Ga direct naar inhoud

Natuurontwikkeling en verblijf- en dagrecreatie in Leenherenpolder

In de gemeente Hoeksche Waard, ten westen van het dorp Goudswaard ligt het toekomstige natuurgebied Leenheerenpolder. Het gebied ligt boven het natuurgebied de Korendijkse Slikken aan het Spui. Met zijn aantrekkingskracht voor vogels is dit stuk natuur, ecologisch gezien van onschatbare waarde. Het natuurgebied Leenherenpolder is onderdeel van het Natura 2000-gebied Haringvliet. Naast deze belangrijke natuurontwikkeling is er meer te doen in het gebied. Er zijn ideeën om de leefbaarheid van het gebied te vergroten en er is animo voor woningbouw en recreatie, passend bij de ligging en grootte van het gebied.

Leenheerenpolder

Natuurontwikkeling Leenherenpolder

Als eigenaar van de gronden in de Leenheerenpolder heeft de provincie Zuid-Holland de verantwoordelijkheid, om de natuur op tijd (2027) te herstellen. Het terugbrengen van het deel zoetwatergetijdenlandschap is een belangrijke stap naar herstel en zorgt voor natuurlijke diversiteit en brengt soorten terug. Dit doet de provincie in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten, die de gronden nadat ze zijn ingericht, gaat beheren.

De natuurontwikkeling is erop gericht dat een groot deel van de akkers en graslanden plaatsmaken voor zoetwatergetijdennatuur met getijdengeulen die verbonden worden met het Spui. Deze deltanatuur biedt veel nieuwe kansen voor trekvissen zoals fint en stekelbaars, trekvogels zoals kemphaan en goudplevier en tal van soorten libellen, bijen en vlinders. Ook de beschermde Noordse woelmuis voelt zich in dit gebied thuis.

wintertaling

Verblijf- en dagrecreatie in de Leenheerenpolder

In de kop van de Leenherenpolder is ruimte voor de ontwikkeling van verblijf- en dagrecreatie. Natuurmonumenten neemt hierin het voortouw. Het doel van de verblijfsrecreatie is om grenzend aan het nieuwe natuurgebied unieke verblijfsaccommodaties (40 eenheden) te ontwikkelen, waarbij natuurbeleving centraal staat. Aangezien de accommodaties straks grenzen aan Natura 2000-gebied stelt Natuurmonumenten bepaalde randvoorwaarden voor exploitatie, zoals het rekening houden met de natuurlijke omgeving en de verstoring hiervan, maar ook een duurzame manier van bouwen. Ook wordt er gekeken hoe het nieuwe natuurgebied toegankelijk kan worden gemaakt voor bezoekers en welke recreatiemogelijkheden er zijn in de kop van de Leenherenpolder, rekening houdend met lokale initiatieven.

Voortgang Leenherenpolder

De voortgang voor de natuurontwikkeling Leenheerenpolder volg je op de website van de provincie Zuid-Holland: natuurgebiedleenheerenpolder.nl.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid