Wandelen

Wandelroute Wolvenpolder, Voorne-Putten

  • Honden welkom, mits aangelijnd
Wandelen

Wandelroute Wolvenpolder, Voorne-Putten

Onder de rook van Spijkenisse vind je het verrassende jonge natuurgebied de Wolvenpolder. Wanneer je er rondloopt kun je je bijna niet meer voorstellen dat het in 2013 nog een landbouwgebied was. Open water en moerassige delen wisselen af met ruigtes en bloemrijk grasland. De natuur is nog volop in ontwikkeling, en nu al zit het er vol leven.

Vogelkijkhut

Ondanks dat het binnendijks ligt, is het gebied een belangrijk onderdeel van de deltanatuur, waar doortrekkende vogels rusten en opvetten. Veel vogelsoorten hebben de Wolvenpolder al gevonden, tot vreugde van vogelliefhebbers die graag een bezoek brengen aan de vogelkijkhut in het gebied. Komende jaren zal het moerasgedeelte zich verder ontwikkelen, wat echte rietvogels als blauwborst en roerdomp als broedvogel zal aantrekken.

Bloeiende graslanden

Geniet tijdens een korte wandeling door de polder van de variatie in het gebied, spot bijzondere vogels en geniet van de bloeiende graslanden waar het zomers gonst van de bijen en vlinders.

Praktisch

  • Honden mogen mee, mits aangelijnd
  • De route is bij de aanleg met rode pijltjes gemarkeerd, maar is daarna deels verlegd. Volg bij twijfel het gemaaide pad of gebruik de route-app van Natuurmonumenten 
  • Het pad is onverhard
  • Check jezelf na afloop altijd op teken

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Polder van Van der Wolff 

Welkom in de Wolvenpolder. Kijk voor je het gebied betreedt eens achterom. De hoge dijk naast de weg houdt het hele jaar door het water van het Spui – de verbinding tussen de Oude Maas en het Haringvliet - tegen. Dat was niet altijd het geval. Tot de zeventiende eeuw was de dijk een lagere zomerdijk, die alleen in de zomer water tegenhield, als het water op de rivier laag stond. In de zeventiende eeuw verhoogde de toenmalige eigenaar Reijnier van der Wolff de dijk tot een winterdijk die het water ook in de winter tegenhield. Dus niet de aanwezigheid van wolven gaf de polder zijn naam, maar degene die voor de definitieve inpoldering zorgde. 

In 2016 is het natuurgebied in beheer bij Natuurmonumenten gekomen. Zowel menig planten- en diersoort als veel  recreanten uit Spijkenisse en omliggende dorpen hebben het nieuwe natuurgebied inmiddels ontdekt.

Ingang Wolvenpolder
Polder van Van der Wolff 
Winterdijk Wolvenpolder
Polder van Van der Wolff 

2Bloemrijk grasland

De houten bouwwerken langs het pad zijn je vast al opgevallen. Leerlingen van het Penta College CSG de Oude Maas hebben geholpen met het bouwen van deze natuurlijke speelelementen. Klim er gerust eens op om mooi zicht te hebben over het bloemrijke grasland. In de zomer is het één grote bloemenpracht vol zoemende hommels en bijen en fladderende vlinders. Er bloeien soorten als klaproos, pinksterbloem, echte koekoeksbloem en gewone margriet. Kenmerkende soorten dagvlinders die het gebied al ontdekt hebben zijn bruin zandoogje, hooibeestje en icarusblauwtje.

Twee keer per jaar maait Natuurmonumenten het grasland en voert het maaisel af. Het teveel aan meststoffen in deze voormalige landbouwbodem wordt op deze manier geleidelijk afgevoerd. Dat maaien gebeurt gefaseerd. Delen van het grasland laat Natuurmonumenten helemaal staan, zodat insecten of hun eitjes er kunnen overwinteren. Langzaam wordt door het wisselende beheer ook de ondergrond steeds gevarieerder, waardoor meer soorten planten en dieren er een plek vinden.

Margriet
Bloemrijk grasland
icarusblauwtje
Bloemrijk grasland
Echte koekoeksbloem
Bloemrijk grasland

3Vogelkijkhut

Voor veel mensen is het dé reden voor een bezoek aan de Wolvenpolder: het uitzicht over de vogelrijke plas vanuit de vogelkijkhut. Als je de hut voorzichtig binnengaat, dan maak je kans om vlak voor de hut steltlopers als tureluur, kluut of kievit te zien foerageren. Aan de randen hoor je in het voorjaar en de zomer de kleine karekiet en rietgors zingen. Er zijn altijd wel diverse watervogels te vinden. Mooie soorten als bergeend, kuifeend en zomertaling broeden in het gebied. In de winter vind je onder andere krakeend, wintertaling en grauwe gans.

Veel soorten gebruiken de Wolvenpolder als rust- en opvetplek tijdens hun toch van of naar hun overwinteringsgebied in het verre zuiden. Daardoor is het altijd weer een verrassing wat er op en nabij de plas is te vinden. De sierlijke witte lepelaars die onder andere in het Quackjeswater in Voornes Duin broeden, zijn na het broedseizoen ook een tijd hier te vinden. En regelmatig melden vogelaars een verrassende voorbijganger, zoals een ijsvogel, bosruiter of een steltkluut.   

kluut en bergeend
Vogelkijkhut
Fotokijkhut Wolvenpolder
Vogelkijkhut
Steltkluut
Vogelkijkhut

4Van landbouw naar natuur

Deze plek herinnert aan de recente geschiedenis van dit gebied als landbouwpolder. Niet alleen de boerderij Wolvenstee staat er nog, ook de verharde weg loopt nog door het gebied. Deze weg, die het moerasgebied doorkruist, is afgesloten om de vogels in het gebied niet te verstoren. Maak dus gebruik van het voetpad dat rechtdoor loopt.

Kijk daarbij eens naar de interessante afwisseling van leefgebieden langs het pad: bloeiend grasland, ruigtes, rietkragen en open water wisselen elkaar af.

Wolvenpolder
Van landbouw naar natuur

5Uitzicht over het moeras

Neem even plaats op het bankje en geniet van het uitzicht over het moerasgedeelte van de polder. In het moeras houdt Natuurmonumenten een natuurlijk waterpeil aan: hoog in de winter en laag in de zomer. Zomers vallen stukken moeras nagenoeg droog, wat voedsel voor vogels blootlegt en riet de kans geeft om te kiemen. 

In de loop der jaren ontstaat een bredere rietkraag met naast riet ook biezen en lisdodden. Ideale broedplaats voor rietvogels als rietzanger, rietgors, kleine karekiet en blauwborst, die allemaal al eens in het gebied zijn gezien. Hopelijk kan Natuurmonumenten binnenkort ook zeldzamere moerassoorten als de roerdomp verwelkomen. 

Als je geluk hebt zie je op deze plek een kiekendief vlak over de rietkragen vliegen. Deze roofvogels broeden buitendijks, maar komen regelmatig in de Wolvenpolder hun kostje bij elkaar scharrelen. 

Bankje in Wolvenpolder
Uitzicht over het moeras
Bruine kiekendief in actie
Uitzicht over het moeras
Blauwborst
Uitzicht over het moeras

6Einde wandeling

Je bent weer terug bij de parkeerplaats. Enthousiast geworden van de nieuwe Deltanatuur? Bezoek dan ook eens een van de buitendijkse gebieden, zoals de Beningerslikken. In dit gebied zorgt de dynamiek van het water, inclusief het getij, voor enorme variatie en een grote vogelrijkdom.

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.