Ga direct naar inhoud

Programma Stikstofreductie en Natuurherstel

Steeds meer soorten planten en dieren verdwijnen onder andere door te veel stikstof in de bodem. Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is vastgelegd dat we de natuur verbeteren en de stikstofneerslag omlaag brengen. Het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering geeft invulling aan deze wettelijke verplichting en zorgt ervoor dat de benodigde maatregelen worden uitgevoerd, er tussentijdse monitoring is en zo nodig bijsturing plaatsvindt.

kalkgrasland

Natuurmonumenten is blij met deze nieuwe wet, vooral omdat het gaat om een integrale aanpak gericht op natuur, water en klimaat. Een kans om niet alleen de natuurgebieden maar ook het systeem te herstellen.  Natuurmonumenten wil optimale condities scheppen voor een robuust en veerkrachtige florerende natuur voor vandaag en morgen van en voor ons allemaal. Dit programma en bijbehorende subsidie biedt kansen om dat te realiseren.

Werkzaamheden op de Sint-Pietersberg

De Sint-Pietersberg karakteriseert zich door een mozaïek aan bodemtypen wat in potentie kansen biedt aan een enorme soortenrijkdom. Deze potentie willen we benutten. Wanneer we de natuur haar gang laten gaan nemen de snelgroeiende soorten de overhand. De maatregelen in dit natuurgebied zijn gericht op het vergroten van de biodiversiteit. Dit doen we onder andere door exoten te verwijderen, vlindercorridors te maken en te herstellen, de bodem te verschralen en kalkrotsen vrij te maken van begroeiing en te zorgen voor voldoende lichtinval op de kalkrotsen.

Planning

Op verschillende plekken in het gebied zullen werkzaamheden worden uitgevoerd in het vroege voorjaar en late najaar van 2024. Uitspreiden van de maatregelen over langere tijd is niet mogelijk omdat de subsidie moet worden uitgegeven voor 2025. 

Uitvoering

Voorafgaande aan de uitvoering communiceren we naar bezoekers en omwonenden wat er precies waar in het gebied gaat gebeuren en waarom. Dit doen we op verschillende manieren: Informatiekastjes in de het veld, de nieuwsbrief maar bijvoorbeeld ook een wandeling en brieven aan omwonenden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van deze en andere projecten van Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg? Houd onze website in de gaten, meld je aan voor de digitale nieuwsbrief Sint-Pietersberg Natuurmonumenten of volg ons op Facebook; Sint-Pietersberg Natuurmonumenten.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met boswachter communicatie en beleven Lysan Wolf [email protected]