Ga direct naar inhoud
Nieuws

Standpunt Natuurmonumenten over bosbeheerplan AWACS vliegbasis

19 mei 2016 | Sander Verwoerd

Natuurmonumenten reageert op het 'AWACS-dossier' waarin gesproken wordt over het noodzakelijke bosbeheer.

Standpunt Natuurmonumenten over bosbeheerplan AWACS vliegbasis

Hiervoor heeft Defensie door Staro BV een beheerplan op laten stellen voor het aangrenzende bos dat in eigendom is van Defensie.

In de brief van Defensie is aangegeven dat “Natuurmonumenten het beheerplan heeft beoordeeld en heeft geconcludeerd dat het in het beheerplan verwoorde beheer ecologisch verantwoord is en dat het past binnen de visie van het bosbeheer van Natuurmonumenten.” Tot op zekere hoogte is dit juist. Echter enige nuancering is hierbij noodzakelijk.

Beoordeling bosbeheerplan

Aangezien het defensiebos 'ln de Roet' onderdeel is van de Schinveldse Bossen en dat bos voor het grootste deel in eigendom en beheer is van Natuurmonumenten, heeft het ministerie van Defensie ons benaderd om het beheer op elkaar af te stemmen en ons verzocht om een oordeel te geven over haar bosbeheerplan. Dit hebben wij op prijs gesteld, aangezien goed beheer van dit natuurgebied wat ons betreft centraal staat.

In oktober 2015 hebben wij het concept beheerplan beoordeeld op de ecologische effecten van de voorgestelde beheermaatregelen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het in het plan voorgestelde beheer ecologisch verantwoord is en past binnen de visie van het bosbeheer van Natuurmonumenten.

Geen oordeel over het kappen of toppen van bomen ten behoeve van vliegfunnel

We hebben geen oordeel gegeven over het realiseren van een obstakelvrije zone door middel van het kappen of toppen van de bomen die in deze zone groeien. Deze suggestie wordt in de brief van Defensie aan de Tweede Kamer echter wel gewekt. De grondslag waarop door Defensie keuzes gemaakt worden voor het kappen van bomen in het gedeelte dat als 'middenbos' aangegeven wordt, namelijk het creëren en handhaven van een obstakelvrije vliegzone, wordt door ons niet gedeeld. lndien een dergelijk bos in beheer van Natuurmonumenten zou zijn, dan zouden wij beslist niet de hoogste en oudste bomen kappen om hetzelfde ecologisch effect te krijgen, zoals het tijdelijk zorgen voor meer licht op de bosbodem voor de waardevolle bosflora.

Overname bosbeheer

Het ministerie van Defensie heeft ons in 2015 benaderd of wij bereid zijn om het onderhoud van het bos voor Defensie uit te voeren volgens haar bosbeheerplan. Wij hebben in de gesprekken en in de mailcorrespondentie met het ministerie van Defensie aangegeven, dat wij doorgaans niet optreden als 'bosaannemer' die het onderhoud uitvoert voor derden.

Wij zijn echter wel bereid tot samenwerking bij het beheer onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er op een breed draagvlak en steun van de lokale bevolking gerekend kan worden. Met name het onderdeel van het kapcriterium van de boomhoogte past niet binnen onze visie voor bosbeheer. lndien het beheer ten koste gaat van de leefkwaliteit van de omgeving zullen wij hier geen medewerking aan verlenen. lmmers natuur is een belangrijke basisvoorwaarde voor een goed leefmilieu.

Verzoek tot rechtzetten van opvatting Natuurmonumenten

Wij hebben de minister van Defensie per brief gevraagd om deze feitelijke opvatting van Natuurmonumenten onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer. Bij voorkeur samen met de behandeling van de brief van Defensie van 3 mei jl. Dit omdat alleen op die manier een evenwichtig oordeel van de Kamer in het vervolg aan de orde kan zijn.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd