomst te behouden.

Driehoofdige directie

Natuurmonumenten is actief op sterk uiteenlopende terreinen. Natuur onderhouden en ontwikkelen is een specifiek vak. Tegelijkertijd werven we fondsen en leden, wat ons een marketingorganisatie maakt. We opereren in een sterk politiek-bestuurlijke wereld met veelomvattende regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en natuurbescherming. Deze brede verantwoordelijkheid is daarom verdeeld over een driehoofdige directie: de algemeen directeur, de directeur financiën en bedrijfsvoering en de directeur natuurbeheer.

Code Goed Bestuur

De salarissen van onze directie zijn opgesteld in overeenstemming met de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, behorend bij de Erkenningsregeling Goede Doelen. De salarissen van de directieleden zijn terug te vinden in het Jaarverslag van Natuurmonumenten

Werkwijze directie

Bij een transparante organisatie hoort een heldere werkwijze van de directie. In het directiereglement staan zaken als benoeming, functioneren en verantwoordelijkheden van de directie beschreven. Lees het reglement directie en managementteam.

Onkostendeclaraties

Voor de uitoefening van hun functie maken directieleden onkosten.  De vergoedingen die hiervoor worden uitgekeerd staat in het jaarverslag.