Ga direct naar inhoud
Nieuws

IJsvogel op Marker Wadden

24 september 2020 | Natuurmonumenten

Op Marker Wadden is tijdens een vogeltelling een ijsvogel waargenomen. De kleine viseter heeft kennelijk de oversteek gewaagd van het vaste land. Sinds een maand lijkt er minimaal één ijsvogel op Marker Wadden te verblijven.

Op Marker Wadden is een ijsvogel waargenomen

De bijzondere waarneming werd op 18 september door vrijwilligers van Natuurmonumenten gedaan tijdens de maandelijkse watervogel- en PTT-telling (Punt-Transect-Tellingenproject). 

Hoofdeiland

Op het hoofdeiland zaten honderden wintertalingen en slobeenden. In het deel waar het pad nu voor publiek is afgesloten, zat het vol met eenden en diverse steltlopers, zoals bosruiter, tureluur, steenloper, zilverplevier en bontbekplevier.

En naast de waarneming van een ijsvogel werd ook een visarend gezien die rondom Marker Wadden met succes aan het vissen was. De reuzensterns waren ook nog steeds aanwezig.  

Natuureilanden

Op de natuureilanden verbleven veel meer vogels, waaronder duizenden wintertalingen, honderden slobeenden, honderden bontbekplevieren en bonte strandlopers.  Op de moddervlaktes foerageerden vele soorten steltlopers in kleinere aantallen, zoals kleine strandloper, kanoet, krombekstrandloper, rosse grutto, zilverplevier en kemphaan.

Twee tot drie slechtvalken joegen op de eenden en steltlopers. Tijdens de telling viel het op hoe weinig zangvogels er waren. Alleen witte kwikstaarten, oeverpiepers en oeverzwaluwen waren redelijk talrijk.

Op het natuureiland werd ook een blonde ruiter ontdekt. Dat is een Noord-Amerikaanse broedvogel die in plaats van naar Zuid-Amerika, naar Marker Wadden is gevlogen. In Nederland duikt deze dwaalgast jaarlijks wel enkele keren op, ook op Marker Wadden in 2018. 

Natuurmonumenten