Ga direct naar inhoud

Door vermogensbeheer de natuur in de toekomst veiligstellen

Het primaire doel van Natuurmonumenten sinds de oprichting in 1905, is het veiligstellen van de natuur in Nederland. Dit doet zij met inkomsten uit lidmaatschappen, donaties, subsidies en andere giften en opbrengsten uit activiteiten. Hiermee betaalt Natuurmonumenten de lopende kosten: het beheer van natuur, recreatieve voorzieningen zoals fietspaden en natuurspeelterreinen, het onderhoud van monumenten en de aankoop van natuurgebieden.

Hooglander

Spaarpot

Daarnaast heeft Natuurmonumenten in de loop der jaren een spaarpot opgebouwd, waarmee zij de natuur ook in de toekomst probeert veilig te stellen. Concreet betekent het dat als de inkomsten teruglopen, Natuurmonumenten nog reserves heeft in deze spaarpot.

Deze spaarpot levert bovendien jaarlijks rendement op. Een deel van het rendement is nodig voor inflatiecorrectie: geld wordt minder waard, waardoor het vermogen reëel in waarde afneemt. Rendement zorgt ervoor dat de koopkracht van het vermogen op peil blijft. Het andere deel van het rendement wordt direct geïnvesteerd in de natuur in Nederland.  

Het vermogen moet garanderen dat de natuur, mochten inkomsten wegvallen, blijvend kan worden beschermd. Wordt er geen rendement op het vermogen gemaakt, dan kan Natuurmonumenten ook minder voor de natuur doen.

Natuurmonumenten gebruikt geen contributie van leden om te beleggen. De contributie wordt gebruikt voor natuurbeheer, aankoop van grond en recreatieve voorzieningen. Het vermogen is in het verleden opgebouwd uit schenkingen en erfenissen.

Duurzame aandelen en beleggingen

De opdracht ten aanzien van beleggingen is om duurzaam, met een beperkt risico, een optimaal rendement te behalen. Daarom kiezen we ervoor het beleggingsrisico te spreiden: staatsobligaties (23,5%), bedrijfsobligaties (27,8%), Nederlandse hypotheken (8,7%), directe bedrijfsleningen (5%) en aandelen (35%).

Natuurmonumenten heeft een eigen aandelenmandaat. Dit heeft als voordeel dat we naast het behalen van rendement ook kunnen sturen op onderwerpen die wij belangrijk vinden: biodiversiteit, schoon water, schone energie en klimaatverandering. Bedrijven die hoog scoren op deze criteria krijgen voorrang in onze portefeuille. De grootste vervuilers per sector sluiten we uit. We hopen zo de klimaatvoetafdruk van onze portefeuille jaarlijks te verkleinen. Uitsluiting geldt ook voor bedrijven die investeren in wapenhandel, tabaksindustrie, bonthandel, porno-industrie, kansspelen en kernenergie. Bedrijven die achterblijven in het verduurzamen van beleid en activiteiten worden daar door onze vermogensbeheerder op aangesproken.

Controle

Ons vermogensbeheer wordt uitgevoerd door externe vermogensbeheerders, aangesloten bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en wordt gecontroleerd door een financiële bestuurscommissie. Elke drie jaar laat Natuurmonumenten een ALM studie (Asset Liability Management) uitvoeren of het vermogensbeheer nog op de beste manier gebeurt. De organisatie wisselt eens in de zoveel jaar van accountant om met nieuwe ogen naar de bedrijfsvoering te kijken. Ook voldoet de organisatie aan de Richtlijn Reserves Goede Doelen van Goede Doelen Nederland en volgt zij de CBF Richtlijn voor Fondsenwervende instellingen.

Lees het beleggingsstatuut

Lees de jaarverslagen