Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Na een jarenlang proces hebben een groot aantal partijen eind 2017 hun handtekening gezet onder het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het doel van het gebiedsakkoord is het gehele gebied een stimulans te geven. Natuur, waterkwaliteit en economie kampen met problemen en hebben een impuls nodig.

De provincies Noord-Holland en Utrecht, een aantal gemeenten, horeca- en recreatieondernemers, waterbeheerders en Natuurmonumenten hebben hun intentie uitgesproken om samen tot oplossingen te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende, soms tegenstrijdige belangen. De provincies hebben daarom geld beschikbaar gesteld om een gebiedsakkoord uit te voeren.

Welke maatregelen staan er in het gebiedsakkoord?

In het uitvoeringsprogramma van het gebiedsakkoord zijn een groot aantal projecten opgenomen waaronder:

  • Aanleg van 800 ha nieuwe natuur
  • Aanleg ecologische verbindingen en faunapassages
  • Baggeren van de Loosdrechtse plassen
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Verbeteren en uitbreiden van recreatiemogelijkheden

Integrale aanpak van problemen

Natuurmonumenten werkt mee aan het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen omdat de vereniging gelooft in een integrale aanpak van de natuur, economie en waterkwaliteit. Hiermee maken de maatregelen meer kans op daadwerkelijke uitvoering dan met een individuele aanpak.

Vaarverbinding

Een kanttekening plaatst Natuurmonumenten bij een potentiële vaarverbinding tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse plassen via de Wijde Blik. Voor de Oostelijke Vechtplassen geldt momenteel een zonering, waarbij in het zuiden intensieve recreatie mogelijk is en richting het noorden meer plaats is voor rust en natuur. Een vaarverbinding zou deze zonering kunnen verstoren. Natuurmonumenten heeft daarom nog niet ingestemd met een vaarverbinding, maar wel met een Milieu Effect Rapportage (m.e.r.).

Milieu Effect Rapportage

Op dit moment kunnen we niet goed inschatten welke gevolgen een vaarverbinding heeft voor het extensieve recreatieve karakter, de natuur en de landschappelijke waarden van de Wijde Blik. Dit moet onderzocht worden door middel van een Milieu Effect Rapportage (m.e.r.), waarvoor Natuurmonumenten haar kennis en expertise beschikbaar stelt. Onder meer op basis van de resultaten van de m.e.r. zal Natuurmonumenten haar standpunt bepalen over de realisatie van een vaarverbinding. De m.e.r. wordt gebruikt bij de besluitvorming van de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen óf er een nieuwe vaarverbinding komt en zo ja welke van de onderzochte alternatieven wordt uitgevoerd. Dit besluit wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 genomen.

 

Wijde Blik

Stand van zaken m.e.r.

De eerste stap in een m.e.r. is het afbakenen van de onderzoekkaders. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald welke alternatieven er onderzocht worden en op welke aspecten deze worden beoordeeld. Deze kaders zijn opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De concept NRD voor de vaarverbinding heeft na afstemming met de betrokkenen inmiddels ter inzage gelegen. Natuurmonumenten heeft een zienswijze ingediend. Daarin vragen we om een objectief en zorgvuldig onderzoek zodat tot een eerlijke afweging gekomen kan worden. Ook hebben we benadrukt dat we ons inzetten voor alle natuur, of deze nu wel of niet in eigendom is van Natuurmonumenten. U vind de zienswijze hier. Binnenkort wordt de NRD, met daarin meegewogen de inspraakreacties, vastgesteld.

Alternatieven

Naar aanleiding van de NRD zijn er een aantal alternatieven voor de vaarverbinding afgevallen. Deze waren niet haalbaar op basis van natuurwetgeving en drinkwaterwinning. Een definitieve keuze voor een alternatief is nog niet gemaakt. Dat gebeurt pas als het m.e.r. onderzoek is afgerond en de effecten op natuur, water, recreatie, woon- en leefmilieu, landschap en economie goed in beeld zijn gebracht.

Vervolg

De vaststelling van de NRD wordt in september 2018 verwacht. Inmiddels wordt ook een bureau gezocht die op basis van het NRD het m.e.r. onderzoek uit gaat voeren. Het resultaat van dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2019 verwacht. Bij de keuze voor een eventuele vaarverbinding moet het bestaande bestemmingsplan gewijzigd worden. Deze procedure, inclusief de mogelijkheid tot inspraak, wordt voor de zomer van 2019 opgestart.

Informatie

Meer informatie over het programma Oostelijke Vechtplassen is te vinden op  www.vechtplassen.nl. Actuele informatie rondom de vaarverbinding staat ook in de digitale nieuwsbrief die vier keer per jaar uitkomt. Aanmelden kan via de website. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan de provincie via [email protected]. Of aan Natuurmonumenten via [email protected].