Ga direct naar inhoud
Nieuws

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten willen prominente plek voor Rotterdams platteland & Midden-Delfland in provinciaal beleid

11 juli 2018 | Natascha Hokke

Midden-Delfland - de groene long tussen Den Haag, Rotterdam en Delft - verdient een prominente plek in het beleid van Provincie Zuid-Holland. Dat was de boodschap van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan natuurgedeputeerde Han Weber tijdens een symposium in Den Haag over de provinciale Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving afgelopen vrijdag 22 juni. Groen rond de stad is essentieel voor een gunstig vestigingsklimaat en voor de leefkwaliteit. Midden-Delfland, gelegen in het hart van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, is het voorbeeld bij uitstek van een waardevol en kwetsbaar stadslandschap.

De Ackerdijkse Plassen met de skyline van Rotterdam op de achtergrond

Lang was Midden-Delfland strikt ruimtelijk beschermd als één van de vijf Rijksbuffers in Nederland. Vanwege decentralisatie van beleid heeft het rijk deze beschermingstitel laten vervallen. Op verzoek van alle in- en omliggende gemeenten heeft Provincie Zuid-Holland het gebied vorig jaar aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap, het eerste van ons land. Vooralsnog heeft Midden-Delfland echter geen prominente plek gekregen in het nieuwe provinciaal groenbeleid dat nu in ontwikkeling is. Ruimtelijke bescherming van het open en natuurlijke karakter van deze groene long voor twee miljoen stedelingen is hierdoor nu niet gegarandeerd. Dat is wel nodig, vinden Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, die samen een derde van Midden-Delfland beheren.

Overhandiging visie Midden-Delfland aan Han Weber

Mooiere en rijkere bossen

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben een toekomstvisie voor Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland ontwikkeld voor de lange termijn, waarbij ook thema’s zijn meegenomen als: klimaatverandering, verdergaande bodemdaling en trends in de relatie stad/land. Beide beheerders zien veel kansen voor natuurherstel en verhogen van de belevingswaarde in het gebied. Grote winst op korte termijn valt met name te behalen in de recreatiebossen van Staatsbosbeheer aan de stadsranden. De recreatiebossen zijn nu tien tot dertig jaar oud. Door herontwikkeling en een natuurlijker beheer kan de biodiversiteit en de belevingswaarde in het bos een forse impuls krijgen. Kansrijk zijn onder meer het Abtswoudse Bos, de zuidrand van Midden-Delfland en de omgeving Krabbeplas en Oeverbos.

Korte vaartocht tijdens de Midden-Delfland Dag

Kansen voor moeras en veenweides

Voor de moerasgebieden in Midden-Delfland, en dan met name de Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen, zijn betere verbindingen en betere waterkwaliteit van levensbelang. Het oppervlaktewater in Midden-Delfland bevat nog altijd een overmaat aan bestrijdingsmiddelen, ondanks inspanningen om hierin verbetering aan te brengen.

Het grootste deel van Midden-Delfland bestaat uit weids boerenland, dat van oudsher rijk is aan weidevogels. In deze veenweides van Midden-Delfland is een omslag naar natuurinclusieve landbouw cruciaal voor behoud en herstel van natuur en landschap. De steden rond Midden-Delfland vormen in potentie een afzetmarkt van formaat voor duurzame streekproducten, waardoor transitie naar natuurinclusieve landbouw juist hier in Midden-Delfland perspectief heeft.

Midden-Delfland

Aansluiten op behoeften stedeling 

Op basis van eigen onderzoek naar wensen van stedelingen als het gaat om buitenrecreatie, schetsen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in hun visie mogelijkheden om het recreatief aanbod in Midden-Delfland nog beter te laten aansluiten op de vraag in de stad. Naast behoud en herstel van natuur en landschap gaat het dan onder meer om: verbeteren van stad/land-verbindingen, toevoegen van recreatieve bestemmingen op het gebied van natuur, landschap & erfgoed en het stimuleren van betrokkenheid en mede-eigenaarschap onder omwonenden. Samen met gemeenten en gebiedspartijen willen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zo de komende jaren de waarde van Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland voor de omliggende steden verder verhogen.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in Midden-Delfland
Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter