Ga direct naar inhoud

Herstel van de natuur op Marker Wadden

Natuurmonumenten heeft ook de ambitie om met Marker Wadden de vogelrijkdom in het Markermeer te verbeteren. De rust in dit gebied trekt kwetsbare watervogels en broedvogels aan. De aanleg van natuurlijke oevers en ondieptes zorgt voor nieuw voedsel.

Marker Wadden

Vogels

Diverse trekvogels zijn afhankelijk van het Markermeer als overwinteringsgebied, als rui- en rustgebied of als tussenstop. Bijvoorbeeld tijdens de trek van hun broedgebieden in Scandinavië, Noordwest-Rusland en Siberië naar de overwinteringsgebieden in West-Afrika. Deze vogels gebruiken het gebied om op krachten te komen voor het vervolg van hun reis. Vanuit internationaal perspectief ofwel Natura 2000 is het gebied belangrijk voor visdief en aalscholver als broedvogel en als voedsel- en rustgebied voor de brandgans, brilduiker, dwergmeeuw, fuut, grauwe gans, grote zaagbek, krakeend, krooneend, kuifeend, lepelaar, meerkoet, nonnetje, slobeend, smient, tafeleend, topper en zwarte stern. Soorten als de kleine zwaan, kokmeeuw en zwartkopmeeuw, dodaars en bergeend gebruiken het Markermeer als rui-, rust- en overwinteringsgebied.

Uit het lopende vogelonderzoek blijkt dat enorm veel vogels de natuur van Marker Wadden ontdekt hebben. Insecten komen massaal voor en het onderwaterleven is enorm gevarieerd.

Marker Wadden lepelaar

Vissen

Hoewel de massa en variatie aan vis sinds de jaren 80 sterk is afgenomen, komt nu in het Markermeer nog een breed scala aan vissoorten voor. Denk hierbij aan spiering, blankvoorn, ruisvoorn, baars, brasem, karper, zeelt, snoek, pos, driedoornige stekelbaars en snoekbaars. Ook zeldzamere soorten zoals houting, kwabaal, zeeforel, roofblei en meerval komen sporadisch voor. De aanwezigheid van vis en in het bijzonder van spiering als belangrijke voedselbron, is voor de visetende vogels in het Markermeer essentieel. Uit onderzoek blijkt dat Marker Wadden goed bezocht wordt door vissen die hier ook komen paaien. Deze nieuwe kraamkamer voor vis in de randen en slenken van de natuureilanden is veelbelovend voor de visstand in het Markermeer

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid