Herstel van de natuur

Natuurmonumenten heeft de ambitie om met Marker Wadden de vogelrijkdom in het Markermeer te verbeteren. De rust in dit gebied trekt kwetsbare watervogels aan. Met een zonering van voorzieningen en vaargebieden zorgen we voor de juiste balans.

Marker Wadden

Vogels

Diverse trekvogels zijn afhankelijk van het Markermeer als overwinteringsgebied, als rui- en rustgebied of als tussenstop. Bijvoorbeeld tijdens de trek van hun broedgebieden in Scandinavië, Noordwest-Rusland en Siberië naar de overwinteringsgebieden in West-Afrika. Deze vogels gebruiken het gebied om op krachten te komen voor het vervolg van hun reis. Vanuit internationaal perspectief ofwel Natura 2000 is het gebied belangrijk voor visdief en aalscholver als broedvogel en als voedsel- en rustgebied voor de brandgans, brilduiker, dwergmeeuw, fuut, grauwe gans, grote zaagbek, krakeend, krooneend, kuifeend, lepelaar, meerkoet, nonnetje, slobeend, smient, tafeleend, topper en zwarte stern. Soorten als de kleine zwaan, kokmeeuw en zwartkopmeeuw, dodaars en bergeend gebruiken het Markermeer als rui-, rust- en overwinteringsgebied.

Marker Wadden lepelaar

Vissen

Hoewel de massa en variatie aan vis sterk is afgenomen ten opzichte van de jaren 80, komt ook thans in het Markermeer nog een breed scala aan vissoorten voor. Denk hierbij aan soorten als spiering, blankvoorn, ruisvoorn, baars, brasem, karper, zeelt, snoek, pos, driedoornige stekelbaars en snoekbaars. Ook zeldzamere soorten zoals houting, kwabaal, zeeforel, roofblei en meerval komen sporadisch voor. De aanwezigheid van vis en in het bijzonder de aanwezigheid van spiering als belangrijke voedselbron, is voor de visetende vogels in het Markermeer essentieel.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo