Programma Stikstofreductie en Natuurherstel

Steeds meer soorten planten en dieren verdwijnen onder andere door te veel stikstof in de bodem. Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is vastgelegd dat we de natuur verbeteren en de stikstofneerslag omlaag brengen. Het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering geeft invulling aan deze wettelijke verplichting en zorgt ervoor dat de benodigde maatregelen worden uitgevoerd, er tussentijdse monitoring is en zo nodig bijsturing plaatsvindt.

kalkgrasland

Natuurmonumenten is blij met deze nieuwe wet, vooral omdat het gaat om een integrale aanpak gericht op natuur, water en klimaat. Een kans om niet alleen de natuurgebieden maar ook het systeem te herstellen.  Natuurmonumenten wil optimale condities scheppen voor een robuust en veerkrachtige florerende natuur voor vandaag en morgen van en voor ons allemaal. Dit programma en bijbehorende subsidie biedt kansen om dat te realiseren.

Binnenkort volgt hier meer informatie over de maatregelen uit het programma die op de Sint-Pietersberg uitgevoerd gaan worden.

logo