Bloemrijk Bloemkampen

Natuurgebied De Bloemkampen telt in 2025 minimaal 100 hectare aan potentiële natte schraallanden en dotterbloemhooilanden. Met dat doel start Natuurmonumenten in september 2022 met de eerste merk- en zichtbare werkzaamheden in het gebied. De meeste werkzaamheden vinden in 2022 en 2023 jaar plaats; een klein deel wordt in 2024 uitgevoerd.

Dotterbloemen

De Bloemkampen; een natuurgebied aan de Veluwemeerkust tussen Harderwijk en Nunspeet, bestaat nu voor het grootste deel uit voedselrijkere graslanden. De provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten willen de natte schraallanden en dotterbloemhooilanden die hier ooit lagen, weer zoveel mogelijk terugbrengen. Daarom wordt in totaal circa 64.000 m3 aan voedselrijke grond ontgraven. Daarbij wordt de bovenste grondlaag tot op een diepte van vijf tot vijfentwintig centimeter weggeschraapt en afgevoerd. Na het plaggen wordt zaad van allerlei gewenste planten en bloemen uit aanliggende natuurgebieden aangebracht.

Waterwerkzaamheden

Naast deze grondwerkzaamheden worden de drie grote beken in het gebied, Killenbeek, Tochtsloot en Hierdense beek, verondiept. Daardoor wordt minder grondwater onttrokken aan de omliggende natuurpercelen, die daardoor natter zullen worden. Rondom het gebied wordt dan ook een randsloot aangelegd, die ervoor zorgt dat op de aanliggende landbouwpercelen geen wateroverlast zal ontstaan. Twee beken in het gebied, de Killenbeek en de Tochtsloot, krijgen bovendien elk een aantal trapsgewijze watervalletjes (cascaden). Door het water trapsgewijs te verhogen, kunnen vissen vanuit het Veluwemeer ondanks de verondieping nog steeds de beken op blijven zwemmen.

Bloemkampen huidige beek

Het huidige beeld van de beken in Bloemkampen

Bloemkampen toekomstbeeld beek

Toekomstbeeld van de beken in Bloemkampen

Van groot belang

Nat schraalland is eigenlijk zeer oud boerengrasland. Onder andere door de voedselarme bodem zijn deze schraallanden door de rijkdom aan zeldzame soorten van groot Europees en Nederlands belang. De Bloemkampen vormt mede hierdoor een waardevol onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk (GNN), een compact en hoogwaardig stelsel van natuurgebieden met duurzame instandhouding van de biodiversiteit.

Ruimte om te groeien

De werkzaamheden binnen project Bloemrijk Bloemkapen geven het proces van bodemverarming en vernatting dat nodig is voor het ontwikkelen van de natte schraallanden en dotterbloemhooilanden, een belangrijke duw in de goede richting. Uiteindelijk zijn tijd en bodem bepalend voor hoe snel het schraal- en hooiland zich vervolgens zal ontwikkelen. Ondanks dat het ook na 2025 nog een aantal jaren zal duren voordat alle resultaten goed zichtbaar worden, groeit de Bloemkampen zonder meer uit tot een ecologisch en botanisch zeer waardevol gebied. Een natuurgebied dat voor de vele vogels, insecten en planten van levensbelang gaat zijn. En zeker ook een gebied dat op korte én lange termijn voor omwonenden, toeristen en recreanten waardevolle recreatiemogelijkheden zal blijven bieden.

Wandelen en fietsen

Tijdens de werkzaamheden blijven de fiets- en wandelroutes in het gebied open, in sommige gevallen of voor een beperkte periode wel voorzien van een omleiding of extra waarschuwingsborden vanwege de veiligheid. Ook het Boerenstrandje, de vogelkijkhut en de bestaande honden-losloopgebieden blijven toegankelijk voor publiek. 

-> naar de wandel- en fietsroutes 


Nieuwsbrief Bloemrijk Bloemkampen

Op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail aan [email protected]
Dan ontvang je de nieuwsbrief over Bloemrijk Bloemkampen automatisch in je mailbox.

Vragen

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Boswachter Afke Vermeer via [email protected]

 

  • 19 september 2022 | Afke Vermeer

    Bloemrijk Bloemkampen: waarom het zo belangrijk is om grond te verarmen

    Om in 2025 in natuurgebied De Bloemkampen minimaal honderd hectare aan potentiële natte schraallanden en dotterbloemhooilanden te creëren, zijn donderdag 15 september de eerste werkzaamheden in het gebied gestart. Grond ontgraven is daar onderdeel van. Waarom doet Natuurmonumenten dat eigenlijk?

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo