Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Na een jarenlang proces hebben een groot aantal partijen eind 2017 hun handtekening gezet onder het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het doel van het gebiedsakkoord is het gehele gebied een stimulans te geven. Natuur, waterkwaliteit en economie kampen met problemen en hebben een impuls nodig.

Ankeveense plassen

De provincies Noord-Holland en Utrecht, een aantal gemeenten, horeca- en recreatieondernemers, waterbeheerders en Natuurmonumenten hebben hun intentie uitgesproken om samen tot oplossingen te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende, soms tegenstrijdige belangen. De provincies hebben daarom geld beschikbaar gesteld om een gebiedsakkoord uit te voeren.

Welke maatregelen staan er in het gebiedsakkoord?

In het uitvoeringsprogramma van het gebiedsakkoord zijn een groot aantal projecten opgenomen waaronder:

 • Aanleg van 800 ha nieuwe natuur
 • Aanleg ecologische verbindingen en faunapassages
 • Baggeren van de Loosdrechtse plassen
 • Verbetering van de waterkwaliteit
 • Verbeteren en uitbreiden van recreatiemogelijkheden

Integrale aanpak van problemen

Natuurmonumenten werkt mee aan het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen omdat de vereniging gelooft in een integrale aanpak van de natuur, economie en waterkwaliteit. Hiermee maken de maatregelen meer kans op daadwerkelijke uitvoering dan met een individuele aanpak.

Wijde Blik

Wijde Blik

MER Vaarverbinding

De recreatiesector heeft de wens om een vaarverbinding te realiseren tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse plassen via de Wijde Blik. Omdat de gevolgen voor het extensieve recreatieve karakter, de natuur en de landschappelijke waarden van de Wijde Blik onzeker zijn, is er een milieu effect rapportage gemaakt. De gemeente Wijdemeren heeft deze MER op 17 december 2019 vrijgegeven voor inspraak en voor advies van een onafhankelijke commissie (Commissie m.e.r). Het MER-rapport geeft een weergave van omgevingseffecten per variant. Of er überhaupt een vaarverbinding komt en welke voorkeursvariant dat dan zou kunnen worden, staat niet beschreven in het rapport.

Standpunt Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is tegen een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal. Dit hebben wij kenbaar gemaakt in een zienswijze die aan de gemeente Wijdemeren is gestuurd naar aanleiding van de terinzagelegging van de MER. Alle onderzochte alternatieven voor een nieuwe vaarverbinding veroorzaken grote schade aan natuur, landschap, cultureel erfgoed, rust en recreatieve beleving. Wij zijn overigens van mening dat de economische meerwaarde van een nieuwe vaarverbinding evenmin wordt aangetoond. Natuurmonumenten pleit er wel voor te investeren in aantrekkelijke natuurgerichte recreatie in het gebied, op een manier die beter past bij natuur, landschap en rust van de Vechtplassen. Deze mogelijkheden wil zij met de andere gebiedspartners en de omgeving verder verkennen.

Onafhankelijke beoordeling door commissie m.e.r.

De stuurgroep heeft besloten een aantal aandachtspunten aan de onafhankelijke commissie m.e.r. mee te geven. Het verzoek aan de commissie m.e.r. is om nadrukkelijk te beoordelen of het MER voldoende antwoord geeft op onder andere de volgende zaken:

 • De beoordeling van baten en effecten die is gebaseerd op deze schatting.
 • Het detailniveau waarop alternatieven zijn uitgewerkt en effecten zijn beschreven.
 • De beschrijving van de effecten per alternatief en deelgebied op natuurwaarden, landschap, cultuurhistorie en de beleving voor recreanten.

Hier staat het advies van de commissie m.e.r.

Huidige planning gemeente

De MER is op 17 december besproken in de gemeenteraad van Wijdemeren. Het rapport is hier te vinden. Tevens staat er op deze pagina een samenvatting van het omvangrijke rapport. Alle inwoners van Wijdemeren en overige belanghebbenden hebben tot 12 februari 2020 een zienswijze in kunnen dienen. Na het beantwoorden van de zienswijzen en het advies van de Stuurgroep Gebiedsakkoord aan de gemeente zal de gemeenteraad een besluit nemen óf zij één of meerdere varianten verder willen laten uitwerken.

Ledenavond

Natuurmonumenten vindt de mening van haar leden erg belangrijk en daarom hebben we op 27 en 30 januari 2020 een ledenavond over deze MER vaarverbinding georganiseerd. Hieronder in het nieuwsoverzicht staat een bericht hierover.

Informatie

Meer informatie over het programma Oostelijke Vechtplassen is te vinden op  www.vechtplassen.nl. Actuele informatie rondom de vaarverbinding staat ook in de digitale nieuwsbrief van de provincie Noord Holland die vier keer per jaar uitkomt. Aanmelden kan via de website. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan de provincie via . Of aan Natuurmonumenten via [email protected].

Enquête Wijde Blik

Hier leest u meer over de aanpak en de resultaten van de enquête die wij hebben gehouden in 2018 onder de gebruikers van de Wijde Blik in relatie tot de mogelijke vaarverbinding.

Nieuwsoverzicht

 • 01 april 2021 | Tamara Overbeek

  Extern advies over vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal

  Natuurmonumenten ziet geen heil in nader onderzoek naar een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal en heeft dit op 31 maart jl. kenbaar gemaakt in de stuurgroep van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

 • 26 oktober 2020 | Tamara Overbeek

  Nieuwe kano-overdraagplaats zorgt voor verbinding kanoroutes

  Door de aanleg van twee nieuwe steigers zijn de Wijde Blik en de Vuntusplas in het Loosdrechts
  Plassengebied met elkaar verbonden voor kanovaarders.

 • 23 juni 2020 | Tamara Overbeek

  Nieuwe broedlocaties grote karekiet in Loosdrechtse plassen

  Op legakkers die zijn afgezet met een raster om ganzenvraat tegen te gaan en daarmee de groei van waterriet te bevorderen. En met succes!

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo