Ga direct naar inhoud

Projectbeschrijving - Natuurherstel Schieveen

Polder Schieveen ligt in een verstedelijkte omgeving ten noorden van Rotterdam The Hague Airport. Doordat de polder een belangrijke groene buffer vormt, wordt er al een aantal jaren gesproken over een herinrichting van het gebied.

Grutto Natuurherstel Schieveen

Eerdere bestemmingsplan

Het eerdere bestemmingsplan, om een businesspark in combinatie met een natte natuur te realiseren, is door onder andere de economische crisis niet doorgegaan. De Rotterdamse politiek heeft besloten om de komende 20 jaar geen nieuwe bedrijventerreinen te realiseren in de polder. De ontwikkeling van het bedrijventerrein was echter gekoppeld aan de natuurontwikkeling in Polder Schieveen. Hierdoor moest er opnieuw worden nagedacht over de inrichting van het gebied.

Nieuw bestemmingsplan

Het nieuwe Natuur- en Recreatieplan is een belangrijk onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan. In het plan staat dat Polder Schieveen beter toegankelijk moet worden voor recreanten. Tevens moet het gebied aansluiten op de recreatieve verbindingen als fiets- en wandelpaden.

Huidige structuur blijft behouden

Polder Schieveen is een belangrijke ecologische verbinding en weidevogelgebied. De huidige structuur van de polder blijft behouden en er vindt nog slechts een beperkte verwerving van gronden door de gemeente plaats. De gronden die al zijn aangekocht voor het businesspark worden ingezet om de ecologische en recreatieve kwaliteit van de polder te versterken.

‘Pure Polder’

‘Pure Polder’ is een initiatief van bewoners en agrariërs uit Schieveen, waarbij de agrarische natuurvereniging Vockestaert en Vereniging Natuurmonumenten zijn aangehaakt. In vier bijeenkomsten hebben deze partijen nagedacht over de toekomst van de Polder Schieveen. De groep zet zich in voor het behoud en het versterken van Polder Schieveen. Hiernaast ziet de initiatiefgroep kansen voor de polder als weidevogel- en recreatiegebied.