Stop de watercrisis in Utrecht

Onze natuur is ziek. Een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water en verdroging. Ook in de provincie Utrecht. Dit is hét moment om in actie te komen. Provincie en waterschappen maken nu plannen voor water en natuur in Utrecht. Roep de bestuurders op om te zorgen voor schoon water in de natuur. Teken de petitie!

water utrecht

Water: de bouwsteen van onze natuur

Bijna al het water in de natuur van de provincie Utrecht voldoet niet aan de Europese normen voor waterkwaliteit. Schadelijke lozingen, te veel mest en bestrijdingsmiddelen vervuilen het water. En in tijden van overvloed wordt water te snel afgevoerd, waardoor we in tijden van droogte water tekort komen.

Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Zeldzame planten verdwijnen, bomen gaan dood en weidevogels kunnen geen bodemdiertjes meer vinden in de droge grond.

Laat je stem horen

Als we nu in actie komen, kunnen we deze watercrisis oplossen. Provincie en waterschap zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om plannen te maken voor ons water en onze natuur. Plannen over hoe jouw provincie er de komende decennia uit gaat zien. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Roep daarom jouw provincie en waterschap op om te zorgen voor schoon en voldoende water in Utrecht en teken de petitie!

Teken de petitie

Waterproblemen in Utrecht

Het water in de natuur in de provincie Utrecht kampt zowel met slechte waterkwaliteit als een tekort aan water. De waterkwaliteit wordt aangetast door pesticiden en te veel meststoffen in het water, afkomstig van de landbouw en riooloverstorten. Hierdoor gaat de onderwaternatuur van natuurgebieden zoals Botshol in de Utrechtse Venen achteruit.

In de veengebieden van Utrecht wordt het waterpeil kunstmatig laag gehouden voor de landbouw. Maar hierdoor komt de natuur in de Utrechtse veengebieden water tekort. Het kunstmatig lage waterpeil bevordert ook veenafbraak, waardoor broeikasgassen vrijkomen. Ook verdrogen bossen op de Utrechtse Heuvelrug. 

Daarnaast is de recreatiedruk in de natuurgebieden groot door de verstedelijking die in Utrecht snel groeit. Er zijn meer recreatiegebieden nodig om de druk op de natuur te verlichten.

Oplossingen

We willen gezonder water. En water beter vasthouden voor droge perioden. Voor gezonde natuur in Utrecht. Dat bereiken we alleen door ambitieuze plannen uit te voeren:

  • Verminderen van meststoffen en pesticiden in het water
  • Stoppen van schadelijke lozingen in het water
  • Een hoger waterpeil in veengebieden
  • Plannen om water te besparen en langer vast te houden
  • Grondwater beter beschermen
  • Beter belonen van natuurvriendelijke boeren
  • Meer recreatiegebieden om kwetsbare natuur te ontzien
logo