Ga direct naar inhoud

MeerMaas

Het project 'MeerMaas' speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van natuur in de Maasuiterwaarden. De riviernatuur keer terug, met de daarbij horende planten en dieren. Daar willen we jou ook van mee laten genieten, met struinnatuur met kleine vlonderbruggen om het waterrijke gebied volop te kunnen beleven.

Maas

De Maas is een slagader in de Nederlandse natuur. Daarom zet Natuurmonumenten zich in om de riviernatuur weer de ruimte te geven. We beschermen wat er is. We vergroten en versterken de natuur in de uiterwaarden en er omheen waar dat kan. Met geulen, moeras en bloemrijke uiterwaarden die grote aantrekkingskracht hebben op talloze vogelsoorten! Ook bieden we mensen de gelegenheid om de uiterwaarden te beleven. Dat doen we namens, maar vooral ook met al die Nederlanders die van de natuur houden. 

MeerMaas zorgt voor meer natuur in de toekomst

Over meer dan 70 km lengte, van Ravenstein tot Raamsdonksveer, beschermt en ontwikkelt Natuurmonumenten natuur aan de Maas. Dit doen we binnen het project MeerMaas. Verschillende uiterwaarden zijn reeds ingericht, in andere wordt nog gewerkt. Maïsakkers en graslanden die aan de Maas liggen, worden uiteindelijk natuurlijke uiterwaarden.

Eén van de mooiste voorbeelden is de Hemelrijkse Waard in Oss >> 

Natuurmonumenten wil de diversiteit en veerkracht van riviernatuur langs de Maas versterken om de leefomgeving voor alle soorten die bij een dynamische rivier horen, te verbeteren. Natuurlijke landschapsvormende processen en rivierdynamiek krijgen weer meer ruimte langs de Maas. Het is er op elke plek, elk seizoen, elk jaar weer anders. Bij overstromingen is er ruimte voor erosie en zandafzetting. In het ondiepe, stromende water en in de delta’s rond de rivier zorgen eb en vloed als een regelmatige hartslag voor het overstromen en droogvallen. Dood hout in de rivier voegt kraamkamers toe voor een divers waterleven. Op plekken buiten de stroming krijgen karakteristieke, nu bijna verdwenen wilgenbossen (ooibos) weer een kans. 

Stand van zaken

Het meest recente project binnen MeerMaas is Demen-Dieden. Samen met K3 en Rijkswaterstaat is een plan gemaakt om het gebied in te richten voor riviernatuur. 'Demen-Dieden' valt samen met het projectgebied van Meanderende Maas. Dankzij laatstgenoemde project zal de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeterd worden, de Maas meer ruimte krijgen en het gebied ontwikkeld worden. Het project richt zich op beide kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluis bij Lith, Demen-Dieden valt hier ook onder. De doelstellingen van Natuurmonumenten en de projectorganisatie Meanderende Maas (waar wij ook in deelnemen) overlappen elkaar. 

Samen werkt het

Zonder forse investeringen kunnen wij de Maasuiterwaarden niet tot volle wasdom brengen. Voor de herinrichting van gebieden, versterking van landschapswaarden en de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen, werken we intensief samen met Rijkswaterstaat, de provincies, waterschappen,

gemeentes, grondwerk- en waterbouwbedrijven, de agrarische sector en particuliere organisaties. Ook omwonenden en bezoekers worden betrokken bij het vormgeven van plannen. Daarnaast koppelen we natuurontwikkeling in het project MeerMaas aan delfstoffenwinning.

Klei en zand die bij natuurontwikkeling vrij komen, krijgen een nuttige bestemming. Eventuele opbrengsten hieruit bieden kansen om aanvullend op overheidsplannen ontbrekende schakels in te richten. Natuurmonumenten zoekt daarnaast andere financieringsbronnen. Naast donaties, subsidies en ledenbijdragen, bieden ontwikkelingen in duurzame energie, zoetwatervoorziening of het Deltaprogramma voor de grote rivieren wellicht nieuwe kansen om onze visie samen met anderen te realiseren.

Veiligheid en natuur

Een goede doorstroom van hoogwater in de uiterwaarden is ontzettend belangrijk. Door juiste inrichting en natuurbeheer kunnen de hoogwaterveiligheid van bewoners van het aangrenzende binnendijkse gebied beter geborgd worden. Natuurmonumenten wil rivierverruimende maatregelen nemen, zodat de afvoercapaciteit vergroot én er nieuwe kansen ontstaan voor natuur en landschap.

Beleef de nieuwe natuur

Iedereen houdt op zijn manier van de natuur. Als inspiratiebron, voor ontspanning, als speelplek of voor verwondering. De Maasuiterwaarden met al zijn historie en natuur verdienen het om ontdekt te worden. Met aan de ene kant robuuste riviernatuur om eindeloos te struinen en anderzijds het cultuurhistorische landschap, met de dijk en het lint van Maasdorpen. Wandel door de uitgestrekte uiterwaarden, geniet van het weidse uitzicht, steek watergangen over met vlonderbruggetjes en speur naar de vele watervogels. En bijna uniek voor de natuur in Nederland: je mag hier van de (maai)paden af en heerlijk struinen. Natuurbeleving op zijn puurst!  

Extra voordeel: minder overstromingsgevaar

Het verlagen van uiterwaarden en het graven van nevengeulen vergroten de veiligheid in het rivierengebied! Bij hoog water is er minder kans op overstromingsgevaar. Dus niet alleen de natuur vaart wel bij ’Meer Maas’, ook omwonenden zijn erbij gebaat. 

Om onze doelen van het MeerMaas project te bereiken, is het daarom logisch dat Rijkswaterstaat een belangrijke partij is waar we mee samenwerken.

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid