Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurorganisaties luiden noodklok: natuurherstel PAS valt tegen

19 maart 2019 | Shanti Haas

Natuurorganisaties De Vlinderstichting, SoortenNL, LandschappenNL, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten maken zich grote zorgen over onomkeerbare schade voor de natuur door een opeenstapeling van stikstof en verzuring. Herstelmaatregelen vormen een doekje tegen het bloeden zolang de uitstoot bij de bron niet wordt teruggedrongen. We dringen daarom aan op sterkere sturing op het uitvoeren van bronmaatregelen in het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Heide Sallandse Heuvelrug

Programma Aanpak Stikstof

De natuur lijdt ernstig onder de overmaat van stikstof afkomstig van de landbouw, verkeer en industrie. Planten- en diersoorten verdwijnen hierdoor. Om de kwaliteit van natuurgebieden niet verder achteruit te laten gaan en weerbaarder te maken tegen stikstof, heeft de overheid het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgezet. Doel is om de stikstofproblemen in de natuurgebieden te verminderen en daarmee economische ontwikkeling mogelijk te maken. Het PAS bestaat uit twee soorten maatregelen: maatregelen die ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot kleiner wordt (brongerichte maatregelen) en maatregelen om de natuur te herstellen of weerbaarder tegen stikstof te maken.

Raad van State

De Raad van State buigt zich op dit moment over een aantal zaken die verband houden met het Programma Aanpak Stikstof. Eind vorig jaar sprak het Europese Hof zich op verzoek van de Raad van State uit over het PAS. Ze stelde dat resultaten van de bron- en herstelmaatregelen éérst meetbaar effect moeten hebben, voordat de ‘winst’ mag worden besteed aan nieuwe economische ontwikkelingen. De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties delen de zorgen van het Europees Hof.

Dweilen met de kraan open

In de praktijk blijkt namelijk dat zowel de herstelmaatregelen als de bronmaatregelen niet het gewenste effect laten zien. De natuur loopt ondanks het PAS nog altijd schade op door een opeenstapeling van stikstof en verzuring. Herstelmaatregelen vormen slechts een noodmaatregel om de periode te overbruggen die nodig is om de stikstofdepositie fors terug te dringen. Het is dweilen met de kraan open als bij de bron de uitstoot niet goed wordt aangepakt. Wij vragen daarom een stevigere sturing op het uitvoeren van bronmaatregelen. Op korte termijn vooral met technische maatregelen om de stikstoftrend neerwaarts te krijgen en op de langere termijn door de landbouwsector te hervormen en veel duurzamer te maken.

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter