Klimaatbuffer Geuldal

Komende jaren willen natuurorganisaties de beekdalen van de Gulp en Geul inrichten als natuurlijke klimaatbuffer om wateroverlast en droogte te bestrijden.

Geuldal

In het heuvelachtige Zuid-Limburg veroorzaken zware regenbuien veel overlast in de dorpen. En doordat het water nu heel snel wordt afgevoerd, is er ook bij droogte schade: dan is er te weinig water voor landbouw en natuur. Komende jaren willen natuurorganisaties beide problemen oplossen door de beekdalen van de Gulp en Geul in te richten als natuurlijke klimaatbuffer. 

Geul wateroverlast

Wateroverlast langs de Geul

Herstelmaatregelen

De natuurorganisaties hebben hun eerste visie ontwikkeld en daarin zo’n 25 (herstel)maatregelen benoemd. Deze worden komende tijd in overleg met andere betrokkenen verder uitgewerkt. Het gaat daarbij onder andere om bergen bij de bron, ruimte voor meandering van de beken, het herstel van graften op de hellingen en het verwijderen van drainage.

In het Boven-Geuldal bij Plombières (België) zijn langs de Geul en in het dal van de Gulp al gronden aangekocht. Deze worden ingericht voor de natuur.

Gewenste effecten:

  • Herstel robuust beekdallandschap, van bron tot monding.
  • Natuurlijke waterberging: vertraagde afvoer van regenwater en vasthouden van grondwater.
  • Verbeterde waterkwaliteit; erosie voorkomen door herinrichting, aanpassing van landbouwmethodes.
  • Verhogen biodiversiteit.
  • Versterken recreatieve beleving in een aantrekkelijk landschap.

Meer weten? Lees de folder over een klimaatrobuust Geuldal (pdf).

logo