Ga direct naar inhoud

Stop de watercrisis in Friesland

Onze natuur is ziek. Een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water en verdroging. Ook in Friesland. Dit is hét moment om in actie te komen. Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân maken nu plannen voor water en natuur in Friesland. Roep de bestuurders op om te zorgen voor schoon en voldoende water in de natuur. Teken de petitie!

water friesland

Water: de bouwsteen van onze natuur

Veel water in de natuur van Friesland voldoet niet aan de Europese normen voor waterkwaliteit. Er zitten te veel pesticiden, meststoffen en andere schadelijke stoffen in ons water. En in het voorjaar wordt water te snel afgevoerd, waardoor we in tijden van droogte water tekort komen.

Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Zeldzame planten verdwijnen en weidevogels kunnen geen bodemdiertjes meer vinden in de droge grond.

Petitie

Als we nu in actie komen, kunnen we deze watercrisis oplossen. Provincie en waterschap zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om plannen te maken voor ons water en onze natuur. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Roep daarom jouw provincie en waterschap op om te zorgen voor schoon en voldoende water in Friesland en teken de petitie!

Teken de petitie

Waterproblemen in Friesland

Friesland kent veel water, maar toch is er een tekort aan. De waterpeilen staan te laag voor een gezonde natuur. De natuur in Friese beekdalen is er hierdoor slecht aan toe, denk aan de Boven Tsjonger (Haulerpolder) en het Grootdiep. Er wordt te veel water weggevoerd voor de landbouw, terwijl de natuur, en inmiddels ook de landbouw zelf, dit hard nodig heeft. We moeten het water beter vasthouden, zodat de bossen en kwetsbare planten in gebieden als het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen weer kunnen groeien en bloeien.

Hetzelfde geldt voor de Friese veenweidegebieden, waar het water kunstmatig laag wordt gehouden. Weidevogels houden juist van vochtige graslanden waar ze makkelijk bodemdiertjes vinden en waar voldoende insecten voorkomen, het hoofdvoedsel van de kuikens. Buiten weidevogelreservaten zoals Skrins, Skrok en het Hegewiersterfjild is er voor weidevogels nog weinig leefruimte.

Het grootste natuurgebied in Friesland, de Waddenzee, heeft ook problemen met de waterkwaliteit. Onder andere door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en lozingen, maar ook door het hoge slibgehalte. Dat heeft een negatieve invloed op de leefomgeving van waterplanten, vogels, vissen, bodemdieren en zeezoogdieren

Oplossingen

We willen gezonder water. En water beter vasthouden voor droge perioden. Voor gezonde natuur in Friesland. Dat kunnen bereiken door ambitieuze plannen uit te voeren:

  • Verhoog het waterpeil in de Friese veenweidegebieden
  • Verminder meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het water
  • Stop de schadelijke lozingen in de Waddenzee
  • Pak verdroging aan door water langer vast te houden
  • Herstel watersystemen voor een vertraagde afvoer
  • Bescherm het grondwater beter
  • Beloon natuurvriendelijke boeren beter