Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Plannen voor herstel natte natuur Laagbroek

10 februari 2022 | Kay Jans

Dit jaar willen we graag een eerste stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Laagbroek, onderdeel van het natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert.

Rabattensyteem Laagbroek

Door het dempen en aanpassen van bestaande greppels en rabatten en de aanleg van nieuwe greppels en duikers wordt de natuurlijke water- en voedingsstoffenbalans in het gebied hersteld. Dat zorgt er niet alleen voor dat bestaande natuur beter tegen een stootje kan, maar verhoogt ook de biodiversiteit.

Bijzonder gebied

De plannen zijn onderdeel van het klimaatbuffer- en natte natuurparelbeleid van Provincie Limburg, waarbij verschillende organisaties samenwerken aan het bestrijden van verdroging in de belangrijkste natte natuurgebieden in Limburg. Met als doel: kwetsbare gebieden met bijzondere natuurwaarden – die sterk afhankelijk zijn water – behouden en herstellen.

Verdroging bestrijden

Natuurgebied Laagbroek in de Krang bij Swartbroek is zo’n natte natuurparel. Het was vroeger een doorstroommoeras: een natte laagte waardoor water langzaam richting de Tungelroyse Beek stroomde. Later zijn er greppels en afwateringssloten aangelegd om het water sneller af te voeren. Onder andere hierdoor - en door de huidige klimaatverandering - zijn de grondwaterstanden gedaald en heeft het Laagbroek te lijden onder verdroging. Door deze verdroging komen meer voedingsstoffen vrij waardoor het bos verruigd met onder meer bramen en brandnetels. De karakteristieke plantensoorten van vochtige bossen komen hierdoor in de verdrukking en verdwijnen langzaam maar zeker. Om de bijzondere natuur te herstellen én te behouden voor de toekomst, zijn herstelmaatregelen nodig. 

Kansen voor moerasnatuur

De geplande maatregelen voor 2022 – die kunnen worden gerealiseerd dankzij subsidies van de Provincie Limburg – zorgen ervoor dat water langer in het Laagbroek wordt vastgehouden en voedingsstoffen in het gebied beter worden afgevoerd. Allerlei plant- en diersoorten die er van oudsher thuishoren, gedijen goed in voedselarme omstandigheden en krijgen zo meer ontwikkelkansen. Denk aan typische moerasplanten als pinksterbloem, gele lis, stijve-, ijle- en elzenzegge en holpijp, maar ook bijzondere vogels als de blauwborst en bosrietzanger. Na uitvoering van de werkzaamheden, zal het gebied geleidelijk (via het moeras en het grondwater) water richting de Tungelroysebeek afgeven. Hierdoor is het beter bestand tegen de klimaatveranderingen van nu en in de toekomst én kan het gebied steeds meer als een natuurlijke klimaatbuffer gaan werken.

Planning en informatie

Op dit moment loopt de planvoorbereiding. Natuurmonumenten organiseert een informatieve wandeling waarbij de geplande maatregelen in het veld worden toegelicht. Na deze informatieronde wordt de omgevingsvergunning aangevraagd voor de maatregelen, waarvan de bedoeling is dat ze in de tweede helft van 2022 worden uitgevoerd. Kijk voor meer informatie en aanmelden voor de informatiewandeling op: www.natuurmonumenten.nl/laagbroek.

Kay
Kay Jans