Ga direct naar inhoud
Nieuws

Reactie op concept-mobiliteitsplan Oosterhout Vooruit

15 februari 2019 | Miranda Fieret

Natuurmonumenten heeft gemeenteraad Oosterhout een brief gestuurd naar aanleiding van het concept-mobiliteitsplan ‘Oosterhout Vooruit’. Dit mobiliteitsplan staat 19 februari 2019 op de agenda van de gemeenteraad.

Oosterheide

Wij hebben kennis genomen van het concept-mobiliteitsplan 'Oosterhout Vooruit'. Dit plan geeft ons aanleiding te reageren. Wij verzoeken u om deze reactie te betrekken bij uw oordeelsvorming over het mobiliteitsplan.

 

Goed dat het mobiliteitsplan het verkeers- en vervoersbeleid breed aanvliegt

Wij willen onze steun uitspreken voor de breedte van benadering van de mobiliteitsproblematiek en - ambities in Oosterhout, waarbij naast bereikbaarheid de leefbaarheid, duurzaamheid/gezondheid en verkeersveiligheid evenwaardige pijlers zijn. Dat sluit onder andere goed aan bij de klimaaturgentie en de toegenomen aandacht voor onder andere luchtkwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving, ook als onderdeel van het vestigingsklimaat. Dat u bij bereikbaarheid de focus op de fiets legt, past hierbij en verdient ook alle steun. Het verheugt ons dan ook dat er, met uitzondering van een begrijpelijke ombouw van knooppunt Hooipolder, geen nieuwe (rond)wegen in het mobiliteitsplan meer zijn opgenomen. Met name de in het verleden soms opspelende ideeën voor een zuidwestelijke rondweg, die een ernstige aantasting zou gaan betekenen voor onder andere de natuurgebieden Landgoed Oosterheide en de Vrachelse Heide, zien we gelukkig niet meer terug in het nu voorliggende plan.

Natuur als onderdeel van pijler duurzaamheid ontbreekt ten onrechte

Wij missen in het plan een paragraaf over natuur en landschap. ln deze tijden waarin overheden steeds vaker ambities uitspreken om hun infrastructuur natuurinclusief te maken, mag dit thema in uw mobiliteitsplan zeker niet ontbreken. De recent landelijk afgesloten Green Deal infranatuur, die biodiversiteit en infrastructuur aan elkaar koppelt, vormt ook een belangrijke aanleiding om dit onderwerp in uw mobiliteitsplan te verankeren. De biodiversiteit staat in ons land, en ook in Oosterhout, immers onder grote druk.

Ontsnippering

Een heel concreet deelaspect van natuurinclusieve infrastructuur is ontsnippering van natuur. Bestaande wegen vormen vaak een doorsnijding van leefgebieden van beschermde soorten. Onder zoogdieren (oa egels, dassen, reeën enz), roofvogels/uilen en amfibieën (oa padden en salamanders) vallen jaarlijks veel slachtoffers. Door onder andere inrichting van wegen en veilige passeerplaatsen (bv kleinwildtunnels) zijn aanrijdingen te voorkomen en kan zo de barrièrewerking van een weg aangepakt worden.

Wij denken daarbij aan concrete ontsnipperingsmaatregelen voor de Bredaseweg, zoals opgenomen in de gebiedsvisie 'Landschapspark De Open Linie' uit 2009, waaraan u, Natuurmonumenten en vele andere partijen zich hebben verbonden:

  • Aanleg van een watervoerende ecoduiker onder de Bredaseweg als onderdeel van een natte verbindingszone tussen Oosterheide, via Vrachelen naar de Lage Vuchtpolder. Dit voor alpenwatersalamander en kamsalamander en in de toekomst voor de doelsoort boomkikker.
  • Oversteekbaarheid van de weg voor grote zoogdieren als het ree door middel van verkeersremmende maatregelen bij reconstructie van de weg. Dit voor de veiligheid van de weggebruiker en minder verkeersslachtoffers onder dieren. . Verder kan de bestaande droge faunapassage onder de Bredaseweg worden geoptimaliseerd. Deze staat nu regelmatig onder water, waardoor kleine zoogdieren alsnog niet veilig de weg kunnen passeren.

Ook de ambitie van een brede landschapsbrug over de A27, die is opgenomen in de gebiedsvisie 'Landschapspark De Open Linie' zien wij graag terugkomen in het mobiliteitsplan. Deze landschapsbrug verbindt de grotere natuurgebieden boswachterij Dorst aan de oostzijde en Teteringse Heide/landgoed OosterheideA/rachelse Heide aan de westzijde van de Rijksweg. Hiermee worden leefgebieden van dieren en planten verbonden.

Wij verzoeken u daarom dringend om een ontsnipperingsparagraaf toe te voegen aan de pijler duurzaamheid. Daarmee kunt u ook voorsorteren op de momenteel lopende actualisatie van het provinciale ontsnipperingsbeleid.

Afsluiting wegen

Naast de ontsnipperingsmaatregelen spelen ook sluipverkeer, overlast en illegale storten een rol bij mobiliteit in natuur en landschap. Natuurmonumenten verzoekt dan ook tot het plaatselijk fysiek afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van de Kalbergseweg-Dongesebaan, Tilburgseweg. Dit zal sluipverkeer, overlast van quads en crossmotoren en afvaldumpingen sterk verminderen ten gunste van natuur- en recreatieve waarden.

Wij zijn desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting.

Miranda Fieret
Miranda Fieret