Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden verwijderen bosopslag Fochteloërveen van start

25 januari 2019

In Nederland is veel te veel stikstof in de natuur. Daardoor verdwijnen er kwetsbare planten en dieren. Met de uitvoer van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) doet Natuurmonumenten daar iets tegen. In het Fochteloërveen gaan we vooral aan de slag met het verwijderen van jonge bomen (bosopslag). Naast opslag worden er ook hoge bomen (de zogenoemde zaaddragers) omgezaagd of geringd. De werkzaamheden starten eind januari.

In het Fochteloërveen maken we dichtgegroeide stukken weer open doordat we jonge boompjes verwijderen. Dit is goed voor de natuur. Meer bomen doen het gebied verdrogen en verstoren de gunstige leefomstandigheden voor bijvoorbeeld het veenmos. Met motorzaag en bosmaaiers, op veel plekken met hulp vrijwilligers, gaan we de verbossing tegen en verbeteren we de leefomstandigheden voor de kwetsbare, typische hoogveen planten en dieren. Soorten die anders verdwijnen of in aantal verminderen door de overdaad aan stikstof. Zo maken we de natuur weerbaarder en Nederland weer mooier.

Fietsroute Fochteloërveen

Stikstofprobleem

Door de industrie, de landbouw en het verkeer komt er al jaren  veel te veel stikstof (stikstofoxiden en ammoniak) in de natuur. Planten die van stikstof houden, zoals grassen, brandnetels en bramen, profiteren daarvan. Die groeien extra hard. Zo verdringen ze kwetsbare planten zoals heide, bloemen en de zeldzame hoogveen veenmossen. En open gebieden zoals stuifzand en heide, groeien eerder dicht tot bos. Zelfs het natte veen groeit dan dicht met bos.

Ook het bodemleven verandert door de luchtvervuiling. Vooral door ammoniak uit mest die neerslaat op de grond. Droge zandgrond verzuurt daardoor. Dat brengt de hele kringloop van de natuur uit evenwicht. Eiken sterven eerder af, vogels leggen door kalkgebrek minder sterke eieren en sommige korstmossen en insecten verdwijnen. Zo veranderen hele natuurgebieden door de hoge concentraties stikstof.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Om het stikstofprobleem in de natuur te verminderen, startte de overheid  in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De aanpak bestaat uit het terugdringen van stikstofuitstoot bij de bron en de uitvoer van herstelmaatregelen in de natuur. Daar zijn we als Natuurmonumenten blij mee, maar het is lang niet genoeg. Ondanks de beloofde aanpak van de bron, komt nog steeds veel te veel stikstof in de natuur.

De uitvoer van de PAS-maatregelen om de natuur weerbaarder te maken, loopt tot 2021. Zolang er te veel stikstof in de natuur komt, zijn ook daarna extra maatregelen nodig.

Maatregelen

Welke herstelmaatregelen we nemen, hangt af van het effect van stikstof op de natuur ter plaatse. Sommige maatregelen zijn niet anders dan ons reguliere beheerwerk, maar moeten we nu vaker doen. We zetten bijvoorbeeld extra schapen en runderen in om gebieden open te houden,  maaien de graslanden extra, plaggen heide en voeren stikstofrijke grond af.

Soms zijn extra ingrepen nodig. Denk aan het graven van petgaten, het baggeren van vennen, het kappen van bos voor herstel van heide en stuifzand of het verhogen van de waterstand om verzuring van de bodem tegen te gaan. Het doel is altijd hetzelfde. Met onze ingrepen maken we de natuur weerbaarder tegen de overdaad aan stikstof en helpen we kwetsbare planten en dieren.

De PAS-maatregelen worden de komende periode alleen in een deel van Natura-2000 gebieden uitgevoerd. Ook daarbuiten gaan we aan de slag om de gevolgen van het stikstofprobleem aan te pakken. Dat doen we samen met circa 700.000 leden en donateurs. Nog geen lid en wil je ons helpen? Ga dan naar nm.nl/wordlid