Bloemrijk Bloemkampen

Op de overgang van de Veluwe naar het Veluwemeer, tussen Harderwijk en Nunspeet, ligt Bloemkampen. Een gebied waar je nog ongestoord kunt uitkijken over land en water. Met de aanleg van nieuwe natuur en het versterken van bestaande natuur gaat de Bloemkampen uitgroeien tot een natuurgebied van ruim 300 hectare met bloemrijke hooi- en graslanden.

gevlekte orchis

Achteruitgang

De Bloemkampen is van nature een vochtig gebied. Dit komt onder meer door constante aanvoer van schoon kwelwater vanaf de Veluwe. En ook de Hierdense beek en vele andere beken zorgen voor watertoevoer. Door intensivering van de landbouw met gebruik van meer mest en door veranderde grondwaterpeilen in de afgelopen decennia, is de variatie aan planten  achteruit gegaan. Gelukkig zien we in de oevers van sloten en greppels nog restanten van de oorspronkelijke rijkdom aan planten.

Kleurenpalet

Met een juist pakket aan maatregelen maken we de omstandigheden in de Bloemkampen dusdanig geschikt dat oorspronkelijke planten weer terug kunnen komen. De groene graslanden worden een kleurenpalet met onder andere geel van de dotterbloemen, lila van de pinksterbloemen en roze van de koekoeksbloemen. Natuurmonumenten wil hiervan minimaal 100 hectare in de Bloemkampen realiseren, zodat de Bloemkampen in de toekomst haar naam eer aan kan doen. Als het gebied bloemrijker wordt, profiteren ook dieren daarvan. We verwachten hier in de toekomst meer vlinders en vogels als veldleeuwerik en tureluur boven de graslanden te zien. Het streven is dat uiterlijk in 2025 de graslanden bloemrijker zijn.

Verschillende maatregelen

Bloemen komen niet zomaar terug in de Bloemkampen, daar moeten we wat voor doen. Natuurmonumenten en Waterschap Vallei en Veluwe hebben zorgvuldig onderzoek gedaan naar de juiste maatregelen. Het minder diep maken van sloten en beken is een van de te nemen maatregelen. Op de minder steile oevers kunnen planten zoals de dotterbloem, kattenstaart en moerasspirea makkelijker groeien. Met de maatregelen komt water makkelijker bij de wortels van die wilde planten, waardoor ook zij weer kans hebben te groeien en te bloeien en er weer een geel, paarse en witte bloemenzee ontstaat in de weilanden. Een andere maatregel is op een aantal plekken het voedselarmer maken van de bodem. Dat doen we door vaak te maaien en af te voeren of door te plaggen. Van belang is dat alle maatregelen die we nemen geen effect mogen hebben op omliggende gronden buiten de Bloemkampen. Daarom brengen we de huidige situatie in kaart en we zullen de komende tijd blijven meten. 

Bloemkampen huidige beek

Het huidige beeld van de beken in Bloemkampen

Bloemkampen toekomstbeeld beek

Toekomstbeeld van de beken in Bloemkampen

Karakteristieke houtwallen

De Bloemkampen is van oudsher een open gebied, met de Veluwemeerkust en landinwaarts houtwallen en –singels. Veel van deze elementen zijn verdwenen. Deze karakteristieke opbouw van het landschap willen we behouden en waar kan versterken. Deze houtwallen en -singels bieden beschutting en voedsel voor onder meer vogels, insecten, hazen en reeën.

Samenwerking

Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Nunspeet, gemeente Harderwijk en Natuurmonumenten werken samen aan het realiseren van Bloemrijk Bloemkampen. In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Natuurmonumenten de regiefunctie voor het project. 

Lees meer over dit project

Op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail aan [email protected]
Dan ontvangt u in de toekomst nieuwsupdates over Bloemrijk Bloemkampen.

Wandelen en fietsen

Bezoekers zijn welkom in de Bloemkampen. Kom genieten van het gebied, per fiets of wandelend.

-> naar de wandel- en fietsroutes 

  • 03 februari 2020 | E. Werkman

    Informatieavond Bloemrijk Bloemkampen: 20 november 2019

    Natuurmonumenten werkt samen met provincie Gelderland en waterschap Vallei en Eem aan herstel van de bloemenrijkdom in Bloemkampen. Tijdens deze informatiebijeenkomst in 2019 zijn de voorlopige plannen gepresenteerd..

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo