Ga direct naar inhoud

Projectbeschrijving - Natuurherstel Buurserzand

Het ecologisch herstelproject Meujenboersven in het Buurserzand heeft tot doel het natuurlijke grondwatersysteem en de daarbij horende zeldzame plantengroei te herstellen. Het zure regenwater moet snel afgevoerd kunnen worden, het kalk- en ijzerhoudende kwelwater moet juist benut worden (vasthouden in het gebied en laten stromen van de ene naar de andere laagte). Bestaande waardevolle stukken heide en blauwgrasland moeten met elkaar worden verbonden.
Soorten die van het herstelproject zullen profiteren zijn: parnassia, moerasmele, klokjesgentiaan, gevlekte orchis en insecten als moerassprinkhaan, gentiaanblauwtje en libellen.

Buurserzand

Werkzaamheden

Delen van het plangebied worden afgegraven of geplagd, sloten worden gedempt of vervangen door ondiepe slenken en er wordt een stuwtje geplaatst. De Knoefweg (zandweg met fietspad) wordt gedeeltelijk opgehoogd om deze droog te houden.

Op één plek komt een “voorde” (= doorwaadbare plaats) die maximaal 10 cm diep zal zijn en 2 meter breed. Hier komt er een kleine fietsbrug en zo nodig een voorziening voor ruiters. Ook wordt er circa anderhalve hectare grove dennenbos gekapt.

Gevolgen voor de omgeving

De omliggende twee boerenbedrijven zullen geen nadelige gevolgen ondervinden. Het waterpeil stijgt niet. Wel zal voor bezoekers van het natuurgebied de beleving veranderen. Het plangebied rond de Knoefweg wordt een opener landschap, met hier en daar plukjes bomen en solitaire bomen. Er komt meer natte heide en de bestaande bloemrijke natte graslanden breiden zich uit.

Uitvoering

Het plangebied is ongeveer 25 hectare groot en ligt aan weerszijden van de Knoefweg ter hoogte van Meujenboersven en Kleine en Grote Orchideeënweide. De werkzaamheden zullen ongeveer 8 weken duren. Uitvoering bij voorkeur najaar 2009, maar mogelijk voorjaar 2010.

Kosten zijn ruim 200.000 Euro, gesubsidieerd door LNV vanuit OBN-geld. Eigen bijdrage Natuurmonumenten 10%. Volgens LNV is dit een voorbeeldproject en bovendien betreft het voor Nederland zeer zeldzame natuur.