Ga direct naar inhoud
Nieuws

Het seizoen loopt ten einde (Blog 7)

05 juli 2024 | Cynthia Borras

Op Griend komt het einde van het broedseizoen in zicht. Veel jonge vogels verlaten het eiland, maar laatkomers zitten nog in de vegetatie. De werkzaamheden verschuiven want eind juni-begin juli is het moment waarop de plantengroei bestudeerd moet worden.

Vlucht eidereenden

Broedvogels

De ontwikkelingen bij de broedvogels passen ook dit jaar in de trend van de laatste jaren. Het gaat slecht met de sterns, er zijn afnemende aantallen visdieven en noordse sterns. De grote sterns hebben het helemaal laten afweten. Maar er was een klein lichtpuntje, want we hadden een vijftal broedparen van de dwergstern. Veel broedvogels brachten weinig jongen groot door predatie en slechte weersomstandigheden. Maar er waren ook soorten die het goed deden, zoals eiders en lepelaars. Ook nam het aantal zilver- en kleine mantelmeeuwen weer toe. Jammer, dat sommige zilvermeeuwen de oorzaak zijn van de geringe broedresultaten bij de sterns en enkele andere soorten.

Ijle lamsoog in bloei

Plantengroei

Al meer dan dertig jaar wordt de plantengroei op Griend bestudeerd. Dat gebeurt in zogenaamde PQ’s; permanente quadraten. Van deze PQ’s liggen er 31 verspreid over het eiland. Dat klinkt indrukwekkend, maar PQ’s zijn niet meer dan vier paaltjes die een gebiedje markeren waar jaarlijks de plantengroei op systematische wijze onderzocht wordt. Zo wordt per soort de ‘abundantie’ of bedekking in procenten gemeten en vastgelegd. Over een langere periode bieden de gegevens inzicht in lokale veranderingen. Op Griend worden zo de effecten zichtbaar van de ingrepen die gedaan zijn om het eiland te versterken. Toevoegen van zand en ophogen betekent dat de plantengroei weelderiger wordt en dat nieuwe soorten zich kunnen vestigen op hoger gelegen plaatsen. Naast het werk in de PQ’s wordt jaarlijks een lijst gemaakt van alle voorkomende plantensoorten op het eiland. Dit jaar telt de lijst 104 soorten van de 118 soorten die eerder op Griend zijn waargenomen. Vrijwel steeds worden nieuwe soorten ontdekt en soms wordt er ook weer een enkele soort van de lijst geschrapt. Dit jaar was de ijle lamsoor een opvallende nieuwkomer. Althans nieuwkomer, de soort staat er mogelijk al vele decennia. De soort is echter pas recent ontdekt/erkend in het Nederlandse Waddengebied. Wellicht is ijle lamsoor lang over het hoofd gezien of misschien is ze echt zo zeldzaam. De toekomst met oplettende floristen zal het uitwijzen. Op Griend is de soort in ieder geval wijd verbreid en inmiddels ook in meerdere PQ’s vastgesteld. 

Atalanta op zijn waardplant grote brandnetel

Insecten

Mede dankzij perioden met zonnig weer is de lijst met waargenomen insecten inmiddels ook danig gegroeid. Er werden negen soorten dagvlinders genoteerd met de atalanta als koploper. Gebruik makend van een speciale lamp die insecten aantrekt konden daarnaast nog eens meer dan dertig soorten nachtvlinders genoteerd worden. De waarneming van een astermonnik was een speciale verrassing. De komende twee weken zullen de vogelwachters het seizoen afsluiten. Ze gaan de maandelijkse wadvogeltelling verrichten en speciaal aandacht schenken aan het bepalen van de broedresultaten van enkele laat-broedende vogelsoorten. En misschien komen er nog wel wat leuke soorten op bezoek in de wilgenboom naast het huis wanneer de vogeltrek op gang komt.

Tekst: Jan Veen en Gijs Bouwmeester

Cynthia Borras
Cynthia Borras