Ga direct naar inhoud

Bloemrijk Bloemkampen

Aan de rand van het Veluwemeer en bij de dorpen Hierden en Hulshorst ligt het natuurgebied Bloemkampen. Een natuurparel met potentie, van oudsher een kuststrook met natte graslanden waar gele dotterbloemen bloeiden langs de beken. Met het inrichtingsproject Bloemrijk Bloemkampen werken we aan herstel van dit oude landschapsbeeld met nat en bloemrijk grasland. De meeste werkzaamheden vinden in 2022 en 2023 jaar plaats; een klein deel wordt in 2024 uitgevoerd.

Dotterbloemen

Tot voor kort bestond het gebied Bloemkampen vooral uit voedselrijkere graslanden. De provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten willen de natte schraallanden en dotterbloemhooilanden die hier ooit lagen, weer zoveel mogelijk terugbrengen. Daarom wordt in totaal circa 64.000 m3 aan voedselrijke grond ontgraven. Daarbij wordt de bovenste grondlaag tot op een diepte van vijf tot vijfentwintig centimeter weg geschraapt en afgevoerd. Na het plaggen wordt op een aantal plekken zaad van goed ontwikkelde natuurterreinen uit de regio uitgestrooid. 

Waterwerkzaamheden

Naast deze grondwerkzaamheden worden de drie grote beken in het gebied, Killenbeek, Tochtsloot en Hierdense beek, verondiept. Daardoor wordt minder grondwater onttrokken aan de omliggende natuurpercelen, die daardoor natter zullen worden. Rondom het gebied wordt dan ook een randsloot aangelegd, die ervoor zorgt dat op de aanliggende landbouwpercelen geen wateroverlast zal ontstaan. Twee beken in het gebied, de Killenbeek en de Tochtsloot, krijgen bovendien elk een aantal trapsgewijze watervalletjes (cascaden). Door het water trapsgewijs te verhogen, kunnen vissen vanuit het Veluwemeer ondanks de verondieping nog steeds de beken op blijven zwemmen.

Bloemkampen huidige beek

Het huidige beeld van de beken in Bloemkampen

Bloemkampen toekomstbeeld beek

Toekomstbeeld van de beken in Bloemkampen

Van groot belang

Nat schraalland is eigenlijk zeer oud boerengrasland. Onder andere door de voedselarme bodem zijn deze schraallanden door de rijkdom aan zeldzame soorten van groot Europees en Nederlands belang. De Bloemkampen vormt mede hierdoor een waardevol onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk (GNN), een compact en hoogwaardig stelsel van natuurgebieden met duurzame instandhouding van de biodiversiteit.

Ruimte om te groeien

De werkzaamheden binnen project Bloemrijk Bloemkapen geven het proces van bodemverarming en vernatting dat nodig is voor het ontwikkelen van de natte schraallanden en dotterbloemhooilanden, een belangrijke duw in de goede richting. Uiteindelijk zijn tijd en bodem bepalend voor hoe snel het schraal- en hooiland zich vervolgens zal ontwikkelen. Ondanks dat het ook na 2025 nog een aantal jaren zal duren voordat alle resultaten goed zichtbaar worden, groeit de Bloemkampen zonder meer uit tot een ecologisch en botanisch zeer waardevol gebied. Een natuurgebied dat voor de vele vogels, insecten en planten van levensbelang gaat zijn. En zeker ook een gebied dat op korte én lange termijn voor omwonenden, toeristen en recreanten waardevolle recreatiemogelijkheden zal blijven bieden.

Wandelen en fietsen

Tijdens de werkzaamheden zijn de fiets- en wandelroutes toegankelijk. Ook het Boerenstrandje, de vogelkijkhut en de bestaande honden-losloopgebieden blijven bereikbaar. 

-> naar de wandel- en fietsroutes 

Nieuwsbrief Bloemrijk Bloemkampen

Lees hier de verschenen nieuwsbrieven over het inrichtingsproject Bloemrijk Bloemkampen. Wil je nieuwe edities van de nieuwsbrief persoonlijk ontvangen? Stuur een e-mail en meld je aan via [email protected].

 • 2023, Nieuwsbrief 5

  Het grootste werk is verzet! Lees hoe de velden een vliegende start kregen door het uitstrooien van maaisel. En hoe de vissen in veiligheid worden gebracht voordat het verontdiepen van de beken start. Met het project Veluwemeerkust Verbinding maken we een natuurverbinding tussen de hoge Veluwe en Bloemkampen. 

   
 • 2023, Nieuwsbrief 4

  Het belang van Bloemkampen in het Gelders Natuurnetwerk. Het verschil tussen vochtig hooiland en nat schraalland toegelicht.

   
 • 2021, Nieuwsbrief 3

  Een overzicht van het inrichtingsplan met een maatregelenkaart. Uitleg over de procedure rondom vergunningen en het indienen van een zienswijze. 

   
 • 2019, Nieuwsbrief 2

  Samen op weg naar een inrichtingsplan. Ruimte voor weidevogels en koeien.

   
 • 2018, Nieuwsbrief 1

  Een eerste introductie van het inrichtingsproject Bloemrijk Bloemkampen.

Vragen

Heb je vragen over dit project? De boswachters van beheereenheid Noordwest-Veluwe zijn bereikbaar op telefoonnummer (0577) 40 77 89 en [email protected].

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid