Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten en instellingen.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Na een jarenlang proces hebben een groot aantal partijen eind 2017 hun handtekening gezet onder het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het doel van het gebiedsakkoord is het gehele gebied een stimulans te geven. Natuur, waterkwaliteit en economie kampen met problemen en hebben een impuls nodig.

Ankeveense plassen

De provincies Noord-Holland en Utrecht, een aantal gemeenten, horeca- en recreatieondernemers, waterbeheerders en Natuurmonumenten hebben hun intentie uitgesproken om samen tot oplossingen te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende, soms tegenstrijdige belangen. De provincies hebben daarom geld beschikbaar gesteld om een gebiedsakkoord uit te voeren.

Welke maatregelen staan er in het gebiedsakkoord?

In het uitvoeringsprogramma van het gebiedsakkoord zijn een groot aantal projecten opgenomen waaronder:

  • Aanleg van 800 ha nieuwe natuur
  • Aanleg ecologische verbindingen en faunapassages
  • Baggeren van de Loosdrechtse plassen
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Verbeteren en uitbreiden van recreatiemogelijkheden

Integrale aanpak van problemen

Natuurmonumenten werkt mee aan het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen omdat de vereniging gelooft in een integrale aanpak van de natuur, economie en waterkwaliteit. Hiermee maken de maatregelen meer kans op daadwerkelijke uitvoering dan met een individuele aanpak.

Vaarverbinding

Een kanttekening plaatst Natuurmonumenten bij een potentiële vaarverbinding tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse plassen via de Wijde Blik. Voor de Oostelijke Vechtplassen geldt momenteel een zonering, waarbij in het zuiden intensieve recreatie mogelijk is en richting het noorden meer plaats is voor rust en natuur. Een vaarverbinding zou deze zonering kunnen verstoren. Natuurmonumenten heeft daarom nog niet ingestemd met een vaarverbinding, maar wel met een Milieu Effect Rapportage (m.e.r.).

Milieu Effect Rapportage

Op dit moment kunnen we niet goed inschatten welke gevolgen een vaarverbinding heeft voor het extensieve recreatieve karakter, de natuur en de landschappelijke waarden van de Wijde Blik. Dit moet onderzocht worden door middel van een Milieu Effect Rapportage (m.e.r.), waarvoor Natuurmonumenten haar kennis en expertise beschikbaar stelt. Onder meer op basis van de resultaten van de m.e.r. zal Natuurmonumenten haar standpunt bepalen over de realisatie van een vaarverbinding. De m.e.r. wordt gebruikt bij de besluitvorming van de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen óf er een nieuwe vaarverbinding komt en zo ja welke van de onderzochte alternatieven wordt uitgevoerd. Dit besluit wordt waarschijnlijk in het najaar van 2019 genomen.

 

Wijde Blik

Wijde Blik

Stand van zaken m.e.r.

De eerste stap in een m.e.r. is het afbakenen van de onderzoekkaders. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald welke alternatieven er onderzocht worden en op welke aspecten deze worden beoordeeld. Deze kaders zijn opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De concept NRD voor de vaarverbinding heeft na afstemming met de betrokkenen inmiddels ter inzage gelegen. Natuurmonumenten heeft een zienswijze ingediend. Daarin vragen we om een objectief en zorgvuldig onderzoek zodat tot een eerlijke afweging gekomen kan worden. Ook hebben we benadrukt dat we ons inzetten voor alle natuur, of deze nu wel of niet in eigendom is van Natuurmonumenten. U vind de zienswijze hier.

Alternatieven

Naar aanleiding van de NRD zijn er een aantal alternatieven voor de vaarverbinding afgevallen. Deze waren niet haalbaar op basis van natuurwetgeving en drinkwaterwinning. Een definitieve keuze voor een alternatief is nog niet gemaakt. Dat gebeurt pas als het m.e.r. onderzoek is afgerond en de effecten op natuur, water, recreatie, woon- en leefmilieu, landschap en economie goed in beeld zijn gebracht.

Advies NRD door commissie MER

De commissie MER heeft haar advies over de NRD MER vaarverbinding inmiddels afgerond. We zien veel goede suggesties voor het uitvoeren van een objectieve en degelijke MER. Tot onze vreugde heeft de commissie voor de MER aangegeven dat doel en noodzaak van de vaarverbinding beter moet worden onderbouwd. Ook zijn we blij met het advies om een alternatief voor het versterken van de vaarrecreatie zonder nieuwe verbindingen te onderzoeken. Wellicht kan met verbeteren van bestaande routes, sluizen en bruggen een vergelijkbare winst voor de recreatie worden gehaald, zonder grote impact op natuur, landschap en rust. Uiteraard zijn we ook positief over het advies om de huidige recreatieve zonering van Natuurmonumenten – die gaat van gezellige drukte op de Loosdrechtse plassen via een relatief rustig recreatiegebied op de Vuntus en Wijde Blik naar rust en natuurbeleving bij Kortenhoef en Ankeveen – te betrekken in het onderzoek. Door deze variatie is er voor elk wat wils, zowel voor de recreant die kan kiezen tussen drukte of rust als ruimte voor de natuur.

Klik hier voor het laatste nieuws over de NRD MER vaarverbinding.

Vervolg

We zien de uitkomsten van de MER met belangstelling tegemoet, naar verwachting in najaar 2019, en zullen dit op de voet blijven volgen. Bij de keuze voor een eventuele vaarverbinding moet het bestaande bestemmingsplan gewijzigd worden. Deze procedure, inclusief de mogelijkheid tot inspraak, wordt in de zomer van 2019 opgestart.

Informatie

Meer informatie over het programma Oostelijke Vechtplassen is te vinden op  www.vechtplassen.nl. Actuele informatie rondom de vaarverbinding staat ook in de digitale nieuwsbrief die vier keer per jaar uitkomt. Aanmelden kan via de website. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan de provincie via . Of aan Natuurmonumenten via [email protected].

 

Enquête Wijde Blik

Hier leest u meer over de aanpak en de resultaten van de enquête die wij hebben gehouden onder de gebruikers van de Wijde Blik in relatie tot de mogelijke vaarverbinding.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo