Ga direct naar inhoud

Schadebestrijding en jacht

Jacht is het opsporen en doden van wildsoorten (haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif). Jagers gebruiken geweren, maar soms ook vogels als valken en buizerds.

Schadebestrijding

Situatie

Op andere diersoorten mag je jagen in het kader van schadebestrijding. Als beschermde dieren overlast veroorzaken, kan er ontheffing aangevraagd worden om deze dieren te doden. Grote hoeveelheden ganzen in ons land maken dit onderwerp actueel. Natuurmonumenten geeft geen ruimte aan jacht op haar terreinen. Wilde dieren willen we ongestoord vrij laten leven (de intrinsieke waarde van het dier). Oogst is alleen aan de orde als dit volgt uit noodzakelijk natuurbeheer.

Problematiek

Beschermde dieren richten schade aan in de landbouw omdat ze gewassen eten. De verkeersveiligheid is in het geding bij overstekende reeën en herten. Korenwolven (hamsters) zijn zeldzaam en het aantal weidevogels is heel sterk afgenomen. We doen zeer ons best terreinen optimaal in te richten en te beheren voor deze soort. Daarom kan het soms een probleem zijn als de vos op deze dieren jaagt. Grote hoeveelheden ganzenpoep bedreigen zeldzame planten door te veel voedingsstoffen in de bodem.

Standpunt

  • Natuurmonumenten hanteert al sinds 1979 het ‘nee-tenzij’ principe, dieren worden alleen gedood vanwege schadebestrijding en als er geen andere oplossingen meer voorhanden zijn.
  • Omdat dieren een intrinsieke waarde hebben, mag er niet voor het plezier gejaagd worden.
  • Bij schade aan gewassen moet de grondgebruiker preventieve maatregelen nemen om de dieren te verjagen met linten en geluid.
  • Er moeten ruim voldoende dieren overblijven om de soort in stand te houden en er mag geen andere bevredigende oplossing zijn om het probleem op te lossen.

Wat doet Natuurmomenten?

We doen aan schadebestrijding en aan afschot vanwege de belangen van onze buren of van onze natuurdoelen. In enkele gebieden schiet Natuurmonumenten op vossen om weidevogels en soms andere zeldzame dieren zoals de purperreiger te beschermen. Natuurmonumenten overlegt met erkende samenwerkingsverbanden van jagers, landbouworganisaties, landgoedeigenaren en terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en provinciale landschappen. Daar komt uit welke maatregelen nodig zijn om schade te voorkomen en hoeveel dieren er in een natuurgebied afgeschoten moeten worden. Natuurmonumenten zet zelf jagers in; dat zijn boswachters of jagers van buiten die het beleid van Natuurmonumenten respecteren.