Ga direct naar inhoud

Verder werken aan herstel Landgoed Eerde

Ook op Landgoed Eerde gaan we hard werken aan natuurherstel. Hans Gronert neemt je even mee langs de projecten die er op de planning staan. Natuurlijk komen er ook nog 'spontane' werkzaamheden voorbij.

Eerde

Instandhouden van de heide op landgoed Eerde

Heide, het lijkt vanzelfsprekend als je een wandeling maakt door de paarse velden in augustus. Maar niets is minder waar. We moeten hard aan het werk om het te houden. Een kleine opsomming:  300 m2 plagwerk, schapenbegrazing,  maaien en/of chopperen, 0,7 ha bos verwijderen + plaggen, overgangszones inrichten voor het projectplan Vecht beneden Regge.

Hydrologische herstel Eerder Achterbroek

Het gaat hierbij om het uitmijnen en bemesting hooilanden . Er  is een eerste planperiode vastgesteld met de pachters voor 9 jaar. Er wordt met Novaspring als projectleiding een afspraak gemaakt over meerdere jaren. In 2021 is er gestart met een jaarcontract. DLV heeft voor het project een bemestingsplan gemaakt en onderhoud het contact met de pachters.+Wat is dat dan... 'uitmijnen?'

Uitmijnen?

Uitmijnen is een aangepaste landbouwmethode gericht op het afvoeren van fosfor waardoor de overgang van landbouw naar natuur in gradaties verloopt. Deze techniek kan ingezet worden als overgangsscenario ter voorbereiding van natuurbeheer. Uitmijnen wordt gezien als een snellere verschralingstechniek dan maaien maar trager dan ontgronden.                                 

Voorbereiden inrichting Eerder hooilanden

Het Inrichtingsplan ligt bij de Provincie.  De PIP, het Provinciale Inpassings Plan  moet vastgesteld worden komende maanden en bezwaarschriften en zienswijzen handelen we af. Daarna gaan we vergunningen aanvragen en bestek aanbesteden. In 2023 kunnen we dan samen met het Waterschap aan het werk.

ZON-projecten

We gaan de waterhuishouding herstellen van de parkbosvakken op het landgoed. Kleine ingrepen zoals stuwtjes, dammetje en verondiepen van een aantal grachten. En ZON ... heeft niets met zonnig te maken. Het is de afkorting voor Zoetwater Opslag Nederland.

Regulier beheer, het dagelijkse werk       

De reguliere werkzaamheden voer ik samen met Marcel uit. Denk daarbij aan het herstel van fietspaden, landschapselementen, boomcontroles, wegenonderhoud, bosbeheer en het onderhouden van de kasteeltuin.

Ook aankomend jaar heb ik weer genoeg te doen. 

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid