Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten en instellingen.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Na een jarenlang proces hebben een groot aantal partijen eind 2017 hun handtekening gezet onder het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het doel van het gebiedsakkoord is het gehele gebied een stimulans te geven. Natuur, waterkwaliteit en economie kampen met problemen en hebben een impuls nodig.

Ankeveense plassen

De provincies Noord-Holland en Utrecht, een aantal gemeenten, horeca- en recreatieondernemers, waterbeheerders en Natuurmonumenten hebben hun intentie uitgesproken om samen tot oplossingen te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende, soms tegenstrijdige belangen. De provincies hebben daarom geld beschikbaar gesteld om een gebiedsakkoord uit te voeren.

Welke maatregelen staan er in het gebiedsakkoord?

In het uitvoeringsprogramma van het gebiedsakkoord zijn een groot aantal projecten opgenomen waaronder:

  • Aanleg van 800 ha nieuwe natuur
  • Aanleg ecologische verbindingen en faunapassages
  • Baggeren van de Loosdrechtse plassen
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Verbeteren en uitbreiden van recreatiemogelijkheden

Integrale aanpak van problemen

Natuurmonumenten werkt mee aan het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen omdat de vereniging gelooft in een integrale aanpak van de natuur, economie en waterkwaliteit. Hiermee maken de maatregelen meer kans op daadwerkelijke uitvoering dan met een individuele aanpak.

Vaarverbinding

Een kanttekening plaatst Natuurmonumenten bij een potentiële vaarverbinding tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse plassen via de Wijde Blik. Voor de Oostelijke Vechtplassen geldt momenteel een zonering, waarbij in het zuiden intensieve recreatie mogelijk is en richting het noorden meer plaats is voor rust en natuur. Een vaarverbinding zou deze zonering kunnen verstoren. Natuurmonumenten heeft daarom nog niet ingestemd met een vaarverbinding, maar wel met een milieueffectrapportage (MER).

Milieueffectrapportage

Op dit moment kunnen we niet goed inschatten welke gevolgen een vaarverbinding heeft voor het extensieve recreatieve karakter, de natuur en de landschappelijke waarden van de Wijde Blik. Dit moet onderzocht worden door middel van een m.e.r. procedure, waarvoor Natuurmonumenten haar kennis en expertise beschikbaar stelt. Onder meer op basis van de resultaten van de MER zal Natuurmonumenten haar standpunt bepalen over de realisatie van een vaarverbinding. De MER wordt gebruikt bij de besluitvorming van de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen óf er een nieuwe vaarverbinding komt en zo ja welke van de onderzochte alternatieven wordt uitgevoerd.

 

Wijde Blik

Wijde Blik

Stand van zaken MER

De gemeente Wijdemeren heeft de MER van de vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal op 17 december 2019 vrijgegeven voor inspraak en voor advies van een onafhankelijke commissie (Commissie m.e.r). Het MER-rapport geeft een weergave van omgevingseffecten per variant. Of er überhaupt een vaarverbinding komt en welke voorkeursvariant dat dan zou kunnen worden, staat niet beschreven in het rapport. Pas nadat de inspraakreacties zijn verwerkt en de MER is vastgesteld, kan door de stuurgroep en de gemeente Wijdemeren een besluit worden genomen óf zij één of meerdere varianten verder willen laten uitwerken.

Begin september is het MER voorgelegd aan de stuurgroep van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. In deze stuurgroep zijn alle deelnemende partijen vertegenwoordigd. In de stuurgroep heeft Natuurmonumenten aangegeven dat deze MER onze zorgen over de effecten van de vaarverbinding niet wegneemt. Deze zorgen hebben betrekking op het nut en noodzaak van de vaarverbinding en negatieve effecten op natuur, landschap, cultureel erfgoed en rust.

We hebben in de stuurgroep wel akkoord gegeven voor vrijgave van het MER, zodat de gemeente Wijdemeren het MER in de inspraak kan brengen en iedereen zijn/haar mening kan geven via een zienswijze. Het betekent dus niet dat Natuurmonumenten hiermee instemt met realisatie van een nieuwe vaarverbinding. Natuurmonumenten bepaalt haar definitieve standpunt later op basis van het MER, onze eigen kennis en de mening van onze leden en zal tijdens de inspraak ook haar zienswijze indienen.

Onafhankelijke beoordeling door commissie m.e.r.

De stuurgroep heeft besloten een aantal aandachtspunten aan de onafhankelijke commissie m.e.r. mee te geven. Het verzoek aan de commissie m.e.r. is om nadrukkelijk te beoordelen of het MER voldoende antwoord geeft op onder andere de volgende zaken:

  • De beoordeling van baten en effecten die is gebaseerd op deze schatting.
  • Het detailniveau waarop alternatieven zijn uitgewerkt en effecten zijn beschreven.
  • De beschrijving van de effecten per alternatief en deelgebied op natuurwaarden, landschap, cultuurhistorie en de beleving voor recreanten.

Huidige planning gemeente

De MER wordt op 17 december besproken in de gemeenteraad van Wijdemeren. Vanaf dat moment is het rapport hier te vinden. Tevens staat er op deze pagina een samenvatting van het omvangrijke rapport. Alle inwoners van Wijdemeren en overige belanghebbenden kunnen tot 13 februari 2020 een zienswijze indienen.

Ledenavond

Natuurmonumenten vindt de mening van haar leden erg belangrijk en daarom organiseren we eind januari 2020 een ledenavond over deze MER vaarverbinding. Al onze leden in de gemeente Wijdemeren ontvangen hier een uitnodiging voor. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u wel meepraten? Stuur dan een mail naar [email protected]

Informatie

Meer informatie over het programma Oostelijke Vechtplassen is te vinden op  www.vechtplassen.nl. Actuele informatie rondom de vaarverbinding staat ook in de digitale nieuwsbrief van de provincie Noord Holland die vier keer per jaar uitkomt. Aanmelden kan via de website. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan de provincie via . Of aan Natuurmonumenten via [email protected].

Enquête Wijde Blik

Hier leest u meer over de aanpak en de resultaten van de enquête die wij hebben gehouden in 2018 onder de gebruikers van de Wijde Blik in relatie tot de mogelijke vaarverbinding.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo