Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zorgen om dynamische riviernatuur Grensmaas

11 juli 2022 | Simone Prinsen

Natuurorganisaties in beroep tegen RWS

Diverse natuurbeheerders in het Rivierpark Maasvallei maken zich zorgen over het gezamenlijke integrale natuurbeheer in de Grensmaas. Recent heeft Rijkswaterstaat kenbaar gemaakt het natuurgebied te gaan beheren met een vegetatielegger. Deze is volgens de natuurorganisaties te statisch voor een dynamisch rivierengebied als de Grensmaas en gaat voorbij aan de beheerafspraken die gemaakt zijn. Om die reden heeft Natuurmonumenten samen met stichting ARK beroep ingediend tegen de vegetatielegger, de rechtszaak staat gepland in oktober.

Grensmaas

Rob van Schijndel, gebiedsmanager van Natuurmonumenten; “bij het opstellen van de vegetatielegger heeft Rijkswaterstaat getracht de natuurbelangen mee te nemen bij het opstellen van de kaarten. We waarderen de inspanning die daarvoor geleverd is. Op een aantal punten maken wij ons echter toch grote zorgen over de impact van de vegetatielegger op ons gezamenlijke natuurbeeld voor het gebied. We pleiten voor een integrale manier van beheer waarbij ook natuurdoelen worden meegenomen, dat gebeurt nu niet”

Natuurlijk riviersysteem

In het oorspronkelijke Grensmaasplan dat is verwerkt in het POL Grensmaas van de Provincie Limburg is een natuurlijk riviersysteem met veel ruimte voor ooibossen één van de hoofddoelen, naast hoogwaterveiligheid en winning van delfstoffen. Bij de afronding zijn door alle betrokken partijen inclusief Rijkswaterstaat en bewoners uit de omgeving beheer en eindplannen gemaakt, ook daarin zijn de uitgangspunten uit het POL Grensmaas verwerkt. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van Natura2000 gebied Grensmaas. Van Schijndel; “de focus ligt nu alleen op hoogwaterdoelen en daarmee neemt Rijkswaterstaat haar taak als natuurbeheerder niet serieus. Er zijn in veel gevallen betere en duurzamere oplossingen mogelijk om hoogwaterdoelen te realiseren, maar vegetatie verwijderen is meestal de snelste en makkelijkste weg, bovendien is het vaak ook helemaal niet nodig voor hoogwaterveiligheid.”

Hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling

Natuurmonumenten werkt graag mee aan het integraal beheer van het rivierengebied en heeft daarbij ook oog voor hoogwaterveiligheid en bijvoorbeeld de KRW doelen. Om die reden werken wij in Laakerweerd mee aan de kap van een stook struweel (na het broedseizoen). Op deze locatie is namelijk een nevengeul gepland die in het kader van de KRW wordt aangelegd. Door die geul ontstaat meer dynamiek in het gebied en zal de natuurkwaliteit toenemen. Er is dus sprake van win-win, extra natuurdoelen en hoogwaterveiligheid. Op de andere voorgestelde locaties in de Grensmaas werken wij niet mee aan het verwijderen van vegetatie. Rijkswaterstaat verwijdert daar wel vegetatie op haar eigen gronden, op een aantal locaties is dit reeds uitgevoerd.

Samen werken aan riviernatuur

Natuurmonumenten werkt al vele jaren intensief samen met Rijkswaterstaat, samen worden mooie resultaten geboekt. Die samenwerking staat niet ter discussie, ook niet in het Grensmaasgebied. Zo werken we bijvoorbeeld samen aan KRW projecten in dat gebied. Het gaat daarbij om het verwijderen van stortstenen oevers, aanleg van nevengeulen en aanbrengen van dood hout in de rivier. Wij betreuren het dat we via deze weg moeten opkomen voor de natuurdoelen in het gebied. Juist omdat we een jarenlange traditie hebben van elkaar opzoeken en grensoverschrijdend samenwerken. Het had sterk onze voorkeur gehad om tot een gedragen gezamenlijk beheerplan te komen en we hopen nog steeds dat Rijkswaterstaat daar ook voor open staat.

Meer informatie:

Onderzoek naar de impact van vegetatie in uiterwaarden op waterpeil

Artikel Hoogwater een verrijking voor de natuur

Simone Prinsen
Simone Prinsen