Ga direct naar inhoud

Project Hoempend Harderbroek

Natuurmonumenten gaat aan de slag in het Harderbroek. Door de kwaliteit van het moeras te verbeteren maakt Natuurmonumenten het leefgebied van onder andere de roerdomp in het Harderbroek beter en groter.

Roerdomp sluipt langs de waterkant en is regelmatig hoempend te horen.

Verdwijnend moerasgebied

Het Harderbroek is aangelegd als een nat natuurgebied en broedgebied voor moeras– en watervogels. Helaas is het goed ontwikkelde rietland met kenmerkende soorten in korte tijd sterk achteruit gegaan. Kwetsbare moerasvogels zoals roerdomp en baardmannetje gaan hard achteruit of zijn zelfs verdwenen. Het tot de eeuwwisseling kraakheldere water met snoeken en ruisvoorn is niet meer te vinden. Om de natuurwaarden in het gebied weer te vergroten, is Natuurmonumenten eind 2023 gestart met project Hoempend Harderbroek. De volgende maatregelen worden doorgevoerd:

Waterbeheer op peil

Voor een moerasgebied is voldoende water van cruciaal belang. Het gebied moet af en toe onder water staan zodat wilg zich niet kan vestigen en rietland zich kan ontwikkelen. Het water wordt ingelaten via de Pluvierentocht maar de capaciteit blijkt de afgelopen jaren niet voldoende. Bos heeft zich ontwikkeld en hele delen rietmoeras zijn verdwenen. Er wordt een nieuwe pomp geïnstalleerd en daarnaast zal de watertoevoer vanuit de Pluvierentocht worden verbeterd door een ander waterbeheer.

Toename vitaal rietland

Door de afname van vitaal rietland is het leefgebied voor rietvogels, zoals purperreiger, woudaap en roerdomp, achteruit gegaan. Om dit te verbeteren gaan we riet inplanten, wilgen verwijderen, slenken graven. Ook plaatsen we tijdelijke rasters tegen ganzenvraat zodat riet de kans krijgt te ontwikkelen. Met deze maatregelen bevorderen we toename van vitaal rietland.

Woudaapje

Terugbrengen karperstand

In het Harderbroek leven weinig vissoorten. En de vis die er wel leeft, de karper, was in enorme aantallen aanwezig. Karpers woelen de bodem om tijdens hun zoektocht naar eten en zorgen daardoor voor troebel water met weinig leven. Reigerachtigen kunnen niet jagen in dit type water. Om een gezondere visstand in het Harderbroek te realiseren, is in 2023 het overgrote deel van de karpers  weggevist.  

Baggeren watergangen

In het Harderbroek is een dikke laag slib aanwezig op de bodem van de watergangen. Naast omwoeling door vissen, zorgt de wind voor het opwervelen van het slib. Door een deel van de sloten te baggeren wordt de kans op opwervelen en omwoeling door vis en wind verkleind en kan er een goede doorstroming van het water plaats vinden.

Harderbroek

Natte voeten voor riet

Riet heeft water nodig om te groeien. Zonder variatie in het waterpeil en zonder overstromingen, hopen plantenresten zich op en komt het riet droog te staan. Door de plantenresten af te graven en af te voeren, en meer water toe te laten in het gebied, ontstaat nieuw rietmoeras. Op die manier vinden meer broedparen van de roerdomp een goed leefgebied, met voldoende voedsel en broedgelegenheid.

Weinig overlast

Alle genoemde maatregelen vinden plaats in gebieden van het Harderbroek waar bezoekers niet mogen komen. Bezoekers van Harderbroek zullen daardoor vrijwel geen last ondervinden van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn eind 2025 afgerond.

 

Vanaf de parkeerplaats bij de Biezenburcht, langs de N707, heb je een mooi uitzicht op het gebied waar Natuurmonumenten aan het werk is.

 

Het project Hoempend Harderbroek wordt mogelijk gemaakt door Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Flevoland 2022-2025.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid