Ga direct naar inhoud

Ledencommissie Drenthe

De ledencommissie Drenthe vertegenwoordigt de Drentse leden van de vereniging in de ledenraad. Ze bestaat uit 6 (kandidaat)leden en enkele steunleden met zeer verschillende achtergronden. De ledencommissie vindt het van groot belang te weten hoe de Drentse leden denken over wat er in Drenthe speelt als het gaat om de natuur in onze prachtige provincie. Een van de mogelijkheden om daar kennis van te kunnen nemen is het bijeenkomen van geïnteresseerde leden die lid zijn van de klankbordgroep. De ledencommissie wil de klankbordgroep en het aantal actieve leden graag uitbreiden.

Ledencommissie Drenthe

10-Oktober-2023: Belangrijke Informatie

De website van de Ledencommissie Drenthe is door omstandigheden een tijdje niet onderhouden geweest. Inmiddels zijn we overgestapt op een nieuw systeem en verwachten deze pagina voor het eind van de maand weer helemaal bij de tijd te hebben. 

Wij danken jullie voor je geduld en vertrouwen. Namens de Ledencommissie Drenthe,

Ivo Aalbers

 

Ledenvergadering en -bijeenkomst

Op zaterdagmiddag 25 september 2021 werd de jaarlijkse ledenmiddag voor de leden van Natuurmonumenten in Drenthe georganiseerd. We bezochten het prachtige landgoed De Klencke, waarvan de historische vormgeving in oude glorie wordt hersteld en konden naar het natuurontwikkelingsproject Drostendiep bij Oosterhesselen in het zuiden van Drenthe. Marcel Doornbos is benoemd tot LC-lid. 

De volgende ledenbijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 24 september op het Holtingerveld. Tegelijk houden we dan ook onze jaarlijkse ledenvergadering. Als lid kun je een introducee aanmelden en meenemen. Als het aanmelden niet lukt dan kun je ook een bericht aan het secretariaat sturen [email protected].

Agenda ledenvergadering

 1. Welkom, opening door de voorzitter Wilfried de Jong
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Wat doet de ledencommissie Drenthe? 
 4. Aftredende commissieleden (Gerard Meijers en Carel Lanting)
 5. Verkiezing nieuwe commissieleden uit de aangemelde kandidaten (de ledencommissie stelt Ronald Apeldoorn en Ivo Aalbers voor)
 6. Rondvraag en sluiting

Na een pauze begint onder begeleiding van deskundige vrijwilligers een excursie langs markante punten in het Holtingerveld, dat niet alleen een hoge natuurwaarde kent, maar ook cultuurhistorisch van belang is.

Van Veen naar Zee

Op 29 juni namen een flink aantal leden van Natuurmonumenten in

Groningen, Drenthe en Fryslân deel aan het waterwebinar ‘van Veen naar Zee’. We, de drie noordelijke ledencommissies van Natuurmonumenten, hadden het stroomgebied van het water “van het Fochteloërveen naar de Waddenzee” hiervoor als uitgangspunt genomen. 

In het najaar organiseren we als vervolg op het webinar van Veen naar Zee bezoeken aan de verschillende natuurgebieden voor leden in de drie noordelijke provincies. Dus zet vast in je agenda:  

 • 24 september  Fochteloërveen 
 • 8 oktober         Norgeresdorpen landschap
 • 29 oktober       Onlanden

Klankbordgroep

De ledencommissie raadpleegt ongeveer twee maal per jaar een klankbordgroep over onderwerpen, waarover de commissie de organisatie van Natuurmonumenten wil adviseren.

In deze klankbordgroep komen thema’s aan de orde die in de natuur spelen, zoals de vraag of Natuurmonumenten voor biodiversiteit bos moet kappen of juist niet. Bijvoorbeeld in verband met klimaat, maar ook thema’s die te maken hebben met de koers van Natuurmonumenten, landelijk en in de provincie Drenthe. De tijdsinvestering is beperkt tot twee, soms drie avonden per jaar. Heb je belangstelling? Of zou je vrijblijvend graag een keer mee willen doen? Stuur dan graag een berichtje naar: [email protected].

Momenteel bestaat de groep uit circa 150 leden. Drenthe heeft meer dan 19.000 leden. De ledencommissie streeft naar een groep van circa 300 leden.

Enquêtes

Regelmatig spelen er in de provincies of in het land ook actuele onderwerpen, waar leden en niet-leden mee in aanraking komen en die betrekking hebben op het natuur- en milieubeheer in het algemeen en activiteiten van Natuurmonumenten in het bijzonder. De ledencommissie heeft dan behoefte aan een representatief beeld van de mening van de leden over deze onderwerpen. Aan de hand daarvan kan de commissie vervolgens eventuele acties ondernemen. Een middel daartoe is het uitzetten van een online enquête onder de leden van  de klankbordgroep. Zo speelde in 2021 de enquête over het functioneren van de LC die positief werd ontvangen. Het invullen van een enquête kost weinig tijd. Zou je willen meedenken over het natuur- en milieubeheer? En ben je bereid 2 tot 3 keer per jaar een korte enquête in te vullen? We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Geef je op via [email protected].

Nieuwsbrief

Periodiek stuurt Natuurmonumenten leden die zich daarvoor hebben aangemeld een nieuwsbrief per e-mail. 

Aanmelden kan door op de hoofdpagina van Natuurmonumenten links onderin op te geven dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Dan komt de Drentse nieuwsbrief vanzelf als je in Drenthe woont.

 • Lees hier de nieuwsbrief van 5 juli 2022.
 • Lees hier de nieuwsbrief van 1 maart 2022.
 • Kijk hier voor de infographic die hoort bij de nieuwsbrief van maart 2022.
 • Lees hier de nieuwsbrief van 30 november 2021.
 • Lees hier de nieuwsbrief van 6 september 2021.

Facebook

De ledencommissie is nu ook aanwezig op Facebook om een groter bereik te krijgen met een kortere reactietijd.

De recent opgerichte interessegroep Holtingerveld is ook op Facebook aanwezig.

Speerpunten voor 2022

In 2022 gaat de ledencommissie:

 • verder met het versterken en uitbouwen van het contact met onze leden; een belangrijk doel is vergroting van de betrokkenheid van meer leden bij het werk en de terreinen van Natuurmonumenten
 • het organiseren van klankbordbijeenkomsten rond algemene thema’s zoals de nieuwe Omgevingswet en gebiedsgerichte projecten zoals over het Nationaal Park Nieuwe Stijl Drents-Friese Grensstreek
 • de betrokkenheid bij gebieden en onderwerpen structureel maken door bijvoorbeeld
  • de oprichting van een interessegroep Holtingerveld
  • het starten van een groep in de Onlanden samen met de LC Groningen
  • het organiseren van Dwingelderveld-cafés
  • leden betrekken bij regionale projecten van het programma Boeren, Burgers en Natuur in Drenthe (BBN)
 • aandacht blijven geven aan actuele thema’s zoals waterkwaliteit, stikstof, bomenkap, droogte, biodiverse tuinen, koop bewust, zonering van natuurgebieden en groot wild.

De vele natuurgebieden waar we ons op richten vind je hier, plus het gebied de Vijftig Bunder.

Ledencommissie in beeld

De Ledencommissie Drenthe bestaat uit:

Ledenvertegenwoordigers:

 • Ivo Aalbers (aandachtsgebied Holtingerveld)
 • Ronald Apeldoorn (aandachtsgebied Drenthe N)
 • Wilfried de Jong, voorzitter (aandachtsgebied noordelijke samenwerking)
 • Harro Kraal, secretaris/contactpersoon (aandachtsgebied Dwingelderveld)
 • Wim Klein Nulent, penningmeester (aandachtsgebied de Klencke)
 • Marcel Doornbos (aandachtsgebied Fochteloërveen, Facebook)

Kandidaat leden / steunleden:

 • Jan Klooster (aandachtsgebied Hiemstrastate)
 • Henk Roskam 

De ledencommissie zoekt trekkers

De ledencommissie bestaat uit een gemêleerde groep, die de diverse belangen behartigt. Er zijn 6 leden die ook stemrecht hebben in de ledenraad van de vereniging. De overige zijn steunlid maar draaien volwaardig mee in de commissie. Elk lid heeft wel een aandachtgebied. We bespreken maandelijks de ontwikkelingen in de natuurgebieden en werken mee aan het zoveel mogelijk betrekken van de Drentse leden. We dragen het landelijk beleid mee uit, maar omgekeerd voeden we de organisatie ook met ideeën en voorstellen. Er staat de komende periode veel te gebeuren met de kansen en bedreigingen van de natuur. Daarom is uitbreiding welkom. Wil je ook als vrijwilliger meedoen? Geef je dan op voor een kennismaking. Meer informatie vind je op de ledencommissiepagina.

Profielschets

 • Je bent lid van Natuurmonumenten en draagt de natuur een warm hart toe
 • Je hebt een mening over hoe het er aan toe gaat
 • Je wil je sterk maken om iets te verbeteren of te organiseren
 • Je weet al veel van natuurbeheer met zaken die daar bij horen of je wil je er wel in verdiepen
 • Je hebt 1 avond in de maand tijd om te vergaderen plus nog enkele uren voor inlezen, afstemmen en iets voorbereiden of zelf organiseren
 • Je kunt overweg met digitale communicatie (we gebruiken een online platform)
 • Het is mooi als je publicatie van de nieuwsbrief zou kunnen doen
 • Het zou ook fijn zijn als je wilt participeren in de gesprekken over de Omgevingswet en de gebiedsgerichte aanpak
 • Natuurmonumenten wil een afspiegeling zijn van de Nederlandse bevolking, dus diversiteit is zeer welkom
 • Je wilt de stem van de Drentse leden laten horen en weet dus ook wel een beetje wat er leeft
 • Wil je je concentreren op een bepaald natuurgebied, dan kan dat ook

In ruil krijg je

 • Veel inzicht in het reilen en zeilen van de Drentse natuur en de vereniging
 • Veel informatie (er is een kennisplatform)
 • Een hoge mate van betrokkenheid
 • Onkostenvergoeding
 • Vaak schuiven steunleden na een tijdje door naar ledenvertegenwoordiger

Heb je zin? Laat maar weten en we stemmen een keer af op een mooie plek.

Jaarverslag Drenthe 2021

De pandemie was ook in 2021 een stevige beer op ons pad. Toch hebben we nog flink wat activiteiten kunnen organiseren:

 1. Ledenpeiling Drenthe
 2. Klankbordgroep verdroging
 3. Ledendag en ledenvergadering op havezate de Klencke en Nieuw Drostendiep
 4. Klankbordgroep over groot wild
 5. Uitgifte van 4 Drentse nieuwsbrieven
 6. Bezoek Schepping van Eef Arnolds
 7. Uitbreiding ledencommissie met 1 lid en 1 steunlid
 8. Opstarten Facebook pagina

Lees hier het uitgebreide jaarverslag 2021 van de ledencommissie Drenthe.

Wil je zelf iets op touw of ergens je schouders onder zetten?

Er is veel te doen in Drenthe op natuurgebied. Misschien heb je zelf al ideeën om iets aan te pakken. Dat kan als vrijwilliger van de werkorganisatie, maar ook met hulp van de ledencommissie. We stemmen het graag met je af.

Het zwarte schaap van de Drentse heideschapen

Nieuws