Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Herstel van de natuur

Natuurmonumenten heeft de ambitie om met Marker Wadden de vogelrijkdom in het Markermeer te verbeteren. De rust in dit gebied trekt kwetsbare watervogels aan. Met een zonering van voorzieningen en vaargebieden zorgen we voor de juiste balans.

Direct naar

Vogels

Diverse trekvogels zijn afhankelijk van het Markermeer als overwinteringsgebied, als rui- en rustgebied of als tussenstop. Bijvoorbeeld tijdens de trek van hun broedgebieden in Scandinavië, Noordwest-Rusland en Siberië naar de overwinteringsgebieden in West-Afrika. Deze vogels gebruiken het gebied om op krachten te komen voor het vervolg van hun reis. Vanuit internationaal perspectief ofwel Natura 2000 is het gebied belangrijk voor visdief en aalscholver als broedvogel en als voedsel- en rustgebied voor de brandgans, brilduiker, dwergmeeuw, fuut, grauwe gans, grote zaagbek, krakeend, krooneend, kuifeend, lepelaar, meerkoet, nonnetje, slobeend, smient, tafeleend, topper en zwarte stern. Soorten als de kleine zwaan, kokmeeuw en zwartkopmeeuw, dodaars en bergeend gebruiken het Markermeer als rui-, rust- en overwinteringsgebied.

Vissen

Hoewel de massa en variatie aan vis sterk is afgenomen ten opzichte van de jaren 80, komt ook thans in het Markermeer nog een breed scala aan vissoorten voor. Denk hierbij aan soorten als spiering, blankvoorn, ruisvoorn, baars, brasem, karper, zeelt, snoek, pos, driedoornige stekelbaars en snoekbaars. Ook zeldzamere soorten zoals houting, kwabaal, zeeforel, roofblei en meerval komen sporadisch voor. De aanwezigheid van vis en in het bijzonder de aanwezigheid van spiering als belangrijke voedselbron, is voor de visetende vogels in het Markermeer essentieel.