Ga direct naar inhoud
Nieuws

Plannen voor herstel natte natuur Roukespeel

12 november 2021 | Anne Steijaert

Natuurmonumenten wil een volgende stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Roukespeel, onderdeel van natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert. Door een grondwal door te steken en bermgreppels te dempen wordt de waterhuishouding gedeeltelijk hersteld. Zo krijgen waardevolle planten meer kansen en kan Roukespeel beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer. Lees het laatste nieuws hieronder.

Echte koekoeksbloem

Update 23 december 2021

Natuurmonumenten kiest ervoor om de volledige omgevingsvergunning voor Roukespeel in te trekken en opnieuw aan te vragen. In de vergunningsprocedure en het communicatietraject is een aantal zaken niet helemaal zorgvuldig gegaan. Daarom beginnen we opnieuw.

We hechten veel waarde aan een zorgvuldige procedure en communicatie en zijn graag een betrouwbare partner in ons werk en in onze omgeving. Daarom trekken we de volledige omgevingsvergunning in. Concreet betekent het dat we de omgevingsvergunning voor natuurherstel in de Roukespeel in het nieuwe jaar opnieuw gaan aanvragen, deze keer alleen voor de maatregelen die we in 2022 willen uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn omgevingsneutraal en hebben geen effect op omliggende percelen. De maatregelen zoals gecommuniceerd in dit bericht blijven dus overeind.

Onze ambitie voor de lange termijn, met onder andere het verondiepen van Oude Leukerbeek, blijft ook overeind. Mochten we in de toekomst volgende stappen willen zetten in het herstel van het doorstroommoeras bij Roukespeel, dan maken we dit onder andere bekend via onze vaste communicatiekanalen (website, nieuwsbrief en social media).

Doorstroommoeras

Vroeger was de Roukespeel een zogenaamd doorstroommoeras: een met bos en moeras dichtgegroeid beekdal met een zeer trage afwatering over maaiveld. Streven is om dat oude doorstroommoeras zo goed mogelijk te herstellen, zodat waardevolle plantensoorten die in dit gebied thuishoren zich hier weer kunnen vestigen. Denk aan rietorchis, witte munt, stijve zegge, echte koekoeksbloem, dotterbloem, moeraskartelblad, moesdistel, bosbies en holpijp.  

Inrichtingsmaatregelen

Een belangrijke stap is eerder al genomen door het scheiden van de afvoer van water: water uit landbouwgebieden stroomt via de in 2013 gegraven Nieuwe Leukerbeek en het schone water uit natuurgebieden via de Oude Leukerbeek. Maar er zijn er meer inrichtingsmaatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het water minder snel het gebied verlaat. Voor nu gaat het om verschillende kleine ingrepen zoals het doorsteken van een grondwal, dempen van greppels en afgraven van bestaande percelen. Deze maatregelen zijn omgevingsneutraal en hebben geen invloed op het grondwaterpeil op gronden van derden.

Biodiverse, klimaatbestendige natuur

Door stap voor stap het moeraskarakter van de Roukespeel te herstellen, krijgt de natuur hier meer kansen en kan het gebied steeds meer als klimaatbuffer gaan werken. Natte natuur werkt als een soort spons. In periodes met veel regen neemt het natuurgebied water op, zodat in droge periodes dit water langzaam kan worden afgegeven. Het risico op wateroverlast en het effect van langdurige droogte in de omgeving wordt daardoor kleiner. Natte natuurgebieden zijn niet alleen schatkamers van biodiversiteit, maar helpen ook in de strijd tegen klimaatverandering.

Samenwerken aan bestrijding van verdroging

De plannen zijn onderdeel van het klimaatbuffer- en natte natuurparelbeleid van Provincie Limburg, waarbij verschillende organisaties samenwerken aan het bestrijden van verdroging in de belangrijkste natte natuurgebieden in Limburg. Met als doel: kwetsbare gebieden met bijzondere natuurwaarden – die sterk afhankelijk zijn water – behouden en herstellen. De plannen kunnen gerealiseerd worden dankzij subsidies van Provincie Limburg.

Meer weten?

Meer informatie over de werkzaamheden en planning is hier te vinden. 

 

Anne Steijaert