Samenwerkingspartners

In project Marker Wadden werken vele partijen samen om een nieuwe eilandengroep te realiseren.

Marker Wadden

Al die partijen zetten zich in om de kwaliteit van het Markermeer te verbeteren met eilanden waar mensen en natuur de ruimte krijgen. De eerste fase van het project gaat over de aanleg van  5 eilanden met een oppervlakte  van ongeveer 1000  hectare, inclusief een onder-waterlandschap met paaiplaatsen, geulen en slenken.

Natuurmonumenten is initiatiefnemer. Dankzij een eerste bijdrage vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij en geld van Natuurmonumenten konden we starten met het project. Er werd een samenwerkingsverband opgezet met andere financiers vanuit de overheid, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en provincie Flevoland. Ook provincie Noord Holland geeft een bijdrage voor het realiseren van Marker Wadden.

Partners van Marker Wadden

Deze partijen hebben het grootste deel van de financiering geregeld en de opdracht gegeven tot de bouw van Marker Wadden.

De verdere aanleg van de vier eilanden, werd mogelijk dankzij publieke en private bijdragen van de ministeries van LNV en IenW, de provincies Flevoland en Noord Holland, de Nationale Postcode Loterij, het Wereld Natuur Fonds, de Vogelbescherming, Sportvisserij Nederland, Arcadis, Boskalis, RHDHV, de Adessium Foundation, de ING Bank en Natuurmonumenten.

Daarmee is dit project een mooi voorbeeld van een gezamenlijke inzet dat tot prachtige nieuwe natuur leidt.

Eerste fase Marker Wadden

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het Gieskes Strijbis Fonds (natuur in productie) en het ministerie van Infra structuur en Waterstaat. Het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) coördineert het monitoringsonderzoek en onderzoek naar bouwen met slib.

Uitvoering

Na een zorgvuldige aanbesteding is Boskalis gekozen voor de uitvoering van het werk. Natuurmonumenten vormt  samen met Rijkswaterstaat  de uitvoeringsorganisatie. De aanleg van  de eerste fase is gestart in het voorjaar van 2016. Het eerste eiland dient als voorbeeld voor de volgende eilanden. Tussen het eerste natuureiland en de Houtribdijk is voldoende ruimte aanwezig voor de ontwikkeling van meer eilanden. Het streven van Natuurmonumenten is dat Marker Wadden uiteindelijk een omvang krijgt van 10.000 hectare.

Visitekaartje voor Nederlandse waterbouwsector

De innovatieve technieken die voor de aanleg van het eerste natuureiland worden ingezet, zijn belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden en om nieuwe kennis te ontwikkelen op het gebied van ‘building with nature’

Blauwe Hart van Nederland

Marker Wadden zijn onderdeel van een  groter waterrijk gebied, het IJsselmeergebied. In dit gebied vinden allerlei initiatieven plaats die in samenhang met elkaar worden bekeken. Daarom is Natuurmonumenten  ook lid  van de  coalitie  Het Blauwe Hart natuurlijk,  die streeft voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied.  De Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk staat voor het versterken van kwaliteit van het IJsselmeergebied en het stimuleren van de bestuurlijke samenhang in het gebied. Samen met  de Waddenvereniging, Landschap Noord-Holland, Flevolandschap, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, PWN (aspirant-lid), Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland werkt Natuurmonumenten aan  het herstel van het gehele IJsselmeergebied. 

Kijk hier voor meer info over het Blauwe Hart.

logo