Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column stadsboswachter Maurice: Denken in dimensies

25 juni 2019 | Natascha Hokke

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice in de Zuidpolder

Denken in dimensies

De modernisering van de landbouw sinds de Tweede Wereldoorlog is in bepaalde opzichten zeer geslaagd. Door gerichte subsidiestromen, verbetering van onderzoek en onderwijs is er ingezet op meer productie, efficiëntere productiemethoden en een redelijk inkomen voor de boer. Dit leidde tot een enorme intensivering en schaalvergroting. Maar er was ook een keerzijde. Al in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontstond het besef dat een (intensieve) landbouw die produceert voor de wereldmarkt zaken afwentelt op andere belangen en waarden, zoals natuur, landschap, milieu, dierenwelzijn etc. In 1984 verscheen het rapport ‘Bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw’ voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het rapport beschreef de kansen en mogelijkheden voor een landbouw die beoogt economische, sociale en milieudoelstellingen te integreren. Anno 2019 staan ‘natuurinclusieve landbouw’ en ‘kringlooplandbouw’ in het middelpunt van de belangstelling.

Nu lijkt er dus hernieuwde aandacht voor het veranderen van de landbouw, zodanig dat aan die andere belangen en waarden meer recht wordt gedaan. Opvallend daarbij is dat regelmatig nog altijd in tegenstellingen wordt gedacht. Aan het ene einde van het spectrum intensieve landouw, aan het andere natuur. Doel is dan ergens in het midden uit te komen. Want - zo is dan de redenatie - meer landbouw betekent minder natuur en vice versa. Maar laten we eens in meer dimensies denken. Als je een grafiekje maakt met op de ene as één of andere maat voor de intensiteit voor de landbouw en op de andere één of andere maat voor de natuurwaarde (bijvoorbeeld soortenrijkdom), dan krijg je meestal een optimumcurve. Rond de lijn van de curve is echter een enorme puntenwolk aanwezig. Waaruit blijkt dat bij een gegeven intensiteit van de landbouw soms een hoge en soms een lage natuurwaarde aanwezig kan zijn. En dat is interessant! Want wat bepaalt nu deze verschillen? Als we daar meer inzicht in hebben, dan hebben we sleutels in handen om de natuurwaarden te kunnen vergroten. Want dat het verhogen van de biodiversiteit in de landbouw nodig is, daar zijn de meesten het gelukkig wel over eens.

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter