Ga direct naar inhoud

Project moerasvogels Polder Achteraf

Natuurmonumenten zet zich in voor het behoud en verbetering van het leefgebied van verschillende moerasvogels zoals grote karekiet, woudaap, snor, rietzanger, zwarte stern en purperreiger in de Vechtplassen. Daarom gaan we in Polder Achteraf het oppervlakte riet vergroten en versterken, waardoor deze moerasvogels meer broed- en foerageergelegenheid krijgen. De leefgebieden van deze moerasvogels zijn namelijk beschermd en vallen onder de doelstellingen van het N2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’.

woudaap

Maatregelen

Polder Achteraf ligt tussen Loosdrecht en Tienhoven en vormt een belangrijk moerasgebied in de Oostelijke Vechtplassen. Het dynamische waterpeil zorgt in een deel van het gebied voor geschikte broedgelegenheid voor kritische moerasvogels. Andere delen hebben ook potentie voor moerasvogels wanneer het geoptimaliseerd en uitgebreid wordt.

Daarom gaan we de volgende maatregelen uitvoeren in dit gebied:

  • stukjes moerasbos en struweel verwijderen om het oppervlakte rietmoeras te vergroten;
  • natuurvriendelijke oevers aanleggen om het zoeken naar voedsel makkelijker te maken;
  • stukjes plaggen, zodat daar meer nat rietland kan ontwikkelen;
  • een nieuwe scheiding van het waterpeil maken, waartoe vier nieuwe dammen worden aangelegd;
  • een paaiplaats voor vissen aanleggen;
  • de huidige waterpomp vervangen en verplaatsen.

Het totale moerasgebied van Achteraf zal na de werkzaamheden zo’n 50 ha groot zijn. De werkzaamheden zelf vinden plaats over een gebied van ongeveer 25 ha groot.

Planning

De werkzaamheden zijn uitgesteld tot het najaar van 2024 in verband met de plaatselijke wijziging van het waterpeil die nog niet verleend is door het waterschap. We verwachten de werkzaamheden dan in maart 2025 te kunnen afronden.

De machines zullen het gebied aan de noordkant, via de Nieuw Loosdrechtsedijk, betreden. De vrijgekomen grond zal in het gebied worden verwerkt en dus niet worden afgevoerd.

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een mail naar [email protected].

Natura 2000

Deze maatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000. Een Europees natuurnetwerk van leefgebieden voor planten- en diersoorten die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. De werkzaamheden worden betaald met subsidie van de provincie Utrecht.

Kaartje ligging Polder Achteraf

Locatie Polder Achteraf

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid