Ga direct naar inhoud
Nieuws

Voorstel landbouworganisaties voor stikstofaanpak Brabant biedt onvoldoende perspectief voor natuur

11 februari 2020 | Simone Prinsen

Vandaag presenteerde de ZLTO met andere landbouworganisaties een voorstel voor stikstofaanpak in Brabant. Positief dat de Brabantse landbouworganisaties een actieve rol willen nemen in het oplossen van de stikstofproblematiek. Met het terugdringen van emissies willen zij de depositie op natuur verlagen en toekomstperspectief bieden aan jonge boeren. Maar de voorstellen die nu gedaan worden bieden onvoldoende perspectief op de oplossing van het stikstofprobleem voor de natuur.

Kampina

Uitgangspunt van het voorstel is de Brabantse aanpak in lijn te brengen met de landelijke aanpak. Voor het beperken van stalemissies wil men zich houden aan het Brabantse stikstofconvenant uit 2009. Terecht wordt in het stuk naast de emissie uit landbouw ook aandacht gevraagd voor het terugdringen van emissies uit andere sectoren, zoals industrie en verkeer.  

Momenteel hanteert Brabant voor het terugdringen van stalemissies een strenger beleid dan elders in het land. Aanleiding hiervoor is het stikstofconvenant uit 2009, waarin is afgesproken stalemissie met 50% terug te dringen in 2028. Omdat deze doelstelling naar alle waarschijnlijkheid niet zou worden behaald, heeft de Provincie het beleid in 2017 aangescherpt. Besloten is toen om de uiterste datum voor het milieuvriendelijker maken van stallen te vervroegen van 2028 naar 2021. Natuurmonumenten steunt dit omdat de stikstofproblematiek in Brabant het grootst is. Gezien de uitspraak van de Raad van State over de PAS, is de urgentie om de natuur beter te beschermen tegen stikstof nog urgenter geworden.

In het gepresenteerde voorstel stellen de landbouworganisaties voor dit besluit weer terug te draaien voor alle veehouderijsectoren. Natuurmonumenten kan het generiek versoepelen van het veehouderijbesluit niet steunen. Juist nu gebleken is dat de natuur zwaar lijdt onder stikstof en niet voldoende beschermd is, zal het terugdraaien van dit beleid de stikstofneerslag aanzienlijk minder snel doen afnemen. Een specifieke uitzondering voor stro(oisel)stallen of nieuwe innovatieve stalsystemen, die de kringloop- of natuurinclusieve veehouderij bevorderen, kan wel op onze steun rekenen. 

Net als de landbouwsector zien wij veel in een gebiedsgerichte aanpak, naast de noodzakelijke generieke maatregelen zoals hierboven benoemd. Ook de minister wil hier op inzetten. Rondom natuurgebieden kan met ondersteunend beleid gewerkt worden aan robuust maken van de natuur en een toekomstperspectief voor natuurinclusieve veehouderij. De Brabantse natuurorganisaties willen hier graag aan meewerken.

Natuurmonumenten ziet dat de natuurgebieden al tientallen jaren gebukt gaan onder de stikstoflast. Gemiddeld moet de stikstofdepositie met 50% afnemen. De laatste jaren stagneert de afname. Natuurmonumenten denkt dat een voortvarende aanpak om te komen tot een daadwerkelijke oplossing van het stikstofprobleem voor de natuur het beste is, ook voor de samenleving, de economie en de landbouw op langere termijn.  

Simone Prinsen
Simone Prinsen