Ga direct naar inhoud

Monitoringsonderzoek

In de periode 2011 - 2014 voerden een aantal bureaus gezamenlijk een monitoringsonderzoek uit in het kader van het LIFE project The Dutch Crane Resort Fochteloërveen. Gekeken werd naar grondwaterstanden, waterkwaliteit, flora en vegetatie, vogels, amfibieën en reptielen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en mieren.

Fochteloo

Eerste conclusies

Uit geohydrologisch onderzoek is gebleken dat het gebied onder invloed staat van verdroging door de aanwezigheid van veenwijken, met name de Esmeerwijk en Veertigroewijk hadden een drainerende invloed op het Esmeergebied. Ook de landbouwenclave Stallaan met zijn diepe landbouwkundige ontwatering had een sterk drainerende werking op het Esmeergebied (Bell & van 't Hullenaar, 2007). In de Norger Petgaten lekte water weg naar de ondergrond via de aan de zuidzijde gelegen Hoofdwijk. Bosopslag op de zandruggen (extra verdamping) en doorsnijding van de zandruggen door de veenwijken zorgden ervoor dat de zandruggen drainerend werkten op het aanwezige veen.  

Waterhuishouding verbeteren

Het inrichtingsplan dat is uitgevoerd in de jaren 2011-2014 is erop gericht de waterhuishouding te verbeteren met het oog op herstel van natte heide en hoogveenhabitats. Maatregelen hebben betrekking op het verwijderen van opslag om overmatige verdamping tegen te gaan en het dempen van sloten en wijken om afvoer van water via het wijkenstelstel te stoppen. De afwatering wordt overgenomen door het kommen- en slenkenstelstel in het gebied. Verder wordt het peil verhoogd door de aanleg van enkele stuwen tussen het Esmeergebied en het deelgebied Stallaan en tussen de Norger Petgaten en het deelgebied Kolonievaart.  Meer weten? Lees dan hier het hele monitoringsonderzoek (pdf).