Ga direct naar inhoud

Project Impuls Moerasvogels Tienhovense Plassen

Natuurmonumenten zet zich in voor behoud en verbetering van het leefgebied van verschillende moerasvogels zoals grote karekiet, woudaap, snor, rietzanger, zwarte stern en purperreiger. Dit gaan we realiseren door het oppervlakte riet te vergroten en te versterken, waardoor deze moerasvogels meer broed- en foerageergelegenheid krijgen. De leefgebieden van deze moerasvogels zijn namelijk beschermd en vallen onder de doelstellingen van het Natura 2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’.

Roerdomp sluipt langs de waterkant en is regelmatig hoempend te horen.

Maatregelen

Om de leefgebieden van deze moerasvogels te verbeteren en uit te breiden worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • rasters plaatsen om rietkragen te beschermen tegen ganzenvraat;
  • stukjes moerasbos en struweel verwijderen om het oppervlakte rietmoeras te vergroten;
  • natuurvriendelijke oevers aanleggen om het voedselaanbod voor vogels te vergroten;
  • riet aanplanten en palenrijen zetten om de werking van wind op de legakkers te verminderen.

De locaties van deze maatregelen staan op de maatregelenkaart onder aan deze pagina. Of klik hier om de kaart te openen als pdf.

Uitvoering

De start van het project is uitgesteld tot september 2024. De omgevingsvergunning was niet op tijd binnen, waardoor de werkzaamheden niet meer voor het broedseizoen afgerond kunnen worden. Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend door gemeente Stichtse Vecht. Deze is gepubliceerd op de website van de gemeente. De watervergunning is ook verleend en de bezwaartermijn hiervan is inmiddels verlopen. Zodra de planning van de start en de oplevering van het project bekend is, zullen we dat op deze webpagina vermelden.

De grote machines zullen het gebied zoveel mogelijk via het beheerpad in de Taartpunt betreden en verlaten zodat de Dwarsdijk ontzien wordt. 

In de Tienhovense Plassen groeit de woekerende waterplant Cabomba, zeer talrijk. Veel omwonenden ondervinden hier hinder van bij het varen. Het beheer van deze waterplant is echter geen onderdeel van dit project.

Ben je zelf in het bezit van een legakker en wil je deze ook inrichten voor moerasvogels? Neem dan contact met ons op over de subsidiemogelijkheden van de Provincie Utrecht via [email protected].

Natura 2000

Deze maatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000. Een Europees natuurnetwerk van leefgebieden voor planten- en diersoorten die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. De werkzaamheden worden betaald met subsidie van de provincie Utrecht.

Projectkaart

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid